αι-
left arrow right arrow

αἱ
αἵ
αἴγειος
αἰγιαλός
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: shore, beach
 • Forms:
αἰγίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: kid, young goat
 • Forms:
αἰγινόμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: feeding goats, goatherd
Αἰγύπτιος
Αἴγυπτος
αἰδέομαι
αἰδήμων
ἀΐδιος
ἀϊδιότης
αἰδοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: modest, bashful
 • Forms:
αἰδοῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: genitals, private part(s) (of the body)
 • Forms:
αἰδώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • modesty, shame, shamefacedness
  • reverence, respect
 • Forms:
αἰεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, ever
αἰθάλη
αἰθήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sky, air, ether, heaven
 • Forms:
αἰθίοψ
αἴθριος
αἰκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: injurious treatment, an affront, outrage, mistreatment, torture
 • Forms:
αἰκίζω
αἴκισμα
αἰκισμός
αἴλ
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: post, pillar
αἰλάμ
αἴλουρος
αἷμα
αἱμάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make bloody
 • Forms:
αἱματεκχυσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shedding of blood, an effusion of blood, pouring out of blood
 • Forms:
αἱματώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blood-red, dark red, looking like blood
 • Forms:
αἱμοβόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blood-sucking, greedy of blood
αἱμοῤῥοέω
αἱμωδιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have the teeth set on edge
 • Forms:
αἴνεσις
αἰνετός
αἰνέω
αἴνιγμα
αἰνιγματιστής
αἰνιγματώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: riddling, dark
αἰνιγματωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: riddling, dark
αἰνίσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to speak in riddles
  • Pass.: to hint at; be wrapped up in riddles
 • Forms:
αἶνος
αἰνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dread, dire, grim, horrible
αἰνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dreadfully, horribly
αἰνόφυτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: plants of praise
 • Forms:
αἰνογόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: child of praise
 • Forms:
αἴξ
αἰπόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: herd of goats
 • Forms:
αἰπόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goatherd, herder
αἱρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to choose, take for oneself, prefer
 • Forms:
αἵρεσις
αἱρετίζω
αἱρετικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heretical, factious, a schismatic
 • Forms:
αἱρετίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: one who chooses
αἱρετός
αἱρέω
αἴρω
αἷς
αἰσθάνομαι
αἴσθησις
αἰσθητήριον
αἰσθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: perceiver, one who perceives
 • Forms:
αἰσθητική
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: of or for perception by the senses, perceptive
αἰσχροκερδής
αἰσχροκερδώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: greedily, in fondness for dishonest gain, sordidly, for filthy lucre's sake
αἰσχρολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: obscene speech, filthy language, vile conversation
 • Forms:
αἰσχρολόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: foul-mouthed person
αἰσχρός
αἰσχρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: filthiness, shamefulness, obscenity, ugliness, wickedness
αἰσχρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ugly, disgracefully, shamefully
αἰσχύνη
αἰσχυντηρός
αἰσχύνω
αἰτέω
αἴτημα
αἴτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a request, demand
 • Forms:
αἰτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • general: cause, reason
  • legal: charge, ground for complaint, accusation, case
 • Forms:
αἰτίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: complaint, a charge, guilt imputed, accusation
 • Forms:
αἰτιάομαι
αἰτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beg
ὅστις
 • Parse: Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: any one who (whoever), anything which (whichever)
 • Forms:
αἴτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: responsible, guilty
  • Substantive: cause, source, fault, author
  • Neuter: guilt, complaint, cause, reason
 • Forms:
αἰτίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: complaint, a charge, guilt imputed, accusation
 • Forms:
αἰφνίδιος
αἰφνιδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suddenly
αἰχμαλωσία
αἰχμαλωτεύω
αἰχμαλωτίζω
αἰχμαλωτίς
αἰχμαλωτισμός
αἰχμάλωτος
αἰών
αἰώνιος


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era