σε-
left arrow right arrow

σαλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to move, shake, stir up, vibrate, oscillate, rock, shake to and fro
 • Forms:
σαρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sweep with a broom
 • Forms:
σέ
 • Parse: Personal pronoun: 2nd Acc Sing
 • Meaning: you, thee, thou
σεαυτοῦ
 • Parse: Reflexive Pronoun, Gen Sing Masc 2nd
 • Meaning: of yourself, of thyself
 • Forms:
σεβάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to worship, venerate, adore, show reverence
 • Forms:
σέβασμα
σεβάσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: honourable, venerable, august
 • Forms:
σεβαστός
σέβω
σειρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • chain, a cord, rope, string, band
  • Of hair: braid, plait, pigtail, tress
 • Forms:
σειρήν
σειρήνιος
σειρομάστης
σειρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pit, cave
 • Forms:
σεῖσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shaking
 • Forms:
σεισμός
σείω
σελήνη
σεληνιάζομαι
σελίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a plank
 • Forms:
σεμίδαλις
σεμνολογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak gravely
 • Forms:
σεμνός
σεμνότης
σεμνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: reverently, honourably, worthily
σεραφίμ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: seraphs
σερσερώθ
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: chain
σευτλίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: beet
σημαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to indicate, signify
 • Forms:
σήπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to putrefy, perish, be corrupted, make rotten, make to fester
 • Forms:
σιγάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to keep close (secret, silence), hold peace
 • Forms:
σιωπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be mute, dumb, (hold) peace
 • Forms:
σοφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to devise cunningly, make wise
 • Forms:
σωρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pile up, heap, load
 • Forms:
σώζω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era