ἐπ-
left arrow right arrow

ἐπαγγελία
ἐπαγγέλλω
ἐπάγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: promise, announcement
 • Forms:
ἐπαγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring together
  • to stir up
 • Forms:
ἐπάγω
ἐπαγωγή
ἐπαγωγός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: attractive, tempting, alluring, seductive
 • Forms:
ἐπαγωνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight for, contend for
 • Forms:
ἐπαείδω
ἐπαθροίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to accumulate, collect in addition to
 • Forms:
ἐπαινεστός
ἐπαινέω
ἔπαινος
ἐπαίρω
ἐπαισχύνομαι
ἐπαισχύνω
ἐπαιτέω
ἐπαίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beggar
 • Forms:
ἐπαίτησις
ἐπαΐω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give ear to
 • Forms:
ἐπακολουθέω
ἐπακουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be obeyed, to be listened to
ἐπακούω
ἐπακροάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to listen to (someone)
 • Forms:
ἐπακρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hearkening
ἐπαλγής
ἐπάλληλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: follow in (in rapid succession)
 • Forms:
ἔπαλξις
ἐπαμύνω
ἐπάν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: when, whenever, as soon as
ἐπάναγκες
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • necessarily, by compulsion
  • τὰ ἐπάναγκες = the necessary things
ἐπανάγω
ἐπαναιρέω
ἐπανακαινίζω
ἐπανακάμπτω
ἐπανάκαμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: return
ἐπαναμιμνῄσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to remind (someone) of (something) again
  • Pass.: to call to mind, remember (something) again
 • Forms:
ἐπαναπαύομαι
ἐπαναπαύω
ἐπαναστάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a rising up against, an insurrection
 • Forms:
ἐπαναστρέφω
ἐπανατρέχω
ἐπανατρυγάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to glean after the vintage harvest
 • Forms:
ἐπανδρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make manly
 • Forms:
ἐπανεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to remember, bring to one's mouth again
 • Forms:
ἐπανέρχομαι
ἐπανήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have come back, return
 • Forms:
ἐπανθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bloom, be in flower
 • Forms:
ἐπανίστημι
ἐπάνοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a rising up
 • Forms:
ἐπανορθόω
ἐπανόρθωσις
ἐπάνω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: above, over
ἐπάνωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from above, above
ἐπαξονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enroll in tablets, register
 • Forms:
ἐπαοιδή
ἐπαοιδός
ἐπαποστέλλω
ἐπάρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: accursed
ἐπάρδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to irrigate, refresh
 • Forms:
ἐπαρήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring help to
 • Forms:
ἐπαρκέω
ἔπαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: height; something raised, a swelling
ἔπαρσις
ἐπαρυστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: vessel for pouring (oil into a lamp)
 • Forms:
ἐπαρυστρίς
ἐπαρχεία, ἐπαρχία
ἐπάρχειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to an eparch or prefect or province
ἐπαρχικός
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: pertaining to the ἔπαρχος (commanding officer)
ἔπαρχος
ἐπάρχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rule over
  • to be governor of
 • Forms:
ἐπασθμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to breathe hard, pant in working
 • Forms:
ἔπαυλις
ἐπαύξω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to increase, enlarge, augment
 • Forms:
ἐπαύριον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: tomorrow, next day
ἐπαυτοφώρῳ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in the very act; in theft itself, i.e., (by analogy) in actual crime
ἐπαφίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let loose upon, discharge at
 • Forms:
ἐπαφρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to foam out, foam up
 • Forms:
ἐπεγγελάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to laugh at, exult over
 • Forms:
ἐπεγείρω
ἐπεί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Time: when, after
  • Cause: because, since, for
ἐπείγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to press down, weigh down
  • to pursue
  • to drive on, urge forward
 • Forms:
ἐπειδή
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Time: when, after
  • Cause: because, since, since then
ἐπειδήπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: inasmuch as, since indeed (of cause)
ἔπειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to be upon
  2. to be set upon
  3. of rewards and penalties: to be affixed or attached
  4. of time: to be hereafter, remain
  5. sequential: to be next, to be at hand, to be following, to be next day or night
  6. to be set over
  7. of numbers: to be added, be over and above
 • Forms:
ἐπείπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: since indeed (of cause)
ἐπεισαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bringing in (besides), introduction
ἐπεισέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rush in suddenly and forcibly
  • to come in besides
 • Forms:
ἐπεισφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring in besides, drive in besides
 • Forms:
ἔπειτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afterward, then, thereafter, thereupon
ἐπέκεινα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: beyond, farther on
ἐπεκτείνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to reach forth, stretch out, strain toward (something)
 • Forms:
ἐπεκχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour out upon
 • Forms:
ἐπελπίζω
ἐπενδύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to be clothed upon, clothe upon oneself
  • Mid.: to put on, wear
 • Forms:
ἐπενδύτης
ἐπεξεργάζομαι
ἐπεξέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come, come along, appear
  • to approach (e.g., time is approaching)
  • to come over, come upon
 • Forms:
ἐπερείδω
ἐπέρχομαι
ἐπερωτάω
ἐπερώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • question
  • request, appeal
ἐπερώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: question, questioning
 • Forms:
ἐπέτιος
ἐπευθυμέω
ἐπευκτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blessed
ἐπεύχομαι
ἐπέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have or hold upon, heed
  • to hold out to, present, offer
  • to direct toward, to aim at
  • to intend, purpose
  • to stand facing, to face (in a line of battle)
  • to keep in, hold back, check, hinder, stay, stop, wait, pause, cease
  • to reach or extend over a space, outstretch
  • to occupy a country
  • to prevail, predominate
 • Forms:
ἐπήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: listening
 • Forms:
ἐπήλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • come lately
  • follower, imitator
  • a stranger
 • Forms:
ἐπηρεάζω
ἐπήρεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abuse, ill-treatment
 • Forms:
ἐπί
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • Genitive: (emphasizing contact) on, upon, at, near, before (in presence of someone), over (as power over someone), on the basis of, concerning, at the time of (some king)
   • Of Place: upon where? (e.g., ἐφ᾿ ἅρματος ὀχεῖσθαι - to jump upon a chariot; ἐπὶ τοῦ ὄρους - upon the mountains)
   • Of Place: whither?, in the direction of (e.g., ἐπ᾿ οἴκου ἔρχομαι - I go toward the house)
   • Of Time: during (e.g., ἐπὶ Κροίσου βασιλεύοντος - during the reign of Croesus)
  • Dative: (emphasizing position) on, in, above, upon, against (in a hostile sense), over (as authority over someone), to, in addition to, at time of
   • Of Place: where? by, alongside (e.g., ἐπὶ ναυσίν - beside the ship; ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ - by the sea)
   • Of Time: immediately after, right after (e.g., ἐπὶ τῷ τρίτῳ σημείῳ - after the third sign; ἐπὶ τούτοις - right after these things)
   • Of Time: in, during (e.g., ἐπὶ τοῖς νῦν χρόνοις - in these present times)
  • Accusative: (emphasizing motion or direction) across, over, on, upon, up to, to, toward, against
   • Of Place: upon (e.g., ἐφ᾿ ἵππον ἀναβαίνειν - to go upon a horse)
   • Of Place: against (e.g., ὥρμησαν ἐπ᾿ αὐτὸν - they ran against him - Acts 7:57)
   • Of Time: for the space of (e.g., ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας - for the space of three days)
 • Forms:
ἐπιβάθρα
ἐπιβαίνω
ἐπιβάλλω
ἐπιβαρέω
ἐπίβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a stepping upon, approaching: a means of approach, access
 • Forms:
ἐπιβάτης
ἐπιβιβάζω
ἐπιβιόω
ἐπιβλέπω
ἐπίβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a piece of clothing, a patch
 • Forms:
ἐπιβοάω
ἐπιβοηθέω
ἐπιβόλαιον
ἐπιβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a throwing or laying on
 • Forms:
ἐπιβουλεύω
ἐπιβουλή
ἐπίβουλος
ἐπιβρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour water on, to water, to rain upon
 • Forms:
ἐπιβρίθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weigh down upon, make heavy
 • Forms:
ἐπιγαμβρεύω
ἐπιγαμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: intermarriage
 • Forms:
ἐπίγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: earthly, in earth, terrestrial, worldly
 • Forms:
ἐπιγελάω
ἐπιγεμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay as a burden
 • Forms:
ἐπιγίγνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw on, approach
 • Forms:
ἐπιγιγνώσκω
ἐπιγίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Of wind: to freshen, blow, spring up
  • to arrive, come on (e.g, the night has come on)
 • Forms:
ἐπιγινώσκω
ἐπιγνωμοσύνη
ἐπιγνώμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • understanding, acquaintance
  • an arbiter, umpire, judge
 • Forms:
ἐπίγνωσις
ἐπίγνωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: known
ἐπιγονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: increase, growth, produce
 • Forms:
ἐπιγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: superscription, an inscription
 • Forms:
ἐπιγράφω
ἐπιδεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in want of
 • Forms:
ἐπιδείκνυμι
ἐπίδειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a showing forth, making known
 • Forms:
ἐπιδέκατος
ἐπιδέξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: toward the right, prosperous
 • Forms:
ἐπιδέχομαι
ἐπιδέω
ἐπίδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seen clearly, manifest
 • Forms:
ἐπιδημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stay in a place as a stranger
  • to visit
  • to make oneself at home, i.e., (by extension) to reside (in a foreign country)
  • to be in town
  • to return home
 • Forms:
ἐπιδημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stay, sojourn
ἐπιδιατάσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to add a codicil (to a will)
  • to appoint besides, i.e., supplement
 • Forms:
ἐπιδιαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to divide, divide anew
 • Forms:
ἐπιδίδωμι
ἐπιδιορθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set in order
  • to correct
  • to arrange better
 • Forms:
ἐπιδιπλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make double, to double up, duplicate
 • Forms:
ἐπιδιώκω
ἐπίδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glorious, honoured
ἐπιδόξως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gloriously
ἐπιδύω
ἐπιείκεια
ἐπιεικέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suitably
ἐπιεικής
ἐπιεικούομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to deal with mercy
 • Forms:
ἐπιεικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suitably
ἐπιζάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to outlive, survive
 • Forms:
ἐπιζεύγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind upon
 • Forms:
ἐπιζήμιος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bringing loss upon, hurtful, prejudicial
 • Forms:
ἐπιζητέω
ἐπιθανάτιος
ἐπίθεμα
ἐπίθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: laying (putting) on; an imposition (of hands officially)
 • Forms:
ἐπιθεωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to examine over again
 • Forms:
ἐπιθυμέω
ἐπιθύμημα
ἐπιθυμητής
ἐπιθυμητός
ἐπιθυμία
ἐπιθύω
ἐπικάθημαι
ἐπικαθίζω
ἐπικαθυπνόω
ἐπικαινίζω
ἐπίκαιρος
ἐπικαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scorch, burn (on the surface)
 • Forms:
ἐπικαλέω
ἐπικάλυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cloak; a covering, i.e., (figuratively) pretext
ἐπικάλυμμα
ἐπικαλύπτω
ἐπικαρπολογέω
ἐπικαταλαμβάνω
ἐπικαταλλάσσομαι
ἐπικαταράομαι
ἐπικατάρατος
ἐπίκειμαι
ἐπικέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: Nautical: to bring to shore, run aground
ἐπικερδαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gain in addition
ἐπικερδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: profitable, advantageous
 • Forms:
ἐπικεφάλαιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: poll tax
ἐπικίνδυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in danger, dangerous, insecure, precarious
 • Forms:
ἐπικινέω
ἐπίκλησις
ἐπίκλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • called upon, called in as allies
  • designated
 • Forms:
ἐπικλίνω
ἐπικλύζω
ἐπικλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to listen to, hear
 • Forms:
ἐπικοιμάω
ἐπικοινωνέω
ἐπικοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cutting down, felling
 • Forms:
ἐπικοσμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to add ornaments to, to decorate after
 • Forms:
ἐπικουρία
ἐπικουφίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be relieved upon
ἐπικράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout threats (at someone)
ἐπικραταιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to add strength to, confirm
 • Forms:
ἐπικράτεια
ἐπικρατέω
ἐπικράτησις
ἐπικρεμάννυμι
ἐπικρίνω
ἐπικροτέω
ἐπικρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike upon
 • Forms:
ἐπίκτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gained besides
 • Forms:
ἐπικυλίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roll along upon, to roll over
 • Forms:
ἐπίκυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bent over, crooked
 • Forms:
ἐπιλαμβάνομαι
ἐπιλαμβάνω
ἐπιλάμπω
ἐπιλανθάνομαι
ἐπιλανθάνω
ἐπιλέγομαι
ἐπιλέγω
ἐπιλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fail
  • to leave upon, i.e., (figuratively) to be insufficient for
 • Forms:
ἐπιλείχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lick, lick over
 • Forms:
ἐπίλεκτος
ἐπιληπτεύομαι
ἐπιληπτεύω
ἐπίληπτος
ἐπιλησμονή
ἐπιλογίζομαι
ἐπίλοιπος
ἐπιλυπέω
ἐπίλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interpretation; explanation, i.e., application
 • Forms:
ἐπιλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set free, release
  • to explain, interpret
  • to decide, settle (a dispute)
 • Forms:
ἐπιμαίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be mad for, madly desirous
 • Forms:
ἐπιμαρτυρέω
ἐπιμέλεια
ἐπιμελέομαι
ἐπιμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: careful, attentive
ἐπιμέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have an interest upon
 • Forms:
ἐπιμελῶς
ἐπιμένω
ἐπιμήκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: longish, oblong
ἐπιμίγνυμι
ἐπίμικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  1. Adjective: mixed, blended, compound
  2. Substantive: a mixed group; mixed company
 • Forms:
ἐπιμιμνήσκω
ἐπιμίξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indiscriminately
ἐπιμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a staying on, tarrying, delay
ἐπίμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lasting, continuous
ἐπίμοχθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: toilsome, with toil
 • Forms:
ἐπιμύλιος
ἐπινεύω
ἐπινεφής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: clouded, dark
ἐπινίκιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of victory, triumphal
 • Forms:
ἐπινοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to note, observe
  • to think on, think of, contrive
  • to form plans, plan, invent
  • to have in mind, intend, purpose
 • Forms:
ἐπίνοια
ἐπινομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a grazing over the boundaries
  • the spreading of fire
  • laying down a rule
ἐπινυστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drop asleep over, slumber
 • Forms:
ἐπιξενόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to have hospitable relations with, be intimate with
 • Forms:
ἐπιξενόω
ἐπιοργίζω
ἐπιορκέω
ἐπιορκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a false oath
ἐπίορκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • perjured
  • perjurer, perjured person
 • Forms:
ἐπιοῦσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the next day
ἐπιούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • for the coming day, sufficient for the day
  • daily
 • Forms:
ἐπιπαραγίγνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to arrive on the scene
 • Forms:
ἐπίπεμπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one-fifth, 20 per cent (of something)
 • Forms:
ἐπιπέμπω
ἐπιπέτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fly upon
 • Forms:
ἐπιπίπτω
ἐπίπληξις
ἐπιπληρόω
ἐπιπλήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rebuke
  • to chastise, i.e., (with words)
  • to reprove
 • Forms:
ἐπιποθέω
ἐπιπόθησις
ἐπιπόθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: longed for, desired; yearned upon, i.e., greatly loved
 • Forms:
ἐπιποθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great desire; intense longing
 • Forms:
ἐπιπολάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to come to the surface, float
 • Forms:
ἐπιπολαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: superficially
ἐπίπονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful, toilsome, labourious
 • Forms:
ἐπιπορεύομαι
ἐππρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be becoming, suit, go well with (someone or something)
ἐπιπροσθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be before, be in the way
 • Forms:
ἐπιράπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sew on; to stitch upon, i.e., fasten with the needle
ἐπιρίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled ἐπιρρίπτω
 • Meaning:
  • to throw (something) on (e.g., throw a blanket on a horse)
  • to throw, cast, give over (e.g., cast your care on God)
  • to throw
ἐπιρραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle upon
 • Forms:
ἐπιρραντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to sprinkle
  • Middle: to purify thoroughly
 • Forms:
ἐπιῤῥάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sew on; to stitch upon, i.e., fasten with the needle
 • Forms:
ἐπιρρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flow upon
 • Forms:
ἐπιρρίπτω
ἐπιρρωγολογέομαι
ἐπιρρώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to add strength to, strengthen
 • Forms:
ἐπίσαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a load on (the back of a beast), saddlebag
ἐπισάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to saddle (a beast)
  • to pile a load upon a beast's back, store upon
ἐπισάττω
ἐπισείω
ἐπισημαίνω
ἐπίσημος
ἐπισήμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in an outstanding manner
ἐπισιτίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to provide with food
  • to make provisions
  • to feed upon
 • Forms:
ἐπισιτισμός
ἐπισκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to limp
 • Forms:
ἐπισκεθάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take up; put in readiness, prepare for a journey
 • Forms:
ἐπισκεπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cover over
 • Forms:
ἐπισκέπτομαι
ἐπισκευάζω
ἐπίσκεψις
ἐπισκηνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rest upon
  • to tent upon, i.e., (figuratively) abide with
  • to dwell with
 • Forms:
ἐπισκιάζω
ἐπισκοπέω
ἐπισκοπή
ἐπίσκοπος
ἐπισκοτέω
 • Parse: Verb: Pres Acdt Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to darken, obscure
  • to prevent from seeing
  • to throw a shadow upon, injure
ἔπισος
ἐπισπάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to draw to oneself
  • to bring upon
  • to become uncircumcised, to conceal circumcision, to remove the mark of circumcision (by recovering with the foreskin)
 • Forms:
ἐπίσπαστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something drawn over, curtain, hanging
ἐπισπάω
ἐπισπείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sow with seed
ἐπισπεύδω
ἐπισπλαγχνίζω
ἐπισπουδάζω
ἐπισπουδαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a taskmaster, boss
ἐπίσταμαι
ἐπίστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a stopping, halting, a halt
  • attention, care, anxiety
  • attack
 • Forms:
ἐπιστατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to preside over
 • Forms:
ἐπιστάτης
ἐπιστέλλω
ἐπιστηθίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bosom, one who rested on another's bosom, thus close friend
 • Forms:
ἐπιστήμη
ἐπίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stand
 • Forms:
ἐπιστήμων
ἐπιστήριγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: support
ἐπιστηρίζω
ἐπιστικὸς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: argumentative, contentious
ἐπιστοιβάζω
ἐπιστολή
ἐπιστομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stop the mouth; to put something over the mouth, i.e., (figuratively) to silence
 • Forms:
ἐπιστρατεία
ἐπιστρατεύω
ἐπιστράτηγος
ἐπιστρατοπεδεύω
ἐπιστρέφω
ἐπιστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a return
  • a turning about, twisting, revolving
  • conversion; reversion, i.e., morally
  • attention paid to someone or something, regard
  • a turn of affairs, reaction
 • Forms:
ἐπισυνάγω
ἐπισυναγωγή
ἐπισυνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to take to oneself
 • Forms:
ἐπισυνίστημι
ἐπισυντρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come running together
  • to run together
  • to hasten together upon one place (or a particular occasion)
 • Forms:
ἐπισύστασις
ἐπισυστρέφω
ἐπισφαλής
ἐπισφάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to trip up, make to fall
 • Forms:
ἐπισφαλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: precariously
ἐπισφραγίζω
ἐπισχύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make strong, be the more fierce; to avail further, i.e., (figuratively) insist stoutly
 • Forms:
ἐπισωρεύω
ἐπιταγή
ἐπίταγμα
ἐπιταράσσω
ἐπίτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a stretching
 • Forms:
ἐπιτάσσω
ἐπιτάφιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: upon a tomb or grave
 • Forms:
ἐπιτείνω
ἐπιτελέω
ἐπιτέμνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut on the surface, make an incision
 • Forms:
ἐπιτερπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pleasing, delightful
 • Forms:
ἐπιτήδειος
ἐπιτήδευμα
ἐπιτηδεύω
ἐπιτηρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take into account, consider
  • to look out for, watch for, keep an eye on
 • Forms:
ἐπιτίθημι
ἐπιτιμάω
ἐπιτίμησις
ἐπιτιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • punishment
  • esteem, i.e., citizenship; used (in the sense of ἐπίτιμος ) of a penalty
 • Forms:
ἐπιτίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the value, price
 • Forms:
ἐπίτιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in possession of his rights and franchises
 • Forms:
ἐπιτομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a cutting on the surface, incision
 • Forms:
ἐπιτρέπω
ἐπιτρέχω
ἐπιτροπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hold the office of an ἐπίτροπος
  • to be a procurator
ἐπιτροπή
ἐπίτροπος
ἐπιτυγχάνω
ἐπιτυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: luck, chance
 • Forms:
ἐπιφαίνω
ἐπιφάνεια
ἐπιφανής
ἐπιφαύσκω
ἐπιφαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give light, illuminate
 • Forms:
ἐπιφέρω
ἐπιφημίζω
ἐπιφράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to block up
 • Forms:
ἐπιφυλλίζω
ἐπιφυλλίς
ἐπιφυτεύω
ἐπιφύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to produce on
 • Forms:
ἐπιφωνέω
ἐπιφώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to begin to dawn, draw on
  • to begin to grow light
  • to shine forth, break forth
 • Forms:
ἐπιχαίρω
ἐπίχαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an object of malignant joy
ἐπίχαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wherein one feels joy, delightsome
ἐπιχειρέω
ἐπιχείρημα
ἐπιχείρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attempt, attack
ἐπίχειρον
ἐπιχέω
ἐπιχορηγέω
ἐπιχορηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: support, supply, contribution
 • Forms:
ἐπιχρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to anoint
  • to spread, smear (on)
 • Forms:
ἐπίχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pouring upon, anointing, outpouring
 • Forms:
ἐπιχωρέω
ἐπιχώρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concession, permission
 • Forms:
ἐπιψάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play the lyre
 • Forms:
ἐπιψαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to touch, grasp, attain to
ἐπιψοφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rattle at
 • Forms:
ἐπιωρυόμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout upon
 • Forms:
ἐπόζω
ἐποίκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: village
 • Forms:
ἐποικοδομέω
ἐποκέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run aground
  • to drive upon the shore
  • to beach a vessel
 • Forms:
ἕπομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to follow
 • Forms:
ἐπονείδιστος
ἐπονομάζω
ἐποξύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hasten
 • Forms:
ἐποπτεύω
ἐπόπτης
ἐποπτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: the highest mysteries
 • Forms:
ἐποράω
ἐποργίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be wroth at
 • Forms:
ἔπος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a word, a tale, story
 • Forms:
ἐποτρύνω
ἐπουράνιος
ἔποψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the hoopoe, stork
 • Forms:
ἑπτά
 • Parse: Adj: cardinal number
 • Meaning: seven
ἑπταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seven years old
 • Forms:
ἑπτακαίδεκα
 • Parse: Adj: cardinal number
 • Meaning: seventeen
ἑπτακαιδέκατος
ἑπτάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: seven times
 • Forms:
ἑπτακισχίλιοι
ἑπτακόσιοι
ἑπτάμηνος
ἑπταμήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother of seven children
ἑπταπλάσιος
ἑπταπλασίων
ἑπταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by sevenfold
ἑπτάπυργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: seven-towered
ἐφίστημι
ἐπωμίς
ἐπώνυμος
πάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cliff
 • Forms:
παιδεύω
παίζω
παίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to smite, strike
 • Forms:
παλαιόω
παλαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wrestle
 • Forms:
πάλλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to tremble
 • Forms:
παροιμιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make proverbial
 • Forms:
παῤῥησιάζομαι
πάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strew, sprinkle
 • Forms:
πάσχω
πατάσσω
πατέω
παύω
παχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wax gross; to thicken, i.e., (by implication) to fatten (figuratively, stupefy or render callous)
 • Forms:
πεδάω
πείθω
πεινάω
πειράζω
πειράω
πελεκάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hew
 • Forms:
πελιόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to blacken
 • Forms:
πέλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be put in motion
 • Forms:
πέμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to send, dispatch
  2. to send forth or away, dismiss
  3. of missiles: to discharge, shoot forth
  4. of words: to send forth, utter
  5. to conduct (a procession), convoy, escort
  6. to send with one, give (as provision for a journey)
  7. to send up, produce
  8. to thrust in
  9. Middle: to send for one
  10. to send for oneself, to send in one's own service or cause some one to be sent
 • Forms:
πενθέω
περισσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be more than enough, be left over; to be present in abundance; to be extremely rich, be abundant, overflow; to grow; to have an abundance, to abound, be rich; to be outstanding, be prominent, excel; to cause to abound, make extremely rich
 • Forms:
πετάννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread out, spread wide, to fly (with wings spread out)
 • Forms:
πέτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fly
 • Forms:
πέσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to soften, ripen or change (by means of heat)
  2. of the sun: to ripen (fruit)
  3. by a fire: to cook, dress, bake
  4. of the stomach: to digest
  5. metaphorically: to cherish or nurse (one's wrath)
  6. metaphorically: to enjoy
 • Forms:
πήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make firm, stick, fix, attach
  • to put together, build, pitch (a tent)
  • to make solid, stiff, hard; to freeze
 • Forms:
πηρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lame, maim, mutilate
 • Forms:
πιάζω
πικραίνω
πίμπλημι
πίνω
πιπράσκω
πίπτω
πιστεύω
πιστοποιέω
πιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: believing, faithful, sure, true; objectively: trustworthy; subjectively: trustful
 • Forms:
πιστόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to make trustworthy, to bind (someone with an oath)
  • Passive: to be made trustworthy, give a pledge, give a warrant
  • to give mutual pledges of fidelity, exchange troth
  • to confirm, prove, guarantee
  • to be steadfast, make trustworthy, bind oneself (with an oath), to assure of
 • Forms:
πλαγιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn sideways
 • Forms:
πλανάω
πλάσσω
πλατύνω
πλεονάζω
πλεονεκτέω
πλέω
πληθύνω
πλήθω
πλημμελέω
πληροφορέω
πληρόω
πλήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to smite; to pound, i.e., (figuratively) to inflict with (calamity)
 • Forms:
πλινθεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make into bricks, make bricks, build of bricks
 • Forms:
πλουτέω
πλουτίζω
πλύνω
πνευματοφορέομαι
πνέω
πνίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choke, take by the throat; to wheeze, i.e., (causative, by implication) to throttle or strangle (drown)
 • Forms:
ποιέω
ποιμαίνω
πολεμέω
πολεμοτροφέω
πολιορκέω
πολυωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to esteem highly
  2. to be very careful
 • Forms:
πονέω
πονηρεύομαι
πορεύομαι
πορθέω
πορνεύω
ποτίζω
πραγματεύομαι
πράσσω
πρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be conspicuous, distinguished, fitting, suitable, comely, appropriate
 • Forms:
πρίαμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to buy
 • Forms:
πρίζω
πρόκειμαι
προνομεύω
προφητεύω
πρωτοβαθρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to place (someone's) seat in front of (others)
 • Forms:
πταίω
πτερνίζω
πτήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cower, crouch
 • Forms:
πτοέω
πτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit
 • Forms:
πτωχεύω
πυνθάνομαι
πυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kindle, burn, fiery, be on fire, try
 • Forms:
πυρρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to purify by fire
 • Forms:
πωλέω
πωρόω
σπείρω
στρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to turn (i.e., turn someone's direction)
  • Act.: to turn, change (from one thing to another)
  • Act.: to bring back, return
  • Pass.: to turn around, turn toward
  • Pass.: to be converted
  • Pass.: to turn back
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era