αμ-
left arrow right arrow

ἅμα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: together, at the same time, early
 • Note: ἅμα πρωῒ=early in the morning
ἀμαδαρὼθ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: galloping
ἀμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ignorant, unlearned
 • Forms:
ἀμαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: folly
 • Forms:
ἅμαξα
ἀμαράντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fadeless, unfading, that fades not away
 • Forms:
ἀμάραντος
ἁμαρτάνω
ἁμάρτημα
ἁμάρτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sin
ἁμαρτία
ἀμάρτυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unattested, without witness
 • Note: smooth breathing, not rough; alpha privative, i.e., not μάρτυρος
 • Forms:
ἁμαρτωλός
ἀμασενίθ
 • Parse: Noun: Gen Sing
 • Meaning: Amesenith, an unknown musical term
ἀμάσητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unchewed
ἀματτάρι
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: mark, target, amattari
ἀμαυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hardly seen, dim, faint
  • obscure, unknown
  • shadowy, darkling
 • Forms:
ἀμαυρόω
ἀμαύρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: darkening, dimness
 • Forms:
ἀμαφέθ
 • Parse: Noun: Acc Sing
 • Meaning: threshold, doorway
ἄμαχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: peaceable, not a brawler
 • Forms:
ἀμάω
ἀμβλάκημα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: an error, fault, offence, mistake
ἀμπλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sin, fault, mistake, error
 • Forms:
ἀμβλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blunt, take the edge off, dim, lack sharpness
ἀμβλυωπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be dim-sighted, be nearly blind
 • Forms:
ἀμβρόσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ambrosial, divine
 • Forms:
ἀμέθυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: not drunken, not inebriated, without drunkenness, amethyst
 • Forms:
ἀμείβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: change, exchange, trade, pay, requite, reward
 • Forms:
ἀμείδητος
ἀμείνων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: better, best
 • Forms:
ἀμειξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: not mixing, interruption of communications
 • Forms:
ἀμέλγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to milk (e.g., milk a cow), squeeze out milk from a nipple
 • Forms:
ἀμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: neglect, indifference, negligence
 • Forms:
ἀμελέω
ἀμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: careless, negligent, heedless
 • Forms:
ἄμελξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: milking
 • Forms:
ἀμελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: carelessly, heedlessly
ἄμεμπτος
ἀμέμπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: faultlessly, blamelessly, unblamably
ἀμέρδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deprive, bereave of (something)
  • Pass.: to be bereft of (something)
 • Forms:
  • ἀμέρσῃ | Verb: Aor Act Subj 3rd Sing; Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing; Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
ἀμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without parts, indivisible
 • Forms:
ἀμεριμνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from care, confidence
 • Forms:
ἀμέριμνος
ἀμέριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undivided
ἀμετάβλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unchanged, unchangeable
 • Forms:
ἀμετάθετος
ἀμετακίνητος
ἀμεταμέλητος
ἀμεταμελήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without feeling regret, unregrettably
ἀμετανόητος
ἀμέτρητος
ἄμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immeasurable, immoderate, (thing) without measure
 • Forms:
ἀμήν
 • Parse: אָמַן
 • Meaning: amen, verily
ἄμητος
ἀμήτωρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: motherless, without mother
ἀμήχανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: helpless, despairing, difficult, impractical
 • Forms:
ἀμίαντος
ἀμιγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unmixed, pure
 • Forms:
  • ἀμιγῆ | Adj: Acc Sing Masc/Fem; Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀμίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inimitable
 • Forms:
ἀμισθί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without reward
ἅμμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: something tied
 • Forms:
ἀμμαζειβί
 • Parse: Noun: Gen Sing
 • Meaning: [tranliteration of Hebrew] altar
ἄμμος
ἀμμώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: sandy, gravelly
ἀμνάς
ἀμνημονέω
ἀμνησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forgetfulness, amnesia
ἀμνησικακία
ἀμνησίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing no malice, forgiving
 • Forms:
ἀμνησικάκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without bearing malice, forgivingly
ἀμνήστευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwooed, not sought in lawful wedlock
 • Forms:
ἀμνηστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forgetfulness of wrong, an amnesty, reprieve
 • Forms:
ἀμνός
ἀμοιβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a return, recompense, requital
 • Forms:
ἄμοιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without share in (something)
ἀμόλυντος
ἀμορίτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cake
 • Forms:
ἄμορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlucky, wretched
 • Forms:
ἄμορφος
ἄμπελος
ἀμπελουργός
ἀμπελών
ἀμπέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to surround, enclose, cover, embrace
  • Mid.: to wear, put (a garment) around oneself
 • Forms:
ἄμπωτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the ebb-tide, a sucking back
 • Forms:
ἀμύγδαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: almond tree
 • Forms:
ἀμύθητος
ἀμύμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, noble, excellent
 • Forms:
ἄμυνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: warding off an attack, self-defence
 • Forms:
ἀμύνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to retaliate, defend
  • to ward off (for oneself), i.e., protect
 • Forms:
ἀμύνω
ἀμφί
 • Parse: Prep
 • Meaning:
  • Of Place: about, around (he went around Athens)
  • Of Time: about (it was about midnight)
  • Fig.: about, circiter (he was about 50 years old)
 • Forms:
ἀμφιάζω
ἀμφίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a garment, a wrap-around cloak
 • Forms:
ἀμφιβάλλω
ἀμφίβληστρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • net, fishing net
  • anything thrown around (as a garment)
 • Forms:
ἀμφιβολεύς
ἀμφιβολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a quarrel, the state of being attacked on both sides, double-sided conflict
 • Forms:
ἀμφιέζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clothe
ἀμφιέννυμι
ἀμφιλαφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wide spreading, abundant, enormous, bulky, huge
 • Forms:
ἀμφίταπος
ἄμφοδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a fork in the road, an intersection, a road around houses, a street
 • Forms:
ἀμφοτεροδέξιος
ἀμφότερος
ἄμφω
 • Parse: Adj: Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
 • Meaning: both
 • Forms:
ἀμώμητος
ἄμωμον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: amomum spice
ἄμωμος
ἀμώμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: blamelessly, without blame


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era