τε-
left arrow right arrow

θανατόω
θάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bury, inter, entomb
 • Forms:
θαυμάζω
θεάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to see, look at, behold
  • passive: to be seen, noticed, attract attention
 • Forms:
θέλω
 • Parse: Verb: Pres Act ind/subj 1st Sing
 • Meaning: to want, wish, will, desire
 • Forms:
θεμελιόω
θεραπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • To care for someone or something
   1. to attend to something, provide for something
   2. to care for the needs of someone
   3. to treat medically, to heal, cure
   4. to keep or observe (a feast)
   5. to cultivate land, care for plants
  • To be an attendant, do service
   1. to pay homage or service to the gods
   2. to honour one's parents or masters
   3. to serve, court, pay court to someone
   4. to flatter, wheedle, conciliate
   5. to consult something
   6. to attend to something
   7. to indulge in something
 • Forms:
θερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reap, harvest
 • Forms:
θηριόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to remove
 • Forms:
θησαυρίζω
θλάω
θλίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to press upon, crowd
  • to press together, compress, make narrow
  • to oppress, afflict
  • pass: to be jammed full
  • to become restricted, narrow
 • Forms:
θνήσκω
θορυβέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to put into disorder, set in an uproar
  • passive: to be troubled, distressed, aroused
 • Forms:
θραύω
θυμιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to burn incense
  • to make an incense offering
  • to fumigate
 • Forms:
θύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sacrifice
  • to slaughter, kill, slay
  • to celebrate (after a slaughter or sacrifice)
 • Forms:
θωρακίζω
ταλαιπωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Intransitive: to endure sorrow, endure distress, be miserable
  • Intransitive: to be wretched, lament, complain
  • Transitive: to torment, afflict
 • Forms:
ταπεινόω
ταράσσω
τάσσω
τέ
 • Parse: particle
 • Meaning: also, and, both, even, then, whether
τέγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roof
 • Forms:
τειχήρης
τειχίζω
τειχιστής
τεῖχος
τείνω
τεκμαίρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to judge by certain signs
  • to fix by boundary
  • to ordain, decree
 • Forms:
τεκμήριον
τεκνίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an infant, little child
 • Forms:
τεκνογονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear children, be a parent
 • Forms:
τεκνογονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: childbirth, childbearing, maternity
 • Forms:
τέκνον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut; Noun: Voc Sing Neut; Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: child, daughter, son
 • Forms:
τεκνοποιέω
τεκνοτροφέω
τεκνοφόνος
τεκνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beget
τεκταίνω
τεκτονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: practised or skilled in building; builder, carpenter
 • Forms:
τέκτων
τελαμών
τέλειος
τελειότης
τελειόω
τελείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: completely, to the end, fully
τελείωσις
τελειωτής
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: an accomplisher, finisher
 • Forms:
τέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perfect, finished, complete
 • Forms:
τελεσιουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring to maturity; to complete fully
 • Forms:
τελεσφορέω
τελεσφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bringing fulfilment, bringing to maturity or perfection
τελετή
τελευταῖος
τελευτάω
τελευτή
τελέω
τελίσκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be initiated; to be a sodomite (i.e., homosexual)
 • Forms:
τέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: end, fulfilment, completion
 • Forms:
τελωνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to pay tribute or tax
 • Forms:
τελώνης
τελώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tax office, a tax-gatherer's place of business, revenue office
τέμενος
τέμνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to prune, trim, cut, hew
 • Forms:
τένων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: muscles
 • Forms:
τέρας
τερατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: illusion, jugglery, untrustworthy talk
τερατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to talk marvels
 • Forms:
τερατοποιός
τερατοσκόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: observer of omens, soothsayer, diviner
 • Forms:
τερέβινθος
τέρετρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: auger, drill
 • Forms:
τέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: limit, boundary, end, goal
τερπνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasant, pleasing
 • Forms:
τερπνότης
τέρπω
τέρψις
τεσσαράκοντα
τεσσαρακονταετής
τεσσαρακοστός
τέσσαρες
τεσσαρεσκαιδέκατος
τεταγμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in orderly manner
τεταρταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four days, fourth day
τέταρτος
τετράγωνος
τετράδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: quaternion, squad of four soldiers
 • Forms:
τετράδραχμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a coin of four drachmas
τετραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pierce, perforate, bore, punch through
 • Forms:
τετρακισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: forty thousand
τετρακισχίλιοι
τετρακόσιοι
τετρακοσιοστός
τετραμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quadripartite, four parts, quarter
 • Forms:
τετράμηνος
τετράπεδος
τετραπλόος
τετραπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: four-fold, four-sided
τετράποδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four-footed
τετράπους
τετράρχης
τετραρχέω
τετράς
τετράστιχος
τεύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make ready, make, build, work
 • Forms:
τέφρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ashes
 • Forms:
τεφρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to incinerate, turn to ashes, cover with ashes
 • Forms:
τεχνάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to employ art, use skill
 • Forms:
τεχνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to make by art, to execute skilfully
 • Forms:
τέχνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: art, trade, craft, occupation, skill
 • Forms:
τεχνίτης
τεχνῖτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crafts-woman
τήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to melt, liquefy, dissolve
 • Forms:
τηρέω
τίθημι
τίκτω
τίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull off, pluck
 • Forms:
τιμάω
τιμωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to punish, avenge
 • Forms:
τίνω
τιτρώσκω
τραυματίζω
τραχηλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to seize by the throat, to lay bare, opened
 • Forms:
τρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to feed, nourish, maintain, care for, support
  • of children: to rear, bring up, train
 • Forms:
τρίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rub, grind
 • Forms:
τροπέω
τροπόω
τρυπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bore, pierce through
 • Forms:
τυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet, attain, gain, find, experience (followed by Gen)
  • to happen, turn out, occur
  • εἰ τύχοι = perhaps (as in if it should turn out that way)
  • with negative: not the common, not ordinary, unusual
  • to be extraordinary
  • to hit a mark (with an arrow)
 • Forms:
τυρόω
τυφλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blind, to obscure
 • Forms:
τυφόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be conceited, high-minded, be lifted up with pride, be proud
  • to be blinded, become foolish
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era