τα-
left arrow right arrow

ἀληθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: truthful, righteous, honest, true, real, genuine
 • Forms:
ἄλλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: other (of the same kind), another
 • Forms:
ἀνήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow, husband, man, sir
 • Forms:
θάπτω
 • Parse: Article: Nom Sing Masc
 • Meaning: the
 • Forms:
  • τά | Definite article: Nom/Acc Plur Neut
  • ταῖς | Definite article: Dat Plur Fem
  • τάς | Definite article: Acc Plur Fem
ὅδε
 • Parse: Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
 • Meaning: this
 • Forms:
  • τάδ᾽ | Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
  • τάδε | Demonstrative pronoun: Acc Plur Neut
  • τάσδε | Demonstrative pronoun Acc Plur Fem
οὗτος
ταβέρναι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: taverns, wooden huts or buildings, shop, store
 • Forms:
τάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: order, deployment, arrangement
 • Forms:
ταινία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a band, ribbon, riband, fillet
 • Forms:
τακτικός
τακτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: arranged, set, appointed
 • Forms:
ταλαιπωρέω
ταλαιπωρία
ταλαίπωρος
ταλαντιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: weighing a talent
 • Forms:
τάλαντον
ταλάντον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a scale, a balance, a pair of scales
 • Forms:
τάλας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: foolhardy, wretch
 • Forms:
ταλιθά
 • Parse: Aramaic: טְלִיתָא
 • Meaning: talitha, young girl
ταμεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a storeroom, dispensary
  • a secret room, inner room
 • Forms:
ταμίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: overseer, guardian, master
 • Forms:
ταμιεῖον
ταμιεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reserve judgment
  • to dispense funds; to be controller of receipts and expenditure, to be treasurer, paymaster
 • Forms:
τανῦν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: henceforth, hereafter, of late, soon, present, this (time)
τανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stretch, strain, extend
 • Forms:
τάξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • natural course
  • fixed succession or order
  • (good) order, proper order, regular arrangement
  • position, post
  • nature, quality, manner, condition, appearance
  • official dignity
 • Forms:
ταπειμφρονέω
ταπεινός
ταπεινότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lowness of stature, short; of condition: low estate, abasement; lowness of spirits, dejection; in moral sense: baseness, vileness
ταπεινοφρονέω
ταπεινοφροσύνη
ταπεινόφρων
ταπεινόω
ταπείνωσις
ταράσσω
ταραχή
τάραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mental agitation, consternation, confusion
  • disturbance, commotion
 • Forms:
ταραχώδης
ταριχεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to preserve the body by artificial means, to embalm
 • Forms:
ταρσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a stand or frame of wicker-work, a crate, basket
 • Forms:
τάρταρος
ταρταρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consign to tartaros, send to eternal torment, cast down to hell
 • Forms:
τάσσω
ταυρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a bull, savagely
ταῦρος
ταὐτά ταὐτὰ
 • Parse: Abbreviated form for τὰ αὐτά
 • Meaning: these things
ταφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grave, burial
 • Forms:
τάφος
τάφρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ditch, trench
 • Forms:
τάχα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perhaps, possibly, probably
ταχέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: briefly, hastily, quickly, shortly, soon, suddenly
ταχινός
τάχιον
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: more swiftly, out (run), quickly, shortly, sooner
τάχιστα
 • Parse: Adverb Superlative
 • Meaning: most quickly, with all speed
τάχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: quickly, speed, shortly, speedily
 • Forms:
ταχύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shortly, lightly, quickly, suddenly
ταχυγράφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shorthand writer
 • Forms:
ταχύνω
ταχύς
τήκω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era