Car Repair Manuals

Joshua
(Codex Alexandrinus)

Ἰησοῦς (Ἀλεξανδρινὸς Κῶδιξ᾿)

Chapter 15

21 Καβσεὴλ καὶ Ἐδραὶ καὶ Ἰαγοῦρ 22 καὶ Κινὰ καὶ Διμωνὰ καὶ Ἀδαδὰ 23 καὶ Κεδὲς καὶ Ἰθναζὶφ 24 καὶ Τελὲμ καὶ Βαλὼθ 25 καὶ πόλις Ἀσερὼν (αὕτη Ἀσώρ), 26 Ἀμὰμ καὶ Σαμαὰ καὶ Μωλαδὰ 27 καὶ Ἀσεργαδδὰ καὶ Βαιθφαλὲθ 28 καὶ Ἀσαρσουλὰ καὶ Βηρσαβεὲ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν, 29 Βααλὰ καὶ Ἀυὶμ καὶ Ἀσὲμ 30 καὶ Ἐλθωδὰδ καὶ Χασὶλ καὶ Ἑρμὰ 31 καὶ Σικελὲγ καὶ Μεδεβηνὰ καὶ Σανσαννὰ 32 καὶ Λαβὼθ καὶ Σελεῒμ καὶ Ῥεμμών· πόλεις εἴκοσι καὶ ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

33 Ἐν τῇ πεδινῇ· Ἐσθαὸλ καὶ Σαραὰ καὶ Ἀσνὰ 34 καὶ Ῥαμὲν καὶ Ζανὼ καὶ Ἀδιαθαῒμ καὶ Ἠναῒμ 35 καὶ Ἰεριμοὺθ καὶ Ὀδολλὰμ καὶ Νεμρὰ καὶ Σωχὼ καὶ Ἀζηκὰ 36 καὶ Σαργαρὶμ καὶ Γαδηρὰ καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς· πόλεις δέκα τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν

37 Σεννὰν καὶ Ἀδασὰ καὶ Μαγδαλγὰδ 38 καὶ Δαλαὰν καὶ Μασφὰ καὶ Ἰεχθαὴλ 39 καὶ Λαχὶς καὶ Βαζκὰθ καὶ Ἀγλὼν 40 καὶ Χαββὰ καὶ Λαμὰς καὶ Χαθλὼς 41 καὶ Γαδηρὼθ καὶ Βηθδαγὼν καὶ Νωμὰ καὶ Μακηδά· πόλεις δεκαὲξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

42 Λεβνὰ καὶ Ἀθὲρ 43 καὶ Ἰεφθὰ καὶ Ἀσεννὰ καὶ Νεσὶβ 44 καὶ Κειλὰ καὶ Ἀχζὶβ καὶ Μαρησὰ καὶ Ἐδώμ· πόλεις ἐννέα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

45 Ἀκκαρὼν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς 46 καὶ ἀπὸ Ἀκκαρὼν Ἰεμναὶ καὶ πᾶσαι ὅσαι εἰσὶν πλησίον ἈΑσδὼδ καὶ αἱ κῶμαι

47 αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς· Γάζα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς, ἕως τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου, καὶ θάλασσα μεγάλη διορίζει.

48 Καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ· Σαφὶρ καὶ Ἰεθὲρ καὶ Σωχὼ 49 καὶ Ῥεννά, πόλις γραμμάτων (αὕτη ἐστὶν Δαβίρ), 50 καὶ Ἀνὼβ καὶ Ἐσθεμὼ καὶ Ἀνὶμ 51 καὶ Γοσὸμ καὶ Χιλουὼν καὶ Γηλών· πόλεις δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

52 Ἐρὲβ καὶ Ἐσὰν καὶ Ῥουμὰ 53 καὶ Ιανοὺμ καὶ Βαιθθαπφουὲ καὶ Ἀφακὰ 54 καὶ Χαμματὰ καὶ πόλις Ἀρβὸ (αὕτη ἐστὶν Χεβρών) καὶ Σιώρ· πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

55 Μαὼν καὶ Χερμὲλ καὶ Ζὶφ καὶ Ἰεττὰ 56 καὶ Ἰεζραὲλ καὶ Ιεκδαὰμ καὶ Ζανωακὶμ 57 καὶ Γαβαὰ καὶ Θαμνά· πόλεις ἐννέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

58 Ἀλοὺλ καὶ Βαιθσοὺρ καὶ Γεδὼρ 59 καὶ Μαρὼθ καὶ Βαιθανὼθ καὶ Ἐλθεκέν· πόλεις ἓξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 59a Θεκὼ καὶ Ἐφραθᾶ (αὕτη ἐστὶν Βηθλεέμ) καὶ Φαγὼρ καὶ Αἰτὰμ καὶ Κουλὸν καὶ Ταταμὶ καὶ Σωρὴς καὶ Καρὲμ καὶ Γαλλὶμ καὶ Βαιθὴρ καὶ Μανοχώ· πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.

60 Καριαθβαὰλ (αὕτη πόλις Ἰαρίμ) καὶ Ἀρεββά· πόλεις δύο καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν.

61 Βαδδαργὶς καὶ Βηθαραβὰ καὶ Μαδὼν καὶ Σοχοχὰ 62 καὶ Νεβσὰν καὶ αἱ πόλεις ἁλῶν καὶ Ἠνγαδδί· πόλεις ἑπτὰ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era