τι-
left arrow right arrow

τιάρα
τίθημι
τιθηνέω
τιθηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nursing, caring
 • Forms:
τιθηνός
τίκτω
τίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull off, pluck
 • Forms:
τιμάω
τιμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a value, price
  • honour, reverence
  • honourable
  • honourarium, compensation
  • privilege
 • Forms:
τίμημα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: an estimate, valuation
τίμιος
τιμιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: expensiveness, costliness, magnificence
 • Forms:
τιμογραφέω
τιμωρέω
τιμωρητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: avenger, punisher, murderer
 • Forms:
τιμωρία
τινάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shake, quake
 • Forms:
τίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pay a price, be penalized, be punished with, be avenged
 • Forms:
τίς
 • Parse: Interrogative pronoun; Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: Who? What?
 • Note: If τίς (or its forms) is followed by an enclitic, it is an indefinite pronoun
 • Forms:
  • τί | Interrogative pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • τίνα | Interrogative pronoun: Acc Sing Masc/Fem; Nom/Acc Plur Neut
  • τίνας | Interrogative pronoun: Acc Plur Masc/Fem
  • τίνι | Interrogative pronoun: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • τίνες | Interrogative pronoun: Nom Plur Masc/Fem
  • τίνος | Interrogative pronoun: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • τίνων | Interrogative pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • τίσι | Interrogative pronoun: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • τίσιν | Interrogative pronoun: Dat Plur Masc/Fem/Neut
τις, τὶς
τιτάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: giant, Titan
 • Forms:
τίτλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inscription, notice, title
 • Forms:
τιτρώσκω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era