χα-
left arrow right arrow

χά
 • Parse: interjection
 • Meaning: ha! ha!
χααναία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: priest's robe
χαβότια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: honey-pots
χαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to open wide, gape, yawn
χάϊος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: genuine, true, good
χαῖος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shepherd's staff
χαιρετίζω
χαίρω
χαλαβώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an evet (a newt) (Lev. 11:30 also καλαβώτης)
χάλαζα
χαλαστόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: chain, festoon, ornamental chain
 • Forms:
χαλάω
χαλβάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the resinous juice of all-heal, Ferula galbaniflua
 • Forms:
χαλεπαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rage
 • Forms:
χαλεπός
χαλια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tablet
χαλιναγωγέω
χαλινός
χαλινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bridle, hold in check
χάλιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a small stone, pebble, gravel
 • Forms:
χαλκεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bronze
  • brazen caldron
  • a smith's shop, forge, smithy
 • Forms:
χάλκειος
χάλκεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: brass, coppery
 • Forms:
χαλκεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make of copper, bronze
 • Forms:
χαλκεύς
χαλκεύω
χαλκηδῶν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chalcedony, copper-like
χαλκίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a copper dish, brazen vessel
 • Forms:
χαλκολίβανον
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning: polished copper, fine brass
 • Forms:
χαλκοπλάστης
χαλκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: copper, brass, money
 • Forms:
χαλκοῦς
χαμαί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: earthward, prostrate, on (to) the ground
χαμαιλέων
χάος
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: chaos
χαρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • joy
  • the person or thing that causes joy
  • a state of joyfulness
  • a festive dinner, banquet
 • Forms:
χάραγμα
χαραδριός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the curlew, water plover
 • Forms:
χαρακοβολία
χαρακόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fence by a palisade, fortify
χαρακτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an engraving, impression, reproduction, representation
  • characteristic trait or manner, distinctive mark
  • outward appearance, form
 • Forms:
χαράκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a palisading, fencing
 • Forms:
χάραξ
χαράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make sharp or pointed
  • to cut, scratch, tear, rip
 • Forms:
χαρίεις
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: full of grace, graceful, charming, winsome
 • Forms:
χαρίζομαι
χάριν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: grace, in favour of; on account of
χάρις
χάρισμα
χαριστήριος
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning: of or for thanksgiving
 • Forms:
χαριτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bestow favour upon, favour highly, bless
χαρμονή
χαρμόσυνος
χαροπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: joyous, glad, cheering
 • Forms:
χαρτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: paper roll, scroll
 • Forms:
χάρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sheet, chart, paper
 • Forms:
χαρτίον
χάσκω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to gape, swallow, yawn
 • Forms:
χάσμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a chasm, gulf
χαῦνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: empty, idle
χαυών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cake
 • Forms:
χάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era