εὐ-
left arrow right arrow

εὖ
 • Parse:Adverb
 • Meaning:good, well (done), aha!, haha!
εὐαγγελία
εὐαγγελίζω
εὐαγγέλιον
εὐαγγελιστής
εὐάλωτος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:easy to be taken
εὐανδρία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:abundance of men, store of goodly men
 • Forms:
εὐανθής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:beautifully blooming (plants)
 • Forms:
εὐαπάντητος
εὐαρεστέω
εὐαρέστησις
εὐάρεστος
εὐαρέστως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:acceptably, please well; quite agreeably
εὐάρμοστος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-joined, harmonious
 • Forms:
εὐβιώτος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:virtuous
 • Forms:
εὖγε
 • Parse:Adverb
 • Meaning:well done! excellent!
εὐγένεια
εὐγενής
εὐγενίζω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to ennoble
 • Forms:
εὐγενῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:well-born, of noble race, of high descent
εὐγλωττία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:glibness, fluency of speech
εὐγνωμοσύνη
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:kindness of heart, considerateness, indulgence
 • Forms:
εὔγνωστος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-known, familiar
 • Forms:
εὐδαιμονέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to be happy, be fortunate
 • Forms:
εὐδία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fair weather; a clear sky, i.e., fine weather
  • tranquility, peace and rest
εὐδοκέω
εὐδόκησις
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:approval, satisfaction, good pleasure
 • Forms:
εὐδοκία
εὐδοκιμέω
εὐδόκιμος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:in good repute, honoured, famous, glorious
 • Forms:
εὐδράνεια
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:bodily strength and health
 • Forms:
εὐειδής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:beautiful, shapely, well-formed, handsome
 • Forms:
εὐείκτως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:tractably, docile, easily controlled
εὐεκτέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be in health
  • to be in good condition
 • Forms:
εὔελπις
εὐεξία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:a good habit of body, good state of health, high health
εὐεργεσία
εὐεργετέω
εὐεργέτημα
εὐεργέτης
εὐεργετικός
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:productive of benefit, beneficent
 • Forms:
εὔζωνος
εὐήθης
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: good-hearted, open-hearted, simpleminded, guileless
 • Forms:
εὐήκοος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:hearing well, hearing easily, hearing obediently
 • Forms:
εὐημερέω
εὐημερία
εὐήχος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:euphonious, melodious
 • Forms:
εὐήχης
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-sounding, tuneful
 • Forms:
εὐθαλέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to bloom, thrive, flourish
 • Forms:
εὐθαλής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:flourishing, thriving
 • Forms:
εὐθαρσής
εὐθαρσῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:courageously
εὔθετος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:fit, suitable, usable, convenient
 • Forms:
εὐθέως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:at once, immediately, shortly
εὐθηνέω
εὐθηνία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:prosperity, well-bing, good condition
 • Forms:
εὐθής
εὐθίκτως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:cleverly
εὔθραυστος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:easily injured
 • Forms:
εὐθυδρομέω
εὐθυμέω
εὔθυμος
εὐθύμως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:cheerfully
εὔθυνα
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:a setting straight, correction, chastisement
 • Forms:
εὐθύνω
εὐθύς
εὐθύτης
εὐιλατεύω
εὐΐλατος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:very merciful
 • Forms:
εὐκαιρέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have leisure (convenient time), spend time
  • to have a good time, have opportunity
 • Forms:
εὐκαιρία
εὔκαιρος
εὐκαίρως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:conveniently, in season, opportunely
εὐκατάλλακτος
εὐκαταφρόνητος
εὐκίνητος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:easily moved
 • Forms:
εὐκλεής
 • Parse:Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:renowned, famous, glorious
εὔκλεια
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:good repute, glory
 • Forms:
εὐκλεῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:gloriously
εὐκληματέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to grow luxuriantly, of vines
 • Forms:
εὔκολος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:easy, easily satisfied, contented with one's food
 • Forms:
εὐκόλως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:easily
εὐκοπία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:ease, facility
 • Forms:
εὔκοπος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:with easy labour, easy, easier
 • Forms:
εὐκόπως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:easily
εὐκοπώτερος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:easier; better for toil, i.e., more facile
 • Forms:
εὐκοσμέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to behave orderly
 • Forms:
εὐκοσμία
εὐκταῖος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:prayed for, wished for
 • Forms:
εὔκυκλος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-rounded, well-rimmed
 • Forms:
εὐλάβεια
εὐλαβέομαι
εὐλαβής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:devout, reverent, God-fearing, pious
 • Forms:
εὐλαβῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:taking hold well, holding fast
εὔλαλος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:sweetly-speaking, talkative
εὐλογέω
εὐλογητός
εὐλογία
εὐλογιστία
εὔλογος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:reasonable, right
 • Forms:
εὐμαθῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:readily, ready
εὐμεγέθης
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:of good size, very large
 • Forms:
εὐμελής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:musical, rhythmical
εὐμένεια
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:goodwill, favour, grace
 • Forms:
εὐμενής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-disposed, kindly
 • Forms:
εὐμενῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:kindly
εὐμετάβολος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:changeable, changeful
εὐμετάδοτος
εὐμήκης
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:of a good length, tall
 • Forms:
εὐμορφία
εὔμορφος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-formed, beautiful (esp. woman)
 • Forms:
εὐνοέω
εὔνοια
εὐνομία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:concord, love of order
 • Forms:
εὐνουχία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:state of being unmarried
εὐνουχίζω
εὐνοῦχος
εὔνους
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-minded, well-disposed, kindly, friendly
εὐοδία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prosperity, a good journey, wishes for a good journey
  • the name of a woman, Euodia
 • Forms:
εὔοδος
 • Parse:Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prosperous
  • easy to pass (through the mountains)
  • easy to travel (on a road)
 • Forms:
εὐοδόω
εὐόδως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:prosperously
εὐοικονόμητος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-arranged, auspicious
εὔοπτος
 • Parse:Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:open to view, conspicuous
εὐπαθέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to prosper, be well off, enjoy oneself, make merry
 • Forms:
εὐπάρεδρος
εὐπάρυφος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:with fine purple border
 • Forms:
εὐπείθεια
εὐπειθέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to be disposed to obey, comply
 • Forms:
εὐπειθής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:obedient, compliant, easily persuaded
εὐπερίσπαστος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:easily distracting
εὐπερίστατος
εὐποιΐα
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the doing of good, the act of well-doing
  • a good deed, beneficence
 • Forms:
εὐπορέω
εὐπορία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:wealth, prosperity, pecuniary resources
εὐπραγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to do what is right
 • Forms:
εὐπραξία
εὐπρέπεια
εὐπρεπής
εὐπρεπῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:
  • beautifully
  • suitably, fittingly
εὐπρόσδεκτος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:acceptable, pleasant, welcome, favourable
 • Forms:
εὐπρόσεδρος
εὐπροσήγορος
εὐπροσωπέω
εὐπρόσωπος
 • Parse:Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:beautiful face, good-looking
εὐρακύλων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: northeast wind
εὕρεμα
 • Parse:Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:a prize, an invention, discovery
εὕρεσις
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:a finding, discovery
εὑρετής
 • Parse:Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:an inventor, discoverer
εὑρετός
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:discoverable
 • Forms:
εὔρυθμος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:rhythmical
 • Forms:
εὕρημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: discovery, invention
εὔριζος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-rooted
 • Forms:
εὑρίσκω
εὐροκλύδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: southeast wind
εὖρος
 • Parse:Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:breadth, width
 • Forms:
εὐρυκλύδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: southeast wind
εὐρύς
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:broad, wide
 • Forms:
εὐρυχωρία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:expanse, room
εὐρύχωρος
εὔρωστος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:stout, strong
 • Forms:
εὐρώστως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:strongly
εὐρωτία
εὐσέβεια
εὐσεβέω
εὐσεβής
εὐσεβῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:godly, piously
εὔσημος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clear, distinct, easily recognizable
  • intelligible
 • Forms:
εὐσήμως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:of good signs
εὔσκιος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:shadowy
 • Forms:
εὐσπλαγχνία
εὔσπλαγχνος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:tender-hearted, compassionate, sympathetic
 • Forms:
εὐστάθεια
εὐσταθέω
εὐσταθής
εὔστοχος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-aimed
 • Forms:
εὐστόχως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:accurately
εὐστροφία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:good behaviour, suppleness, versatility
 • Forms:
εὐσυναλλάκτως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:easy to deal with
εὐσθκνείδητος
εὐσχημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to behave with dignity or decorum
εὐσχημόνως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:decently, honestly, decorously
εὐσχημοσύνη
εὐσχήμων
εὐτακτέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to be orderly, behave well
 • Forms:
εὐτάκτως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:well-ordered, orderly, organized
εὐταξία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • good arrangement, good condition
  • good discipline
 • Forms:
εὐτεκνία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:the blessing of children, a breed of goodly children
 • Forms:
εὔτεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with many children, with good children
 • Forms:
εὐτελής
εὐτελῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:cheaply
εὔτηκτος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:easily melted or dissolved
 • Forms:
εὐτολμία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:courage, boldness
 • Forms:
εὐτονία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:tension, vigour
 • Forms:
εὔτονος
εὐτόνως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:mightily, vehemently, vigorously, intensely
εὐτραπελία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Good sense: wittiness, witticism, facetiousness
  • Bad sense: coarse jesting, ribaldry, buffoonery
εὐτρεπίζω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to make ready, get ready
  • Act.: to restore
  • Pass.: to be made ready
 • Forms:
εὐφημέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to observe a holy silence
 • Forms:
εὐφημία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:good report, good repute, good language ("euphemy"), i.e., praise
 • Forms:
εὔφημος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:auspicious, well-sounding, praiseworthy, attractive, reputable
 • Forms:
εὔφθαρτος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:easily destroyed, perishable
 • Forms:
εὐφορέω
 • Parse:Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:to bear good crops, yield well, be fruitful, be fertile
 • Forms:
εὐφραίνω
εὐφροσύνη
εὐφρόσυνος
εὐφυής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:well-grown, shapely, goodly
 • Forms:
εὔχαρις
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:pleasing, engaging, winning, gracious, popular
 • Forms:
εὐχαριστέω
εὐχαριστία
εὐχάριστος
 • Parse:Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thankful
  • gracious
  • well favoured, grateful
 • Forms:
εὐχερής
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • easy
  • easily inclined, prone, reckless
 • Forms:
εὐχερῶς
 • Parse:Adverb
 • Meaning:easily
εὐχή
εὔχομαι
εὐχρηστία
εὔχρηστος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:useful, serviceable, profitable
 • Forms:
εὐψυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be glad, have courage
 • Forms:
εὐψυχία
εὔψυχος
 • Parse:Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:of good courage, stout of heart, courageous, boldly
 • Forms:
εὐψύχως
 • Parse:Adverb
 • Meaning:courageously
εὐωχέω
εὐώδης
εὐωδία
 • Parse:Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:aroma, fragrance, odour, smell
 • Forms:
εὐωδιάζω
εὐώνυμος
εὐωχία


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era