αλ-
left arrow right arrow

ἀλάβαστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • alabaster ointment
  • a box or flask to hold alabaster ointment
 • Forms:
ἀλαζονεία
ἀλαζονεύομαι
ἀλαζών
ἀλαιμώθ
 • Parse: Noun: Acc Sing על־עלמות
 • Meaning: alaemoth
ἀλαλαγμός
ἀλαλάζω
ἀλάλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unspeakable, unutterable, unexpressed, wordless, which cannot be uttered
 • Forms:
ἄλαλος
ἅλας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: salt
 • Forms:
ἀλάστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the avenging deity, destroying angel: Alastor
 • Forms:
ἀλατόμητος
ἀλγέω
ἀλγηδών
ἄλγημα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: pain, suffering
 • Forms:
ἀλγηρός
ἄλγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Noun: Acc Plukr Fem
 • Meaning: sense of pain
ἄλγος
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: pain
 • Forms:
ἄλειμμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: anything used for anointing, anointing oil, unguent, fat, oil
ἀλγεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful, grievous
 • Forms:
ἀλείφω
ἀλεκτοροφωνία
ἀλεκτρυών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rooster, cock
ἀλέκτωρ
ἀλεσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: grinding
 • Forms:
ἄλευρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wheat flour, ground flour, meal
 • Forms:
ἀλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind
 • Forms:
ἀλήθεια
ἀληθεύω
ἀληθής
ἀληθινός
ἀληθινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: agreeably to truth, truly
ἀλήθω
ἀληθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: truly, indeed, surely, of a surety, of a (in) truth, verily, very
ἄληκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unceasing
  • fine meal
 • Forms:
ἁλιάετος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the sea-eagle, osprey
 • Forms:
ἁλιεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: seaman, fisherman, fisher, sailor on salt water
 • Forms:
ἁλιεύω
ἁλίζω
ἅλιμος
ἁλίοκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be caught, be taken, fall into enemy hands
 • Forms:
  • ἁλῷ | Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἅλις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: enough, plenty, lots of
ἀλίσγεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pollution, defilement
 • Forms:
ἀλισγέω
ἀλίσγημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: pollution
ἁλίσκω
ἀλιτήριος
ἀλκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: defense, defence, defensive strength, valor, might
 • Forms:
ἀλλά
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: but, otherwise, contrariwise, and, howbeit, indeed, nay, nevertheless, no, notwithstanding, save, therefore, yea, yet
 • Forms:
ἀλλαγή
ἄλλαγμα
ἀλλάσσω
ἀλλαχῆ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: elsewhere, in another place
 • Forms:
ἀλλαχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from elsewhere, some other way, from another place
 • Forms:
ἀλληγορέω
ἀλληγορία
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning: allegory
ἀλληλούϊα
 • Parse: הַלְלוּ־יָהּ
 • Meaning: alleluiah, Praise Jah
ἀλλήλων
ἀλλογενής
ἀλλόγλωσσος
ἀλλοεθνής
ἄλλοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from elsewhere
ἀλλοῖος
ἀλλοιόω
ἀλλοίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a change, alteration
 • Forms:
ἅλλομαι
ἄλλος
ἄλλοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at another time
ἀλλοτριεπίσκοπος
ἀλλότριος
ἀλλοτριότης
ἀλλοτριόω
ἀλλοτρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of or belonging to another
ἀλλοτρίωσις
ἀλλοφυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adopt foreign customs
 • Forms:
ἀλλοφυλισμός
ἀλλόφυλος
ἀλλόφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: speaking a foreign language
 • Forms:
ἄλλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: differently, otherwise
ἅλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • (the act of ) leaping, jumping
  • a leap, a jump
 • Forms:
ἅλμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sea-water, brine
 • Forms:
ἁλμυρίς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: salt
 • Forms:
ἁλμυρός
ἀλοάω
ἀλογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be disregardful
 • Forms:
ἀλογία
 • Parse: Nom Sing Fem
 • Meaning: want of respect, lack of respect, lack of regard, heedless, regardless
 • Forms:
ἀλογίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be irrational, lack reason
 • Forms:
ἀλογιστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lose one's senses, rave, be thoughtless
 • Forms:
ἀλογιστία
ἀλόγιστος
ἀλογίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unreasoningly, inconsiderately, thoughtlessly, heedlessly
ἄλογος
ἀλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: speechlessly, unreasonably
ἀλόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aloes
 • Forms:
ἀλοητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a threshing, harvest
ἀλοιφή
ἅλς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: salt
 • Forms:
ἄλσος
ἀλσώδης
ἁλυκός
ἀλύπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without sorrow, not grieved, not pained
 • Forms:
ἀλυπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: free of pain, free of grief, freedom from pain/grief
 • Forms:
ἄλυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: free from anxiety
ἀλυπότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: less sorrowful, reduced grief
ἁλυσιδωτός
ἅλυσις
ἀλυσιτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprofitable, gainless, pernicious
 • Forms:
ἄλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indissoluble, not to be loosed, irrefutable, inescapable
 • Forms:
ἄλφα
 • Parse: Noun: Indeclinable letter
 • Meaning: Alpha
ἄλφιτον
ἀλφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: whiteness: white leprosy
ἀλώθ
 • Parse: Noun: Nom
 • Meaning: aloes
ἅλων
ἀλώπηξ
ἅλως
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: floor, threshing-floor, threshed grain, plantation
 • Forms:
ἅλωσις


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era