κακ-
left arrow right arrow

ἐκεῖνος
καΐἐκεῖ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: and there, there (thither) also; likewise in that place
 • Forms:
κἀκεῖ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: and there, there also
κἀκεῖθεν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • of place: and from there, from that place
  • of time: and then, and afterward, from thence, thence also
κἀκεῖνος
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning:
  • re. what is far away: and that one, he also, and he
  • re. what is closer: and this one, he also, and he
 • Forms:
κἀκεῖσε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: and there, and thither
κακηγορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak ill of, abuse, slander
κακία
κακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to abuse, reproach, accuse
 • Forms:
κακοδιδασκαλέω
κακοδιδασκαλία
κακοήθεια
κακοήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: malicious, ill-disposed, spiteful
 • Forms:
κακολογέω
κακόμοχθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: working ill or perversely
κακοπάθεια
κακοπαθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to suffer trouble, suffer misfortune, undergo hardship
  • to bear hardship patiently
  • to endure affliction
 • Forms:
κακοπαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: suffering, misfortune, misery
κακοποιέω
κακοποίησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: doing evil, creating evil
 • Forms:
κακοποιός
κακοπραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: misadventure, failure
κακός
κακοτεχνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to use base arts, act basely or meanly, deal fraudulently
 • Forms:
κακοτεχνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • craftiness, deceit
  • plural: intrigues
κακότεχνος
κακοθργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to treat badly
κακουργία
κακοῦργος
κακουχέω
κακόω
κακοφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: folly, malevolency
κακόφρων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: malevolent, malicious
 • Forms:
κακῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: badly, wrongly, amiss, diseased, evil, grievously, miserably, sick, sore
κάκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mistreatment, oppression, affliction, maltreatment
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era