ἐσ-
left arrow right arrow

εἰμί
ἐσθής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: apparel, clothing, raiment, robe
 • Forms:
ἔσθησις
ἐσθίω
ἔσοπτρον
ἑσπέρα
ἑσπερινός
ἕσπερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or at evening
  • evening star, i.e., Venus
 • Forms:
ἑσσόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be defeated, be overpowered, be weaker than, be inferior
ἑστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: home, hearth
 • Forms:
ἑστιατορία
ἐσχάρα
ἐσχαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bread baked over the fire
 • Forms:
ἐσχατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be last, to come too late
 • Forms:
ἐσχατογήρος
ἐσχατόγηρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: last age
ἔσχατος
ἐσχάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: finally, point of death
ἔσω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in, into, inside, within
ἔσωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inward, inwardly, (from) within, without; from inside
ἐσώτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: interior
 • Forms:
ἐσώτερος
ἔχω
ἵστημι
μικρύνω
σαββατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to keep the Sabbath
 • Forms:
σαθρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make unsound, make feeble, undermine
 • Forms:
σαλεύω
σαλπίζω
σβέννυμι
σεβάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to worship, venerate, adore, show reverence
 • Forms:
σέβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to worship, honour, revere
 • Forms:
σείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shake, rock, move, quake
  • to stir up, agitate, set in motion
 • Forms:
σημαίνω
σημειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to note down, write
  • to mark, take note, take special notice of (someone)
  • to distinguish, note
 • Forms:
σήπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make rotten or putrid, make to fester
 • Forms:
σθένω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have strength
 • Forms:
σιγάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to say nothing, keep silent
  • to stop speaking, become silent
  • to keep secret, conceal
 • Forms:
σιτομετρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to measure out
 • Forms:
σιφωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to squirt
 • Forms:
σιωπάω
σκάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stir up, hoe
  • metaphorically: to search, probe
 • Forms:
σκανδαλίζω
σκάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dig, dig up
 • Forms:
σκεδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be negligent
 • Forms:
σκελοκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break someone's legs
 • Forms:
σκεπάζω
σκηνόω
σκιάζω
σκιρτάω
σκληρύνω
σκορπίζω
σκοτάζω
σκοτίζω
σκοτόω
σκυλεύω
σκύλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flay
  • to weary, harass
  • Act.: to trouble, bother, annoy (someone)
  • Pass.: to trouble (oneself)
 • Forms:
σμυρνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mingle with myrrh; to tincture with myrrh, i.e., embitter (as a narcotic)
 • Forms:
σοφίζω
σπανίζω
σπαράσσω
σπαργανόω
σπαταλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live luxuriously, live voluptuously, live in indulgence
  • Of sheep: to be frisky
 • Forms:
σπάω
σπείρω
σπένδω
σπεύδω
σπιλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stain, soil, defile, spot
 • Forms:
σπλαγχνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to feel pity, compassion, mercy, empathy
  • to have gut feeling
 • Forms:
σποδόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be burnt to ashes
 • Forms:
σπουδάζω
σταθμπόω
στάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Transitive: to drop, let fall, cause to drop
  • Intransitive: to drip, trickle
 • Forms:
σταλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drip, drop
 • Forms:
στασιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rebel, revolt, rise in rebellion
 • Forms:
σταυρόω
στεατόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be fatted
 • Forms:
στεγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cover
 • Forms:
στέλλω
στενάζω
στενοχωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cramp, confine, restrict, hem in
 • Forms:
στερεόω
στερέω
στεφανόω
στηλόω
στηρίζω
στιβίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to paint, apply makeup
 • Forms:
στίλβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine, be radiant, make to shine, polish
 • Forms:
στιμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tinge the eyelids black
 • Forms:
στιχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to arrange in a row
 • Forms:
στοιβάζω
στολίζω
στόρνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread, strew
 • Forms:
στραγγαλάω
στρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to serve in war, serve as a soldier, do military service, take the field, march
 • Forms:
στρατηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a general (in the army)
 • Forms:
στρατοπεδεύω
στρέφω
στρηνιάω
στρώννυμι
στρωννύω
στυγνάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to glower, be sad, look gloomy, make gloomy, be sorrowful, be overcast
 • Forms:
συκοφαντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accuse falsely, slander
  • to annoy, harass, oppress, blackmail
  • to extort
 • Forms:
συλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rob, strip off, despoil
 • Forms:
συρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play the pipe, whistle, hiss
 • Forms:
σύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drag, pull, draw away
 • Forms:
σφάζω
σφάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to cause to fall, overthrow (by tripping up as in wrestling)
  • Pass.: to slip, stumble, fall
 • Forms:
σφενδονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sling, to use the sling
 • Forms:
σφηνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to install a bar (in a gate)
  • to wedge (something closed)
  • to shape like a wedge
  • to be cloven with a wedge
 • Forms:
σφίγγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind tight, bind fast
 • Forms:
σφραγίζω
σφυροκοπέω
σχίζω
σώζω
σωματοποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make into a body, consolidate, organize
 • Forms:
σωρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pile up, heap, load
  • to fill (a place) with
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era