ἐτ-
left arrow right arrow

ἐτάζω
ἑταίρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: companion
 • Forms:
ἑταιρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a companion, comrade
 • Forms:
ἑταῖρος
ἔτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trial, affliction
 • Forms:
ἐτασμός
ἑτερόγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: speaking a foreign language, speak through people of strange tongues, man of other tongue
 • Forms:
ἑτερογνώμων
ἑτεροδιδασκαλέω
ἑτεροδοξέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hold a different opinion, to hold a heretical opinion
ἑτεροδοξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strange, erroneous opinion (of false doctrine)
 • Forms:
ἑτεροζυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be unequally yoke together with
  • to yoke up differently, i.e. (figuratively)
  • to associate discordantly
  • to be mismated, mismatched
 • Forms:
ἑτερόζυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unevenly yoked
  • mated with different species of animal
 • Forms:
ἑτεροκλινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leaning to one side
  • rebellious, apostate
 • Forms:
ἑτεροκλινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • turning otherwise, flinching
  • one-sidedly
  • leaning to one side, sloping, unevenly
ἕτερος
ἑτέρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the other side
ἑτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: otherwise; differently
ἔτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after that, also, ever, (any) further, furthermore, hereafter, any longer, any more, now, still, yet
ἑτοιμάζω
ἑτοιμασία
ἕτοιμος
ἑτοίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily, in readiness
ἔτος
θάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bury, inter, entomb
 • Forms:
θνήσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to die, be killed
 • Forms:
θύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sacrifice
  • to slaughter, kill, slay
  • to celebrate (after a slaughter or sacrifice)
 • Forms:
ταλαιπωρέω
τανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stretch, strain, extend
 • Forms:
ταπειμφρονέω
ταπεινόω
ταράσσω
τάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arrange, put in order
  • to marshal, draw up in order of battle
  • to appoint (someone)
  • to put (someone) over (another), put (someone) in charge of (someone/something)
  • to fix, determine
 • Forms:
ταχύνω
τειχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to build a wall, fortify
 • Forms:
τεκνοποιέω
τεκνοτροφέω
τεκταίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to build, create, work, devise
 • Forms:
τελειόω
τελευτάω
τελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to end, bring to an end, complete (something)
  • to carry out, accomplish, perform, fulfill, keep (something)
  • to pay
  • to initiate into, consecrated to
 • Forms:
τελωνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Mid 1st Sing
 • Meaning: to pay tribute or tax
 • Forms:
τέμνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to prune, trim, cut, hew
 • Forms:
τέρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rejoice, delight, cheer
 • Forms:
τετραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pierce, perforate, bore, punch through
 • Forms:
τήκω
τηρέω
τίθημι
τίκτω
τίλλω
τιμάω
τιμογραφέω
τιμωρέω
τιτρώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wound, injure, damage
 • Forms:
τολμάω
τοξεύω
τραυματίζω
τραχηλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to harden the neck; to proudly raise the neck
 • Forms:
τρέπω
τρέφω
τρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run, race
  • to proceed quickly (without hindrance)
 • Forms:
τρίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rub, grind smooth, crush
 • Forms:
τρισσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do a thing thrice or for the third time
 • Forms:
τρομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tremble
 • Forms:
τροποφορέω
τροπόω
τροφοφόρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring someone nourishment, maintain, sustain
 • Forms:
τρυγάω
τρυφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live in luxury, indulge in luxury
  • to live softly, delicately, luxuriously
  • to fare sumptuously, live in pleasure
  • to riot
 • Forms:
τρύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wear out, exhaust, consume, impoverish
 • Forms:
τυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet, attain, gain, find, experience (followed by Gen)
  • to happen, turn out, occur
  • εἰ τύχοι = perhaps (as in if it should turn out that way)
  • with negative: not the common, not ordinary, unusual
  • to be extraordinary
  • to hit a mark (with an arrow)
 • Forms:
τυλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make knobby
 • Forms:
τυμπανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to torture, torment, stretch on an instrument of torture resembling a drum, and thus beat to death
 • Forms:
τυπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to form, mould, model
 • Forms:
τύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beat, smite, strike, wound
 • Forms:
τυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make into cheese, curdle, swell
 • Forms:
τυφλόω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era