σα-
left arrow right arrow

σαβαχά
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: border
σαβαχθανί
 • Parse: Aramaic word
 • Meaning: sabachthani
σαβαώθ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: sabaoth, host, army
σαββατίζω
σαββατισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Sabbath rest
σάββατον
σαβέκ
 • Parse: Noun: sing Hebrew
 • Meaning: thicket, interwoven branches
σαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pack, baggage
 • Forms:
σαγήνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: drag net
 • Forms:
σαγήνη
σάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: saddlebag
 • Forms:
σαδηρώθ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: ranges
σαδημώθ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: field
σαθρός
σαθρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make unsound, make feeble, undermine
 • Forms:
σαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wag, move, shake
 • Forms:
σάκκος
σαλαμὶν
 • Parse: Hebrew noun
 • Meaning: peace-offering
σαλεύω
σάλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vibration, wave, billow, surge
 • Forms:
σάλπιγξ
σαλπίζω
σαλπιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: trumpeter
 • Forms:
σαμβύκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a triangular musical instrument with four strings
 • Forms:
σανδάλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sandal, a slipper, thong
 • Forms:
σανίδωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a planking, framework
 • Forms:
σανιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: planked, boarded over
 • Forms:
σανίς
σαπρία
σαπρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make rotten or stinking
 • Forms:
σαπρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rotten, corrupt, decayed, spoiled (food)
  • worthless, bad, evil, unwholesome
 • Forms:
σάπφειρος
σάπφιρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sapphire
σαράβαρα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: loose trousers
 • Forms:
σαργάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: basket
 • Forms:
σάρδινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sardine
 • Forms:
σάρδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sardius, the Sardian stone, carnelian
 • Forms:
σαρδόνυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sardonyx
σαρκικός
σαρκικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fleshly
σάρκινος
σαρκίον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: piece of flesh
 • Forms:
σαρκοβόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: carnivorous, flesh-eating
 • Forms:
σαρκοφαγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat flesh, be carnivorous
 • Forms:
σαρκοφαγία
σαρκοφάγος
σαρκοφόρος
σάρξ
σάρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: broom
 • Forms:
σαρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sweep with a broom
 • Forms:
σάτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a measure (about 13 litres)
 • Forms:
σατραπεία
σατράπης
σαύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lizard
σαφής
σαφφὼθ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Meaning: cheese
 • Forms:
σαφῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, exactly, plainly, very well
σαχώλ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: understanding
σεαυτοῦ
 • Parse: Demonstrative pronoun: Gen Sing Masc
 • Meaning: you, your, thee, thine
 • Forms:
σήπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make rotten or putrid, make to fester, corrupt
 • Forms:
σός
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd person Nom Sing Masc
 • Meaning: your, thy, thine
 • Forms:
  • σά | Possessive pronoun: Nom/Acc Plur Neut
  • σαί | Possessive pronoun: Nom Plur Fem
  • σαῖς | Possessive pronoun: Dat Plur Fem
  • σάς | Possessive pronoun: Acc Plur Fem
σώφρων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prudent, thoughtful, self-controlled
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era