ἐρ-
left arrow right arrow

ἐραστής
ἔραστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Erastus
 • Forms:
ἐραυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to search, investigate, examine
ἐραυνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner
ἐράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love
 • Forms:
ἐργάβ
 • Parse: Noun: Gen
 • Meaning: coffer
ἐργάζομαι
ἐργαλεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tool, instrument, device
 • Forms:
ἐργασία
ἐργασίμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poor kind of myrrh
ἐργάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • arable (land), land that can be worked, tillable land
  • an object that is the product of work
  • object made (of something) (e.g., garment made of wool)
  • + ἡμέραa work day
 • Forms:
ἐργατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: labour, work, handicraft
 • Forms:
ἐργατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to work hard, labour
 • Forms:
ἐργαστήριον
ἐργάτης
ἐργάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: working for hire; a workwoman
ἐργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work, do, perform
 • Forms:
ἐργοδιωκτέω
ἐργοδιωκτής
ἐργολάβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: making profit out of
 • Forms:
ἔργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deed, action
  • manifestation, practical proof
  • deed, accomplishment
  • work, occupation, task
  • (something) produced by work
  • thing, matter
 • Forms:
ἐργοπαρέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: employer, one who gives work
 • Forms:
ἐρέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wool
 • Forms:
ἐρεθίζω
ἐρέθισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rebellious or perverse person
 • Forms:
ἐρεθισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: irritation, stimulating treatment, provocation, rebelliousness, perverseness
 • Forms:
ἐρεθιστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rebellious or perverse person
ἐρείδω
ἐρεικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bruised, pounded
 • Forms:
ἔρεισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bulwark
ἐρεοῦς
ἐρεύγομαι
ἐρευνάω
ἐρευνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner
ἐρέω
ἐρημία
ἐρημικός
ἐρημίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the desert
 • Forms:
ἔρημος
ἐρημόω
ἐρημώδης
ἐρήμωσις
ἐρίζω
ἐριθεία
ἐριθεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take unto (oneself)
 • Forms:
ἔριθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a day-labourer, hired servant; mowers, reapers; spoinsters, workers in wool
 • Forms:
ἔριον
ἔρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contention, discord, debate, strife, variance; a quarrel, i.e., (by implication) wrangling
 • Forms:
ἐριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: contentious,m quarrelsome
ἐρίφιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: goat; a kidling, i.e., (genitive case) goat (symbolically, wicked person)
 • Forms:
ἔριφος
ἑρμηνεία
ἑρμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: translator, interpreter
ἑρμηνεύω
ἑρπετόν
ἕρπω
ἐρυθαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be dyed red; to blush
 • Forms:
ἐρύθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a redness on the skin
ἐρυθριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be apt to blush, to colour up
 • Forms:
ἐρυθροδανόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dye with madder, dye red
 • Forms:
ἐρυθρός
ἐρυμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fenced, fortified
 • Forms:
ἐρυμνότης
ἐρυσίβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rust, red blight
ἔρχομαι
ἐρωδιός
ἔρως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: love
 • Forms:
ἐρωτάω
ἐρώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something asked for, a question
ἐρώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: request
ῥαβδίζω
ῥαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle, water
 • Forms:
ῥαντίζω
ῥαπίζω
ῥάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sew, stitch
 • Forms:
ῥάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw down
 • Forms:
ῥέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to snore
 • Forms:
ῥέω
ῥήγνυμι
ῥιζόω
ῥιπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to blow here and there, blow about
  • to fan (flames)
  • to agitate, toss
  • Passive: to be blown about
 • Forms:
ῥίπτω
ῥυθμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring into measure
 • Forms:
ῥύομαι
ῥώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strengthen, make strong and mighty
  • to be strong
  • to be in good health, farewell, to make a parting good-bye (a usual ending to a letter)
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era