ακ-
left arrow right arrow

ἀέκων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwilling, involuntary, constrained
 • Forms:
ἀκαθαρσία
ἀκαθάρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: filthiness, impurity, uncleanness
 • Forms:
ἀκάθαρτος
ἀκαιρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lack opportunity
  • to be inopportune (for oneself), i.e., to fail of a proper occasion
  • to have no opportunity
  • to be busy (with something else), be not convenient
 • Forms:
ἄκαιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ill-timed, unseasonable, inopportune, untimely
 • Forms:
ἀκαίρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inopportunely, out of season, not timely
ἀκακία
ἄκακος
ἀκάλυπτος
ἀκαλύπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncovered, unveiled
ἄκαν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thistle (only in 2Kings 14:9 LXX)
ἄκανα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: thistle (only in 2Kings 14:9 LXX)
ἄκανθα
ἀκάνθινος
ἄκανθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearsfoot (plant)
 • Forms:
ἀκανθώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of thorns
 • Forms:
ἀκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wanting the heart, heartless
 • Forms:
ἀκαριαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: momentary, brief
 • Forms:
ἀκαρπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unfruitfulness, barrenness
 • Forms:
ἄκαρπος
ἀκατάγνωστος
ἀκατακάλυπτος
ἀκατάκριτος
ἀκατάληπτος
ἀκατάλυτος
ἀκαταμάχητος
ἀκατάπαυστος
ἀκατάποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not to be swallowed
ἀκατασκεύαστος
ἀκαταστασία
ἀκαταστατέω
ἀκατάστατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unstable, inconstant, restless
 • Forms:
ἀκατάσχετος
ἀκατέργαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not cultivated, not worked up, not thoroughly baked
 • Forms:
ἄκαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unburnt
 • Forms:
ἀκαυχησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: without boasting
 • Forms:
ἀκέραιος
ἀκεραιοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity
ἀκέφαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: headless, without a head, without beginning
 • Forms:
ἀκηδεμονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be anxious, distressed, troubled
ἀκήδευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unburied
 • Forms:
ἀκηδία
ἀκηδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grieve
 • Forms:
ἀκηδιάω
ἀκηλίδωτος
ἀκιδωτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pointed, sharp
ἀκινάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a short straight sword
 • Forms:
ἀκίνδυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: secure, without danger, free from danger
 • Forms:
ἀκίνητος
ἀκίσιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning: a point, the barb
ἄκκεπτα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: monetary savings, back pay
ἀκλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inglorious
 • Forms:
ἀκλεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ingloriously
ἀκληρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be unfortunate
 • Forms:
ἄκλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: uncalled, unbidden
ἀκλινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: without wavering, bending to neither side, unswerving, not leaning, firm, steady
 • Forms:
ἀκμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be ripe, be in full bloom, be at one's prime
  • to make a point, i.e., (figuratively) mature
 • Forms:
ἀκμαῖος
ἀκμή
ἀκμήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: yet, just now, still
ἄκμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwearied
ἄκμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: anvil
 • Forms:
ἀκοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the faculty of hearing
  • the act of hearing: listening
  • the organ of hearing: the ear
  • that which is heard: fame, report, rumour, account, report, preaching
 • Forms:
ἀκοίμητος
ἀκοινώνητος
ἀκολασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, intemperance
 • Forms:
ἀκόλαστος
ἀκολουθέω
ἀκολουθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a following, train
 • Forms:
ἀκόλουθος
ἀκολούθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in conformity with, consistently
ἀκονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen, whet
ἄκοντες | See ἄκοντες under ἀέκων
ἀκοντίζω
ἀκοντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: javelin-thrower, javelin-hurling
 • Forms:
ἀκοπιάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • drinking moderately
  • untiring, unwearied, never tiring, tirelessly
ἀκοπιάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • drinking moderately
  • never tiring, tirelessly
ἀκόρεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: insatiable
ἄκοσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disorderly, inappropriate
 • Forms:
ἀκόσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly
ἀκουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sin through ignorance, sin unintenionally
 • Forms:
ἀκούσιος
ἀκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unintentionally, involuntarily
ἀκουστός
ἀκουτίζω
ἀκούω
ἄκρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: headland, foreland, highest
 • Note: also see Adjective: ἄκρα
 • Forms:
ἀκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of self-control, self-indulgence, bad mixture, ill temperature, uncontrolled, lacking self-restraint, excess, incontinency
 • Forms:
ἀκρατής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncontrolled, powerless, without self-control, incontinent, dissolute
 • Forms:
ἄκρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undiluted, without mixture, unmixed, sheer
 • Forms:
ἀκριβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be proud
 • Forms:
ἀκριβασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • commandment
  • searching (of heart), inquiry (of heart)
 • Forms:
ἀκρίβεια
ἀκριβέστατος
ἀκριβεύω
ἀκριβής
ἀκριβόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ascertain (exactly)
  • to be exact
  • to inquire diligently
 • Forms:
ἀκριβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, accurately, carefully, circumspectly, diligently, perfect, perfectly
ἀκρίς
ἀκρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • disorderly, unarranged, without distinction
  • undecidedly, doubtfully
  • continually, unceasingly
  • rashly, indiscreetly, indiscriminately
ἀκρόαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anything heard with pleasure
ἀκροάομαι
ἀκρόασις
ἀκροατήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an audience room, place of hearing
ἀκροατής
ἀκροβυστία
ἀκρόβυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an uncircumcised man
 • Forms:
ἀκρογωνιαῖος
ἀκρόδρυα
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning: fruit-trees
 • Forms:
ἀκροθίνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: first-fruits, spoils, the booty, lit.: the top of the heap
 • Forms:
ἄκρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: high point, top, one end, the extremity
 • Forms:
ἀκρόπολις
ἄκρος
ἀκρότομος
ἀκροφύλαξ
ἀκρωτηριάζω
ἀκρωτήριον
ἀκτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • promontory, headland, foreland
  • corn
 • Forms:
ἀκτίς
ἄκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leader
ἀκύματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • calm, tranquil, not washed by the waves
  • unswollen, not pregnant
 • Forms:
ἄκυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: void, of no effect, without authority, invalid
 • Forms:
ἀκυρόω
ἀκώλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhindered
 • Forms:
ἀκωλύτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: freely, without hindrance, in an unhindered manner, no man forbidding him
ἄκων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwilling, against the will


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era