ἐχ-
left arrow right arrow

ἐχθές
 • Parse: Adverb
 • Meaning: yesterday
 • Forms:
ἔχθρα
ἐχθραίνω
ἐχθρεύω
ἐχθρός
ἔχιδνα
ἐχῖνος
ἐχομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: next after
ἔχω
χαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to open wide, gape, yawn
 • Forms:
χαιρετίζω
χαίρω
χαλάω
χαλεπαίνω
χαρακόω
χαράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make sharp or pointed
  • to cut, scratch, tear, rip
 • Forms:
χαρίζομαι
χαριτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bestow favour upon, favour highly, bless
 • Forms:
χειρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring into hand
  • to manage, master, control
  • to conquer, overpower, subdue, destroy
 • Forms:
χέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour out, gush forth
 • Forms:
χηρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be without, lack
 • Forms:
χλευάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mock, jeer, sneer, scoff, ridicule
 • Forms:
χορεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dance (in a chorus)
 • Forms:
χορηγέω
χορτάζω
χράομαι
χρηματίζω
χρίω
χρονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to linger, take time
  • to fail to come (for a long time), stay away (for a long time)
  • to delay, take a long time (to do something)
 • Forms:
χρυσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cover with gold, decorate with gold, gild
 • Forms:
χωλαίνω
χωνεύω
χωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make room, give way, spread out
  • to go, go out, go away, reach (e.g., the report reached us)
  • to be in motion, go forward, make progress
  • to have room for, hold, contain
  • to grasp (mentally), understand, accept
 • Forms:
χωρίζω
χωροβατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to measure by paces, survey
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era