πλ-
left arrow right arrow

πίμπλημι
πλαγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn sideways
 • Forms:
πλάγιος
πλαγιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn sideways
 • Forms:
πλανάω
πλάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wandering, roaming, deceit, deception, delusion, error; objectively, fraudulence; subjectively, a straying from orthodoxy or piety
 • Forms:
πλάνησις
πλανήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wanderer, roamer, a rover ("planet")
  • wandering
  • an erratic teacher
 • Forms:
πλανῆτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wanderer
πλάνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: deceiving, seducing, leading astray
  • substantive: deceiver, seducer, impostor, misleader
 • Forms:
πλάξ
πλάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: formation, molding, creation
 • Forms:
πλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thing formed; something moulded, an image, figure
 • Forms:
πλάσσω
πλάστιγξ
πλαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made up, fabricated, moulded
  • feigned, fictitious, false
 • Forms:
πλάτανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plane tree
 • Forms:
πλατεῖα
πλάτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • wide, breadth, width
  • a flat tablet
 • Forms:
πλατύνω
πλατύς
πλατυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extension, enlargement, expansion
  • broad space, extent
  • widening, enlarging, dilatation, distension; metaph. boasting, bragging
 • Forms:
πλέγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything entwined, woven, braided, twisted
  • broidered hair, braided hair
 • Forms:
πλειστάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mostly, most often, very often
πλεῖστος
πλείων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  1. Quantity: more
  2. Size: larger, greater
  3. Distance: farther
  4. Time: longer
  5. Quality: exceed, above, more excellent
  6. in plural: the major portion
 • Forms:
πλέκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weave, plait, twist, braid
 • Forms:
πλεονάζω
πλεονάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more frequently, oftener
πλεόνασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: abundance, superfluity
πλεονασμός
πλεοναστός
πλεονεκτέω
πλεονέκτης
πλεονεξία
πλευρά
πλευρόν
πλέω
πληγή
πληγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, smite
 • Forms:
πλῆθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • quantity, number
  • large number, multitude
  • crowd (of people), throng, host
  • a meeting, assembly
  • people, populace, population
  • fellowship, community, church
 • Forms:
πληθύνω
πληθύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fulness, a throng, a crowd
 • Forms:
πλήθω
πλήκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pugnacious, bully
 • Forms:
πλημμέλεια
πλημμελέω
πλημμέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a fault, trespass
πλημμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: out of tune
πλημμέλησις
πλήμμυρα
πλήν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adversative: but
  • only, nevertheless, however, but
  • only, in any case, however, but
  • except that
πλήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • filled, full (of something)
  • complete (without lacking), full
  • replete, covered over
 • Forms:
πληροφορέω
πληροφορία
πληρόω
πλήρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • that which fills, content
  • that which makes something full or complete, supplement, complement
  • that which is full of something
  • that which is brought to fulness or completion (e.g., full number, sum total)
  • fulfilling, fulfilment
  • the state of being full, fulness (of time)
 • Forms:
πλήρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a filling up, filling, fullness, plenty (in value or quantity)
 • Forms:
πλησιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring near
 • Forms:
πλησίον
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adverbial: near, close by
  • Substantive: neighbour, someone near by, fellow man
  • Preposition: near, close to (something)
 • Forms:
πλησίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: near, neighbouring to
 • Forms:
πλησμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a filling or being filled, satiety, fullness, satisfying; a filling up, i.e., (figuratively) gratification
 • Forms:
πλήσσω
πληστεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be filled
πλινθεία
πλινθεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brickworks
 • Forms:
πλινθεύω
πλίνθος
πλινθουργία
πλοιάριον
πλοῖον
πλόκαμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lock or braid of hair
 • Forms:
πλοκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • something twisted, woven
  • a braid, braiding
  • a web
 • Forms:
πλόκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: necklace; embroidery
πλόος
 • Parse: Noun: Nom/Gen Sing Masc
 • Meaning: course, sailing, voyage, navigation
 • Forms:
πλούσιος
πλουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: abundantly, richly, copiously
πλουτέω
πλουτίζω
πλοῦτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: riches; wealth (as fulness), i.e., (literally) money, possessions, or (figuratively) abundance, richness, (esp.), valuable bestowal
 • Forms:
πλύνω
πλωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fleet, floating
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era