χε-
left arrow right arrow

κακός
χεῖλος
χειμάζω
χειμάῤῥους
χειμερινός
χειμέριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: wintry
χειμών
χείρ
χειραγωγέω
χειραγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who leads by the hand
 • Forms:
χειρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be worse
 • Forms:
χειρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to handle
 • Forms:
χειρίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sorely
χειρόγραφον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: handwriting, hand-written document
χειρονομία
χειροπέδη
χειροποίητος
χειροτονέω
χειροτονία
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: extension of the hand, voting by a show of hands
 • Forms:
χειρόω
χείρων
χελιδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: swallow
 • Forms:
χελώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heap (a bump like a turtle); tortoise
 • Forms:
χελώνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: threshold, lyre, footstool
 • Forms:
χερεθ
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: prison cell
χεροκένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with empty hands, unarmed
χερούβ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cherub
χερουβίμ
 • Parse: Noun: Indeclinable Proper Name
 • Meaning: cherubim, cherubs
 • Forms:
χερσαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: from or of dry land, living or found thereon
 • Forms:
χερσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be dry land, to lie waste
χέρσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: land, shore
 • Forms:
χερσόω
χέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour out, gush forth
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era