συ-
left arrow right arrow

σύ
 • Parse: Personal pronoun: 2nd Nom Sing
 • Meaning: you (sing.)
συγγελάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to laugh with, join in laughter
 • Forms:
συγγένεια
συγγενεύς
συγγενής
συγγενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: related, kindred, of the same kind
 • Forms:
συγγενίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female relative, kinswoman
συγγίγνομαι
συγγιγνώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to think with, agree with, have same opinion
 • Forms:
συγγνώμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concession, indulgence, pardon, permission
 • Forms:
συγγνωμονέω
συγγνωστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be pardoned, pardonable, allowable
 • Forms:
σύγγραμμα
συγγραφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who collects and writes down historic facts, an historian
 • Forms:
συγγραφή
συγγράφω
συγγυμνασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: common exercise, experience, training
 • Forms:
συγκάθημαι
συγκαθίζω
συγκαίω
συγκακοπαθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffer hardship with (someone or something), be partaker of afflictions
 • Forms:
συγκακουχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to endure persecution with (someone or something), suffer affliction with
 • Forms:
συγκαλέω
συγκάλυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a covering
συγκαλύπτω
συγκάμπτω
συγκαταβαίνω
συγκαταγηράσκω
συγκατάθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: agreement, union, a mutual deposition
 • Forms:
συγκατακληρονομέω
συγκαταλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to recount with, mention with
 • Forms:
συγκαταμίγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mix in with, intermingle with, blend with, mingle
 • Forms:
συγκατανεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to agree, consent
συγκατατάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set down with (something), write down with
 • Forms:
συγκατατίθεμαι
συγκατατίθημι
συγκαταφέρω
συγκαταψηφίζω
συγκατεσθίω
σύγκειμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to lie together, recline together
 • Forms:
συγκεντέω
συγκεράννυμι
συγκερατίζομαι
συγκεραυνόω
συγκινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set in motion, move together, incite, stir up
 • Forms:
συγκλάζω
συγκλαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to weep with
  • to crush
συγκλασμός
συγκλάω
σύγκλεισμα
συγκλεισμός
σύγκλειστος
συγκλείω
συγκληρονομέω
συγκληρονόμος
σύγκλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: called together, summoned
 • Forms:
συγκοιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rest together
 • Forms:
συγκοινωνέω
συγκοινωνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-participant, companion, partaker
 • Forms:
συγκοίτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bed companion
 • Forms:
συγκολλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to glue together
 • Forms:
συγκομίζω
συγκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cutting to pieces, mangling
συγκοπιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to labour together with (someone)
 • Forms:
συγκόπτω
σύγκρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a mixing together, commixture, blending, tempering
 • Forms:
συγκρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hold together, support
 • Forms:
σύγκριμα
συγκρίνω
σύγκρισις
συγκρουσμός
συγκροτέω
συγκρύπτω
συγκρύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to conceal, hide
 • Forms:
συγκτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to join with
 • Forms:
συγκύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bend forwards, stoop and lay heads together, to stoop together, bow together
 • Forms:
συγκυρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: coincidence, concurrence, chance, accident
 • Forms:
συγκυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be authorized with, be legally connected with
  • to sanction along with
 • Forms:
συγχαίρω
συγχέω
συγχράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make use of, use jointly, have dealings with
  • to take advantage of
  • to have dealings with, associate with (someone on friendly terms)
 • Forms:
συγχρονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spend some time in
 • Forms:
συγχρωτίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in defiling contact with, defile by touching
 • Forms:
συγχύννω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to confound, confuse
 • Forms:
σύγχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: confusion, tumult, co-mixture,
 • Forms:
συγχώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cover over with earth
συγχωρέω
συγχώρησις
συγχωρητέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be conceded, must be admitted
 • Forms:
συζάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live together, live in common with, co-survive
 • Forms:
συζεύγνυμι
συζητέω
συζήτησις
συζητητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debater, disputer
συζυγής
σύζυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: comrade, co-yoked, yokefellow, colleague
 • Forms:
συζώννυμι
συζωοποιέω
συκάμινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fruit of the mulberry
 • Forms:
συκάμινος
συνεχέω
συκῆ
συκομορέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sycamore fig, fig-mulberry tree
 • Forms:
συκομωραία
σῦκον
συκοφαντέω
συκοφάντης
συκοφαντία
συκών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fig-yard
 • Forms:
συλαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead away as booty, spoil, seduce
 • Forms:
συλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rob, strip off, despoil
 • Forms:
συλλαβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: syllable
 • Forms:
συλλαμβάνω
συλλαλέω
συλλέγω
σύλλημψις
συλλογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a gathering, collecting
 • Forms:
συλλογίζομαι
συλλογισμός
συλλοιδορέω
συλλοχάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lie together in ambush, lie together in wait for, waylay together
 • Forms:
συλλοχισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • census, registration
  • parallel arrangement of an ambush
συλλυπέω
συλλύω
συμβαίνω
συμβάλλω
συμβασιλεύω
συμβαστάζω
συμβιβάζω
σύμβιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj.: living together
  • Substantive: companion, spouse
 • Forms:
συμβιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live with
 • Forms:
συμβίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: living with, companionship
 • Forms:
συμβιωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who lives with, companion, partner
 • Forms:
σύμβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: joint, seam
σύμβλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: union: a joint
 • Forms:
συμβοηθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: assisting
 • Forms:
συμβολή
συμβολοκοπέω
σύμβολον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a sign or token by which one infers a thing
 • Forms:
συμβόσκω
συμβουλευτής
συμβουλεύω
συμβουλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: advice, counsel
 • Forms:
συμβουλία
συμβούλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • consultation and plan, consultation and purpose
  • formulation of a plan, decision, plot
  • council session, meeting (e.g., convene a council)
  • council
 • Forms:
σύμβουλος
συμβραβεύω
συμμαθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a co-learner, co-disciple, fellow disciple, fellow pupil
 • Forms:
συμμαρτυρέω
συμμαχέω
συμμαχία
συμμάχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight along with
 • Forms:
σύμμαχος
συμμείγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mix together
  • to join with, join in sexual union
συμμερίζω
συμμετέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to partake of
 • Forms:
συμμέτοχος
συμμέτριος
συμμιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to defile together with
 • Forms:
συμμίγνυμι
συμμικτός
συμμιμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-imitator, follower together
 • Forms:
σύμμιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: commixture
 • Forms:
συμμίσγω
συμμισοπονηρέω
συμμολύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to defile or disgrace together
 • Forms:
συμμορφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to grant with the same form, invest with same form
  • Pass.: to take on the same form
 • Forms:
σύμμορφος
συμμορφόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to give the same form
  • Pass.: to take on the same form
 • Forms:
συμμύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-initiate
 • Forms:
συμπαθεία
συμπαθέω
συμπαθής
συμπαίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play or sport with
 • Forms:
συμπαραγίνομαι
συμπαρακαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to encourage together
  • Pass.: to receive encouragement together with (someone)
 • Forms:
συμπαραλαμβάνω
συμπαραμένω
συμπάρειμι
συμπαρίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stand beside, place beside one also
 • Forms:
σύμπας
συμπάσχω
συμπατέω
συμπείθω
συμπέμπω
συμπεραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to accomplish together
 • Forms:
συμπεριέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to surround, stand around together
συμπεριλαμβάνω
συμπεριφέρω
συμπίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drink together, join in a drinking bout
 • Forms:
συμπίπτω
συμπλεκτός
συμπλέκω
συμπληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to fill completely
  • Pass.: to become quite full
  • Of a ship: to be swamped
  • Of time: to fulfill, approach, come
 • Forms:
συμπλήρωσις
συμπλοκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: embrace, intercourse
 • Forms:
σύμπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: entwined, interwoven, involved
 • Forms:
συμπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to agree, coincide, coalesce
 • Forms:
συμπνίγω
συμποδίζω
συμποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to help in doing
 • Forms:
συμπολεμέω
συμπολιτεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a fellow-citizen, live in the same state
 • Forms:
συμπολίτης
συμπονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work with
 • Forms:
συμπορεύομαι
συμπορπάω
συμποσία
συμπόσιον
συμπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fellow-drinker, boon-companion
 • Forms:
συμπραγματεύομαι
συμπρεσβύτερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-presbyter, co-elder
συμπροπέμπω
συμπροπορεύομαι
συμπρόσειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have fellowship with, be present together
 • Forms:
συμπροσπλακέω
σύμπτωμα
συμφερόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: profitably
συμφέρω
συμφεύγω
σύμφημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to agree, say jointly, assent to, consent unto
συμφλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn to cinders
 • Forms:
συμφλογίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set on fire together, burn with, burn up with
 • Forms:
συμφορά
συμφοράζω
σύμφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: beneficial, advantageous, profitable
 • Forms:
συμφορτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burden together with others
 • Forms:
συμφράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to press or pack closely together
 • Forms:
συμφρονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be of one mind with, to agree
 • Forms:
συμφρύγω
συμφυλέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: compatriot, co-tribesman, fellow-countryman
 • Forms:
συμφυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mixing, mingling of sexual intercourse
 • Forms:
συμφύρω
σύμφυτος
συμφύω
συμφωνέω
συμφώνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: agreement, accordance, concord
συμφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harmonious music, lit.: symphony
 • Forms:
σύμφωνος
συμφώνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: harmoniously
συμψάω
συμψέλιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: bench
 • Forms:
συμψηφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to count up (something), compute, calculate
 • Forms:
σύμψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: harmonious, united in spirit, whole-heartedly
 • Forms:
σύν
 • Parse: Preposition
 • Meaning: σύν + Dat = with, together with
συναγελάζομαι
σύναγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: collection, concretion, such as stone or gravel in the kidneys
 • Forms:
συνάγω
συναγωγή
συναγωνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight along with (someone), contend along with, help, assist
 • Forms:
συνᾴδω
συναθλέω
συναθροίζω
συναινέω
συναίρω
συναιχμάλωτος
συνακμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be in full bloom, flourish
  • to be strong enough (to do something)
  • Impersonal: It is high time (to do something)
 • Forms:
συνακολουθέω
συναλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to share in suffering, sympathize
 • Forms:
συναλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat (salt) with
  • to bring together, assemble
 • Forms:
συναλίσκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be taken captive
συνάλλαγμα
συναλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reconcile
 • Forms:
συναλοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thresh out together, to grind to powder, crush, shiver
 • Forms:
συναναβαίνω
συνανάκειμαι
συναναμείγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to mix up together
  • Pass.: to mingle with, associate with
 • Forms:
συναναμίγνυμι
συνανάμιξις
συναναμίσγω
συναναπαύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take rest with (someone)
 • Forms:
συναναπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause to leave off together
 • Forms:
συναναστρέφω
συναναστροφή
συναναφέρω
συναναφύρω
συναναχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour on together with
συναντάω
συνάντειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to meet, encounter
 • Forms:
συναντή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meeting, encounter
 • Forms:
συνάντημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • incident, occurrence
  • visitation (of plague)
 • Forms:
συνάντησις
συναντιλαμβάνομαι
συναπάγω
συναποθνήσκω
συναποκρύπτω
συναπόλλυμι
συναπολύω
συναποστέλλω
συνάπτω
συναριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to count, number with, number together
 • Forms:
συναρμόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fit in with
  • to associate with
συναρμολογέω
συναρπάζω
συναρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: joint administration
 • Forms:
συνασπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a shield follower
 • Forms:
συναυλίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to congregate, live with
 • Forms:
συναυξάνω
συναφίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw into revolt together
 • Forms:
συνδάκνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bite together
 • Forms:
συνδειπνέω
σύνδειπνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a dinner companion
 • Forms:
σύνδενδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: forested, covered with trees
σύνδεσμος
συνδέω
συνδιδασκαλίτης
συνδιώκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to chase away together, to join in the chase
 • Forms:
συνδοξάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to join with others in praising (someone)
  • Pass.: to be glorified with (someone)
 • Forms:
σύνδουλος
συνδράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to do together, to help in doing
  • to do likewise
 • Forms:
συνδρομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a running together, a forming of a mob
 • Forms:
συνδυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to join two and two, to couple, to pair up
 • Forms:
συνεγγίζω
σύνεγγυς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: near together
συνεγείρω
συνεδρεύω
συνεδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sitting together, a circle of friends
 • Forms:
συνεδριάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit together, sit in council
 • Forms:
συνέδριον
συνεθέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have the same wish, to consent
 • Forms:
συνεθίζω
συνείδησις
συνείδω
συνείκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give way, yield
 • Forms:
σύνειμι
συνεῖπον
συνεισέρχομαι
συνέκδημος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fellow traveller, travelling companion
 • Forms:
συνεκκεντέω
συνεκλεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chosen together with, co-elect, elected together with
 • Forms:
συνεκπολεμέω
συνεκπορεύομαι
συνεκτρέφω
συνεκτρίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to destroy utterly together
 • Forms:
συνεκτρόφος
συνελαύνω
συνέλευσις
συνέλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw or drag together
 • Forms:
συνεξέρχομαι
συνεξορμάω
συνεπακολουθέω
συνεπέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass 1st Sing
 • Meaning: to come together against, attack together
 • Forms:
συνεπιμαρτυρέω
συνεπισκέπτομαι
συνεπίσκοπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-bishop
συνεπίσταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be privy to
  • to be baffled
συνεπισχύω
συνεπιτίθημι
συνέπομαι
συνεργέω
συνεργός
συνερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to contend together
 • Forms:
συνέρχομαι
συνεσθίω
σύνεσις
συνεταιρίς
συνέταιρος
συνετίζω
συνετός
συνετῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: understandingly
συνευδοκέω
συνευρυθμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring into harmony with, be attuned to
 • Forms:
συνευφραίνομαι
συνευωχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to feast with
 • Forms:
συνεφίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rise up together
  • to join in an attack
 • Forms:
συνεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hoarding, holding together contiguously or continually
  • constantly
 • Forms:
συνέχω
συνήγορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: advocate, attorney
 • Forms:
συνήδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to delight, feel satisfaction, gladly rejoice
συνήθεια
συνήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: habitual, customary, usual
 • Forms:
συνηλικιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: contemporary, equal (in age)
 • Forms:
συνήλικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of like or equal age
 • Forms:
συνηχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sound together
 • Forms:
συνθάπτω
σύνθεσις
σύνθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: put together, composite, compound
 • Forms:
συνθήκη
σύνθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anything agreed upon, a preconcerted signal, shibboleth, password
συνθλάω
συνθλίβω
συνθραύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be broken to pieces
συνθρύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to crush together, break in pieces
 • Forms:
συνίημι
συνιστάω
συνίστημι
συνίστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: knowing along with another, conscious
συννεφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to collect together
 • Forms:
συννεφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clouded over, cloudy, gloomy
συννοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to meditate, reflect upon (something)
 • Forms:
σύννους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: in deep thought, thoughtful, circumspect
συννυμφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: husband's brother's wife
 • Forms:
συνοδεύω
συνοδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: company, caravan, group of travellers, companionship on a journey
 • Forms:
σύνοδος
συνοδυνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffer in pain with
 • Forms:
συνοικέω
συνοίκησις
συνοικίζω
συνοικοδομέω
συνολκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contraction, retraction, spasm, convulsion, cramp, gulp
 • Forms:
σύνολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all together
 • Forms:
συνομιλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to talk with, live with
 • Forms:
συνομολογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to say the same thing with, to agree with
 • Forms:
συνομορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adjoin, border together, join hard
 • Forms:
συνοράω
συνορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: neighbouring country
συνούλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: complete cicatrization, soundness
 • Forms:
συνουσιασμός
συνοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • oppression
  • prison
  • Plur.: fetters, bonds, restraints
  • anxiety, anguish, distress, dismay
 • Forms:
συνταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: order, command
 • Forms:
σύνταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something put together in order
 • Forms:
σύνταξις
συνταράσσω
συντάσσω
συντέλεια
συντελέω
συντέμνω
συντεχνίτης
συντηρέω
συντίθημι
συντίμησις
σύντομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: abridged, short cut, concise, brief
 • Forms:
συντόμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of time: in a short time, promptly, readily, suddenly
  • Of discourse: concisely, briefly, in a few words
σύντονος
συντρέφω
συντρέχω
συντριβή
συντρίβω
σύντριμμα
συντριμμός
σύντριψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ruin, destruction, crushing
 • Forms:
συντροφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a being reared together, common nurture
 • Forms:
σύντροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: brought up together with, a fellow-nursling, comrade, companion, intimate friend
 • Forms:
συντροχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run together
 • Forms:
συντυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to meet together, meet with, come at
 • Forms:
συντυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chance, incident
συνυποκρίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to act hypocritically in concert with, dissemble with, play a part
 • Forms:
συνυπουργέω
συνυφαίνω
συνυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: web
 • Forms:
συνωδίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffer agony together, travail in pain together
 • Forms:
συνῴδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: agreement, concord
 • Forms:
συνωμοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a conspiracy, plot, a swearing together
 • Forms:
συνωμότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ally, confederate
 • Forms:
συνωρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a pair of horses
 • Forms:
σύριγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a pipe, a shepherd's musical pipe; any cylinder
 • Forms:
σύριγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the sound of a pipe
συριγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a whistling, hissing
 • Forms:
συρικά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clothes
 • Forms:
συρίζω
συρισμός
συρράπτω
συρρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flow together
 • Forms:
συρρήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dash (together upon something)
σύρτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shoal, quicksands
 • Forms:
σύρω
σῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: swine, pig, hog
συσκέπτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to determine, contemplate together
συσκήνια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a dwelling in one tent: of soldiers, a messing together
 • Forms:
σύσκηνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who lives in the same tent, a messmate
 • Forms:
συσκιάζον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shadowing
συσκιάζω
σύσκιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: closely shaded, thickly shaded
 • Forms:
συσκοτάζω
συσκοτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make dark together
 • Forms:
συσπαράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to convulse violently, pull about, throw down
 • Forms:
συσπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull together, draw together, draw up, contract
 • Forms:
συσσεισμός
συσσείω
σύσσημον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a common sign, a preplanned signal, token
συσσύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull about
 • Forms:
σύσσωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a joint body, of the same body
 • Forms:
συστασιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fellow insurgent, co-terrorist, fellow-insurrectionist
 • Forms:
σύστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gathering, union, association, band (of robbers), gang
  • an encounter, struggle
  • a structure, constitution, nature
 • Forms:
συστατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: introductory, recommended, of commendation
 • Forms:
συσταυρόω
συστέλλω
σύστεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a system
  • a whole made up of parts
  • the main section, main body (of an army)
 • Forms:
συστενάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to groan together, moan jointly
 • Forms:
σύστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a body of soldiers, a corps
  • a system
  • a whole made up of parts, a composition, a gathering together
  • an organized government, constitution
 • Forms:
συστοιχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to file together (as soldiers in ranks), correspond to, answer to
 • Forms:
συστρατιώτης
σύστρεμμα
συστρέφω
συστροφή
συσφίγγω
συσχηματίζω
συχνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long (time), many
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era