ἄν
 • Parse: particle
 • Meaning: whatever, wherever, whoever
ἀνά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • ἀνά + Acc = up, again
  • ἀνὰ μέσονbetween
  • Of Place: up (e.g., up the river)
  • Of Place: over, through, upon (e.g., over the field, through the field)
  • Of Time: ἀνὰ πᾶσαν τὴν ἡμέραν (all day long)
  • Fig.: ἀνά κράτος (to the extent of one's power)
  • Fig.: ἀνά λόγον (in due proportion)
  • Distributively: ἀνά πέντε (five each)
  • Distributively: ἀνά πᾶσαν ἡμέραν (every day)
ἀναβαθμίς
ἀναβαθμός
ἀναβαίνω
ἀναβάλλω
ἀνάβασις
ἀναβαστάζω
ἀναβάτης
ἀναβιβάζω
ἀναβιόω
ἀναβλαστάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shoot up, grow up again, sprout up
 • Forms:
ἀναβλέπω
ἀνάβλεψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: recovery of sight
 • Forms:
ἀναβοάω
ἀναβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a fold, wrinkle (in a garment)
  • mantle, tunic
  • something thrown up, a mound
  • a delay, a putting off, procrastination
 • Forms:
ἀναβράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind, 1st Sing
 • Meaning: to boil
 • Forms:
ἀναβράσσω
ἀναβρυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to neigh aloud
 • Forms:
ἀνάγαιον See: ἀνάγαιον
ἀναγγέλλω
ἀναγεννάω
ἀναγιγνώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to read, read aloud, know well, know certainly
ἀναγινώσκω
ἀναγκάζω
ἀναγκαῖος
ἀναγκαστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by constraint, compulsorily
ἀνάγκη
ἀναγλυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scooped out cavity, a work in low relief
 • Forms:
ἀναγνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abominable wickedness
 • Forms:
ἄναγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unchaste, impure, unclean, unholy, defiled
 • Forms:
ἀναγνωρίζω
ἀνάγνωσις
ἀναγνώστης
ἀναγορεύω
ἀναγραφή
ἀναγράφω
ἀνάγω
ἀναγωγεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one who leads upward
  • strap holding shield
ἀναγώγως
ἀναδείκνυμι
ἀναδεικνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exhibit, display, lift up and show
 • Forms:
ἀνάδειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • commissioning, installation
  • manifestation, displaying, exhibiting, showing, a proclamation
 • Forms:
ἀναδενδράς
ἀναδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accept, receive
  • to welcome and entertain (a guest), receive
 • Forms:
ἀναδέχομαι
ἀναδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to acquire a crown
 • Forms:
ἀναδίδωμι
ἀνάδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a drawing back, retreat
ἀναζάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to recover life, be alive again, revive
  • to spring into life
 • Forms:
ἀναζευγνύω
ἀναζέω
ἀναζητέω
ἀναζυγή
ἀναζώννυμι
ἀναζωπυρέω
ἀναθάλλω
ἀνάθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • accursed, anathema
  • a votive offering (set up in a temple)
  • something devoted to the divinity (either consecrated or accursed), anything devoted to evil
  • the object of a curse, an accursed thing
  • ban, excommunication
 • Forms:
ἀναθεματίζω
ἀναθεωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to examine, observe carefully, look again, behold, consider, to look attentively
 • Forms:
ἀνάθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: gift, a votive offering
 • Forms:
ἀναίδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shamelessness, impudence, effrontery, persistence
 • Forms:
ἀναιδεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be unabashed, bold, shameless
 • Forms:
ἀναιδής
ἀναιδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shamelessly, pitilessly
ἀναίρεσις
ἀναιρέω
ἀναισθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of feeling, insensitivity to pleasure or pain
 • Forms:
ἀναισθητέω
ἀναίσθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without sense, insensible, senseless, stupid, tactless, without feeling
 • Forms:
ἀναίσχυντος
ἀναίτιος
ἀναιτίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: guiltlessly, innocently
ἀνακαθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit up, upright, set up
 • Forms:
ἀνακαινίζω
ἀνακαινόω
ἀνακαίνωσις
ἀνακαίω
ἀνακαλέω
ἀνακαλύπτω
ἀνακάμπτω
ἀνακεῖμαι
ἀνακεφαλαιόω
ἀνακηρύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to proclaim by voice of herald, publish abroad
 • Forms:
ἀνακλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bend back
 • Forms:
ἀνάκλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • upward calling
  • calling on, invocation, salutation, address
  • recalling, restoration, revival, retreat
 • Forms:
ἀνακλίνω
ἀνάκλισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lying or leaning back
 • Forms:
ἀνάκλιτον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: leaning back
ἀνακοινόω
ἀνακομίζω
ἀνακόπτω
ἀνακράζω
ἀνακραυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cry out
ἀνακρίνω
ἀνάκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: judicial investigation, examination, preliminary hearing
 • Forms:
ἀνακρούω
ἀνακτάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to regain one's strength, renew one's energy
 • Forms:
ἀνακτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to create anew
ἀνακυλίω
 • Parse: Verb: Pres Act Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to roll away (back), roll up, overturn
 • Forms:
ἀνακύπτω
ἀναλαμβάνω
ἀναλάμπω
ἀνάλγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of people: unfeeling, hard-hearted, ruthless, insensible
  • Of things: without pain, not painful
ἀναλέγω
ἀνάλημμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something used for repairing
ἀναλημπτέος
ἀναλημπτήρ
ἀνάλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a taking up (in death)
 • Forms:
ἀνάληψις
ἀναλίσκω
ἀνάλλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to jump up
ἀναλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: proportion, right relationship
 • Forms:
ἀναλογίζομαι
ἀναλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: proportionately
ἄναλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: saltless, insipid, lose saltness
 • Forms:
ἀναλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consume, spend
ἀνάλυσις
ἀναλύω
ἀνάλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: outlay, expenditure
 • Forms:
ἀναμάρτητος
ἀναμαρυκάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to ruminate, chew the cud
 • Forms:
ἀναμένω
ἀνάμεσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: in the interior, in the midland, within the country
 • Forms:
ἀναμίγνυμι
ἀναμιμνήσκω
ἀνάμιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sexual intercourse
 • Forms:
ἀνάμνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: recollection, remembrance (again)
 • Forms:
ἀναμοχλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to raise by a lever, to force open
 • Forms:
ἀναμφισβητήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indisputably
ἄνανδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: husbandless
 • Forms:
ἀνανεόω
ἀνάνευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: return, revival
ἀνανεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw head backward as sign of denial (the up-down motion of the head meant "no" like our "yes" motion of the head, rather than our left-right shaking of the head to mean "no").
  • to refuse, deny
 • Forms:
ἀνανέωσις
ἀνανήφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become sober again, regain one's senses, recover self
 • Forms:
ἀναντία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aside
 • Forms:
ἀναντίῤῥητος
ἀναντιῤῥήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: promptly, without raising any objection, without gainsaying
ἀναντλέω
ἀναξηραίνω
ἀνάξιος
ἀναξίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: irreverently, unworthily, carelessly
ἀνάπαλιν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: back again
ἀναπάρτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: imperfect
ἀνάπαυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a repose, rest
ἀνάπαυσις
ἀναπαύω
ἀναπείθω
ἀνάπειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: piercing
ἀναπείρω
ἀναπέμπω
ἀναπέτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fly up, fly away
 • Forms:
ἀναπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to jump up, leap up
  • to leap back, be startled
  • to shrink back
 • Forms:
ἀναπηδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1std Sing
 • Meaning: to spring forth
 • Forms:
ἀνάπηρος
ἀναπίπτω
ἀναπλάσσω
ἀναπληρόω
ἀναπλήρωσις
ἀναπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to breathe again, take breath, revive
 • Forms:
ἀναποδίζω
ἀναποδισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: going back
ἀναποιέω
ἀναπολόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: indefensible, without an excuse, inexcusable
 • Forms:
ἀναποτάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread out
 • Forms:
ἀναπράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to unroll (a scroll)
ἀναπτερόω
ἀναπτέρωσις
ἀναπτύσσω
ἀνάπτω
ἀναρίθμητος
ἄναρχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without beginning
 • Forms:
ἀναρπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to kidnap, snatch up, snatch away
 • Forms:
ἀναῤῥήγνυμι
ἀνασείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stir up (i.e., shake up), incite, excite, move
 • Forms:
ἀνασκάπτω
ἀνασκευάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear down, upset, unsettle, subvert
 • Forms:
ἀνασπάω
ἀνάστασις
ἀναστατόω
ἀνασταυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to recrucify, crucify again, crucify afresh
 • Forms:
ἀναστέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to raise up, send up
  • to remove, make away with
 • Forms:
ἀναστενάζω
ἀνάστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  1. height, loftiness
  2. exaltation, source of pride
  3. something raised up (worthy of one's confidence)
  4. offspring (i.e., raised up children)
  5. an encampment or defence (raised up for battle)
 • Forms:
ἀναστρατοπεδεύω
ἀναστρέφω
ἀναστροφή
ἀνασύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull up
 • Forms:
ἀνασχίζω
ἀνασῴζω
ἀνατάσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to arrange, set in order, repeat in proper order
 • Forms:
ἀνατείνω
ἀνατέλλω
ἀνατέμνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut open
 • Forms:
ἀνατίθεμαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set forth, propound, communicate, declare
 • Forms:
ἀνατίθημι
ἀνατίκτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring forth again
 • Forms:
ἀνατιναγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaking violently
ἀνέτλην
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to endure
 • Forms:
ἀνατολή
ἀνατολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eastern, in the eastern lands
 • Forms:
ἀνατομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cutting up, mutilation
 • Forms:
ἀνατρέπω
ἀνατρέφω
ἀνατρέχω
ἀνατροπή
ἀνατροφή
ἀνατυλίσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to unroll a book, study document
  • to think over, call to mind again
 • Forms:
ἀνατυπόω
ἀναφαίνω
ἀναφάλαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: forehead-bald
ἀναφαλάντωμα
ἀναφέρω
ἀναφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: coming up, rising
 • Forms:
ἀναφορεύς
ἀναφράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to barricade again, block up, fill up, close up
 • Forms:
ἀναφύω
ἀναφωνέω
ἀναχάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to open the mouth, gape wide
 • Forms:
ἀνάχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pouring out, excess, license, effusion
 • Forms:
ἀναχωρέω
ἀναχωρίς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: separately, apart from
ἀνάψυξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breathing space, relaxation, relief, cooling, revival, recover breath
 • Forms:
ἀναψυχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a cooling, refreshing: relief, recovery, respite
 • Forms:
ἀναψύχω
ἀνδραγαθέω
ἀνδραγαγαέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do worthy deeds
 • Forms:
ἀνδραγαθία
ἀνδραποδιστής
ἀνδράποδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: captured slave
 • Forms:
ἀνδρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: manliness, manhood, manly spirit
 • Forms:
ἀνδρεῖος
ἀνδρειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill with courage
 • Forms:
ἀνδρείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: manly, bravely
ἀνδρίζω
ἀνδρογύναιος
ἀνδρόγυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a man-woman, hermaphrodite
 • Forms:
ἀνδρολογεῖον
ἀνδροφονέω
ἀνδροφόνος
ἀνδρόω
ἀνδρωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: manly
ἀνεγείρω
ἀνεγκλησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blamelessness
ἀνέγκλητος
ἀνείκαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: unattainable by conjecture, immense
ἀνειλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roll up together
 • Forms:
ἄνειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go up
 • Forms:
ἀνεκδιήγητος
ἀνεκλάλητος
ἀνέκλειπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inexhaustible, unfailing, not left out, that fails not
 • Forms:
ἀνεκλιπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incessant, uninterrupted
ἀνεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearable, endurable
 • Forms:
ἀνεκτότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: more tolerable, more endurable
 • Forms:
ἀνελεημόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mercilessly
ἀνελεήμων
ἀνέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless
ἀνέλπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhoped for, unlooked for
 • Forms:
ἀνελπίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hopelessly
ἀνεμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be moved by the wind, toss or drive with the wind
 • Forms:
ἄνεμος
ἀνεμοφθορία
ἀνεμόφθορος
ἀνεμπόδιστος
ἀνένδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unadmitted, not supposable, impossible
 • Forms:
ἀνανεάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to renew one's youth
 • Forms:
ἀνεξέλεγκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: unquestioned, impossible to be questioned
ἀνεξερεύνητος
ἀνεξικακία
ἀνεξίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: patient, enduring ill, forbearing
 • Forms:
ἀνεξιχνίαστος
ἀνεπαίσχυντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unashamed, irreprehensible, that doesn't need to be ashamed
 • Forms:
ἀναπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to jump up
 • Forms:
ἀνεπιδεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: who lacks nothing
ἀνεπιεικής
ἀνεπίληπτος
ἀνεπιστρέπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indifferently, heedlessly
ἀνερευνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to examine closely, investigate
 • Forms:
ἀνέρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to ask about, question, inquire
 • Forms:
ἀνέρχομαι
ἀνερωτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ask, question, inquire of
 • Forms:
ἄνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eased, liberty, rest, relaxation, relief
 • Forms:
ἀνετάζω
ἄνευ
 • Parse: PREP
 • Meaning: without
ἀνεύθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inconvenient, not commodious, poor, unfavourably situated
 • Forms:
ἀνευρίσκω
ἀνευφημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to praise loudly
ἀνέφικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: out of reach, unattainable
ἀνέχw
ἀνεψιός
ἄνηβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not yet come to man's estate, beardless
 • Forms:
ἄνηθον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: anise, dill
ἀνήκεστος
ἀνήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • without hearing
  • disobedient
  • unreceptive
 • Forms:
ἀνήκω
ἀνήλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not malleable, unyielding
ἀνηλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without pity, unmerciful
 • Forms:
ἀνήμερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fierce, savage, untamed
 • Forms:
ἀνήνυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: endless
 • Forms:
ἀνήρ
ἀνθαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choose
 • Forms:
ἀνθέμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: with flowers
ἀνθέω
ἀνθηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: splendid, brilliant
ἄνθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: of flowers
 • Forms:
ἀνθίστημι
ἀνθομολογέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to give thanks, to confess in turn, respond in praise
 • Forms:
ἀνθομολογέω
ἀνθομολόγησις
ἄνθος
ἀνθρακιά
ἀνθράκινος
ἄνθραξ
ἀνθρωπαρεσκέω
ἀνθρωπάρεσκος
ἀνθρώπινος
ἀνθρωπίνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as a man, in a human form
ἀνθρωποκτόνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer, manslayer
ἀνθρωπόμορφος
ἀνθρωποποιέω
ἀνθρωποποίητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: man-made
ἄνθρωπος
ἀνθυπατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be the deputy, act as proconsul
 • Forms:
ἀνθρωπότης
ἀνθύπατος
ἀνθυφαιρέω
ἀνίατος
ἀνιερόω
ἀνίημι
ἀνίκητος
ἀνίλεως
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: without mercy, inexorable
ἀνίπταμαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fly up, fly away
 • Forms:
ἄνιπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwashed, without ablution
 • Forms:
ἀνίστημι
ἀνισχύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be without strength
 • Forms:
ἀνοδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a place with no roads, roadless area, pathless road
 • Forms:
ἄνοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ascent (of the soul)
 • Forms:
ἀνόητος
ἄνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stupidity, folly, rage, madness, want of understanding, folly
 • Forms:
ἀνοίγνυμι
ἀνοίγω
ἀνοικοδομέω
ἄνοικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: opened
 • Forms:
ἄνοιξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: opening, open
 • Forms:
ἀνομβρέω
ἀνομέω
ἀνόμημα
ἀνομία
ἀνόμοιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlike, unequal, dissimilar
ἄνομος
ἀνόμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lawlessly, without law
ἀνονειδίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without reproaching
ἀνόνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprofitable, useless
 • Forms:
ἀνορθόω
ἀνορύσσω
ἀνόσιος
ἀνοσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unholy, profanely
ἄνους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: silly, foolish
ἀνοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • self-restraint, tolerance, forbearance, a holding back, stopping, delay, pause
  • forbearance, clemency
 • Forms:
ἀνταγωνίζομαι
ἀνταγωνιστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: an opponent, competitor, rival
ἀνταίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to raise against
 • Forms:
ἀντακούω
ἀνταλλαγή
ἀντάλλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an equivalent, ransom, (something given) in exchange
ἀνταλλάσσω
ἀντάμειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exchanging, requital
 • Forms:
ἀνταναιρέω
ἀντανακλάω
ἀνταναπληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to supplement, fill up, complete
 • Forms:
ἀντανέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to remove
 • Forms:
ἀντανίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set up against
 • Forms:
ἀνταποδίδωμι
ἀνταπόδομα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a requital, recompense, repayment
ἀνταπόδοσις
ἀνταποδότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the one who repays, paymaster
ἀνταποθνήσκω
ἀνταποκρίνομαι
ἀνταπόκρισις
ἀνταποστέλλω
ἀνταποτίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to requite, repay
 • Forms:
ἀντασπάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to greet in return
 • Forms:
ἀντεῖπον
ἀντεκαθίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit or lie over against
 • Forms:
ἀντέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to refute, deny, gainsay, say against
 • Forms:
ἀντερείδω
ἀντέχω
ἀντηχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing in answer, sound in response
 • Forms:
ἀντί
 • Parse: Prep
 • Meaning: ἀντί + Gen = against, opposite, instead of, in return for
 • Forms:
ἀντιβάλλω
ἀντιβλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look at (someone)
ἀντίγραφον
ἀντιγράφω
ἀντιδιατίθημι
ἀντιδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give in return, repay
 • Forms:
ἀντιδικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dispute, go to law, seek judgment
 • Forms:
ἀντίδικος
ἀντιδοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to think oneself equal to
 • Forms:
ἀντίδοτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: antidote
ἀντίγραφος
ἀντίζηλος
ἀντίθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: opposition, objection, contradiction
 • Forms:
ἀντίθετος
ἀντικαθίστημι
ἀντικαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to invite in return, bid again
 • Forms:
ἀντικαταλλάσσομαι
ἀντίκειμαι
ἀντικνήμιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: shin
ἀντικρίνω
ἀντικρύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: opposite, over against
ἄντικρυς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: opposite
ἀντιλαμβάνω
ἀντιλάμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kindle a light in turn
 • Forms:
ἀντιλέγω
ἀντίλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helpful deed
 • Note: variable spelling with or without the μ
ἀντιλήπτωρ
ἀντίληψις
ἀντιλογία
ἀντιλοιδορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to revile in return, rail in reply, revile again
 • Forms:
ἀντίλυτρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a ransom, a redemption price
ἀντιμαρτυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to appear as witness against, to contradict solemnly
 • Forms:
ἀντιμετρέω
ἀντιμιμέομαι
ἀντιμισθία
ἀντίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: beam, loom
ἀντιπαλαίω
ἀντίπαλος
ἀντιπαραβάλλω
ἀντιπαράγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead the army against, advance to meet the enemy
 • Forms:
ἀντιπαραγωγή
ἀντιπαρατάσσομαι
ἀντιπαρέλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let oneself be dragged over to the opposite side
 • Forms:
ἀντιπαρέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to go along opposite, Pass by on the other side
 • Forms:
ἀντιπέραν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: over against, on the opposite side
 • Forms:
ἀντιπίπτω
ἀντιποιέω
ἀντιπολεμέω
ἀντιπολιτεύομαι
ἀντιπράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to act against, seek to counteract
 • Forms:
ἀντιπρόσωπος
ἀντίπτωμα
ἀντίῤῥησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gainsaying, altercation
ἀντιῤῥητορεύω
ἀντιστήριγμα
ἀντιστηρίζω
ἀντιστρατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to attack, war against, be at war with
 • Forms:
ἀντιτάσσω
ἀντιτίθημι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to place in exchange for (something), substitute
  • to set against, oppose, place opposite,
 • Forms:
ἀντίτυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: corresponding, a counterpart, a representative, copy
 • Forms:
ἀντιφιλοσοφέω
ἀντιφωνέω
ἀντίχριστος
ἀντίψυχον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: ransom, given for sparing someone's life
ἀντλέω
ἄντλημα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a pail or bucket (to remove water), thing to draw with
ἀντοφθαλμέω
ἄντρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: cave, inner chamber, closet
ἀντρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of caves
 • Forms:
ἀνυβρίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without being insulted, without being injured, without insolence
ἄνυδρος
ἀνυπέρβλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsurpassed, unexcelled, not to be surpassed
 • Forms:
ἀνυπερθέτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: immediately
ἀνυπόδετος
ἀνυπόκριτος
ἀνθποκρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with no insincerity, without hypocrisy
ἀνυπομόνητος
ἀνυπονόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsuspected
ἀνυπόστατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not to be withstood, irresistible
 • Forms:
ἀνυπότακτος
ἀνυστέρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not lacking in anything
 • Forms:
ἀνυψόω
ἀνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring to an end, accomplish
 • Forms:
ἄνω
 • Parse:
  • Adverb
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Meaning: upward, on the top, above, brim, high, up, completely
 • Forms:
ἄνωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • locally: from above, from the top
  • temporally: from the beginning (very first)
  • temporally: for a long time
  • again, anew, once more
ἀνώγεον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: upper room, above ground, second floor
 • Forms:
ἀνώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: nameless
 • Forms:
ἀνωτερικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: upper, superior
 • Forms:
ἀνώτερος
ἀνωφελής


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era