θυ-
left arrow right arrow

θεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: God
 • Forms:
  • θυ̅ | Noun: Gen Sing Masc abbreviation for θεοῦ
θυγάτηρ
θυγάτριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: little (young) daughter
θυεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a mortar
 • Forms:
θύελλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: storm, whirlwind, tempest
 • Forms:
θύϊνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: made of citron wood, thyine
 • Forms:
θυΐσκη
θυλάκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a little bag
 • Forms:
θύλακος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a bag, pouch, wallet
 • Forms:
θῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sacrifice, offering (i.e., thing offered for sacrifice)
 • Forms:
θυμήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasing to the heart, dear, welcome
 • Forms:
θυμιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn incense
 • Forms:
θυμίαμα
θυμιατήριον
θυμιάω
θυμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hot-tempered, irascible, passionate, high-spirited
θυμομαχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be very angry, be in a furious fight, be exasperated, be highly displeased
 • Forms:
θυμός
θυμόω
θυμώδης
θύρα
θυρεός
θυρεοφόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shield bearer, bearing a shield
 • Forms:
θυρίς
θυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to furnish with doors, shut close
θύρσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the thyrsus, the staff of Dionysus
 • Forms:
θύρωμα
θυρωρός
θυσία
θυσιάζω
θυσίασμα
θυσιαστήριον
θύω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era