θε-
left arrow right arrow

θεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goddess, female deity
 • Forms:
θεάομαι
θεατρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put to shame, expose publicly, expose as a spectacle, make a gazing stock
 • Forms:
θέατρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • theatre, a place for public assemblies
  • a play, spectacle (i.e., what is seen in a theatre)
θεεβουλαθώθ
 • Parse: Hebrew Noun: Dat Plur
 • Meaning: governance, guidance
 • Forms:
θεηλάθ
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: chamber, room
θείμ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: chamber
 • Forms:
θεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sulphur, sulfur, brimstone
 • Forms:
θεῖος
θειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divinity, divine nature
 • Forms:
θειώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  1. Adjective: sulphurous, sulfurous
  2. Substantive: brimstone
 • Forms:
θεκέλ
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: tekel
θέλημα
θέλησις
θελητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who wills, one who desires
 • Forms:
θελητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wished for, desired
 • Forms:
θέλω
θέμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deposit (i.e., money placed on deposit), treasure, prize
  • a pile (e.g., pile of leaves)
  • coffer
 • Forms:
θεμέλιος
θεμελιόω
θέμις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: law, right
θεμιτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: allowed, permitted, right, rightful
 • Forms:
θεννουρὶμ
 • Parse: Noun: Hebrew plural
 • Meaning: furnaces (Neh. 12:38)
θεοδίδακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: taught of God, instructed by God
 • Forms:
θεοδρόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: God's runner
θεόκτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: created by God, established by God, founded by God
 • Forms:
θεολόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: theologian, one who speaks of God, speaks for God, God's herald
 • Forms:
θεομακάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed by God
θεομακρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one blessed by God, deceased
θεομαχέω
θεομαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a battle against god
 • Forms:
θεομάχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectivally: fighting against God
  • substantive: an opponent of deity, an enemy against God
 • Forms:
θεόπνευστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: inspired by God, divinely breathed in, given by inspiration of God
 • Forms:
θεοπρεπεστάτου
 • Parse: Adj: Superl Gen Sing Masc
 • Meaning: greatest divinity
θεοπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fit for God, revered, venerable, godly
θεοπρεσβευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ambassador of God
θεός
θεοσέβεια
θεοσεβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to serve God, worship God
 • Forms:
θεοσεβής
θεοστυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hateful to God, hater of God, impious, godforsaken
 • Forms:
θεοστυγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred of God, enmity toward God
θεότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divinity, godhead, deity
 • Forms:
θεοτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mother of God
 • Forms:
θεοφιλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: beloved of God
θεοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: god-bearing, inspired
θεράπαινα
θεραπεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • serving, service, care
  • healing, treatment (of the sick)
  • perform healing
  • someone in charge, servant, retinue
 • Forms:
θεραπεύω
θεράπων
θεραφίν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: theraphin, diviner
θερεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: summertime
θερίζω
θερινός
θερισμός
θεριστής
θέριστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: veil, light covering
 • Forms:
θερμαίνω
θερμασία
θερμαστρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tongs, pincers, pliers
 • Forms:
θέρμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heat, warmth
 • Forms:
θερμός
θερμότης
θέρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: summer, heat
 • Forms:
θέσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: position, placing, composition
 • Forms:
θεσμός
θέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run
 • Forms:
θεωρέω
θεωρητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: something seen
 • Forms:
θεωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sight, spectacle, appearance
 • Forms:
θεωρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a spectator
 • Forms:
τίθημι


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era