πο-
left arrow right arrow

πόα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning: grass, herb, vegetation
 • Forms:
ποδάγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a trap (to catch the feet)
 • Forms:
ποδήρης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reaching to the feet
  • garment down to the foot/ankles
  • a dress, skirt, robe
 • Forms:
ποδιστήρ
ποδονιπτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a foot basin (for washing the feet)
ποθεινός
πόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Locally: from what place? from where?
  • Of origin: from what source? brought about by whom? given by whom? born of whom?
  • Of cause or reason: how, why, in what way?
ποθέω
ποθητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: longed-for, (much) beloved
 • Forms:
πόθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: longing, wish, desire
ποῖ
 • Parse: Interrogative adverb
 • Meaning: where? whither?
ποία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grass, herb, weed
ποιέω
ποίημα
ποίησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a doing, working, making
  • a work, creation, fabrication, production
 • Forms:
ποιητής
ποικιλία
ποικίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wrought with skill, manufacture skillfully
 • Forms:
ποίκιλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: broidery
 • Forms:
ποικίλος
ποικιλτής
ποικιλτικός
ποικιλτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: variegated, broidered
 • Forms:
ποικίλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: variegatedly, motley, spottedly
ποιμαίνω
ποιμενικός
ποιμήν
ποίμνη
ποίμνιον
ποῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Manner: of what sort?, of what kind?
  • Identity: which?, what?, which one?
 • Forms:
πόκος
πολεμέω
πολεμικός
πολέμιος
πολεμιστής
πόλεμος
πολεμοτροφέω
πολεμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to war, make an enemy of
 • Forms:
πολιά
πολιορκέω
πολιόρκησις
πολιορκία
πολιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gray, hoary
 • Forms:
πόλις
πολιτάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ruler of the city, a town-officer, civic magistrate
 • Forms:
πολιτεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • citizenship
  • commonwealth, state, body politic
  • community
  • way of life, conduct
 • Forms:
πολίτευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • commonwealth, state
  • conversation; a community, i.e., (abstractly) citizenship (figuratively)
πολιτεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have one's citizenship or home
  • to behave as a citizen
  • to rule or govern the state
  • to live, conduct oneself, lead one's life
 • Forms:
πολιτεύω
πολίτης
πολλάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: often, many times, frequently
πολλαπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many times as much, manifold more, very much more
 • Forms:
πολλαχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from many places
πολλαχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in many ways
πολλοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a great deal, very much, one of many
πολυαγάπητος
πολύαθλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of many labours, many struggles
 • Forms:
πολυάνδριος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: of or connected with many men (i.e., prostitution); a place where many people assemble
 • Forms:
πολύγονος
πολύδακρυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or with many tears, tearful, much wept
 • Forms:
πολυέλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very merciful
 • Forms:
πολυετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of many years, full of years
 • Forms:
πολυευσπλαγχνία
πολυεύτακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very well ordered, disciplined
 • Forms:
πολυημερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live a long life, to attain length of days, many days
 • Forms:
πολυήμερος
πολύθρηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: much-wailing
πολυΐστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very learned
πολυκέφαλος
πολύλαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: talkative, garrulous
πολυλογία
πολυμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: learned
πολυμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: consisting of many parts, manifold, of divers kinds
 • Forms:
πολυμερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at sundry times; in many portions, i.e. variously as to time and agency (piecemeal)
πολυοδία
πολύορκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: swearing much
 • Forms:
πολυοχλία
πολύπαις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: with many children
πολυπειρία
πολύπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: much-experienced
πολυπλασιάζω
πολυπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be multiplied
 • Forms:
πολυπλήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: large crowd, whole congregation
 • Forms:
πολυπληθέω
πολυπληθία
πολυπληθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to multiply
 • Forms:
πολυπλοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cunning, craftiness
 • Forms:
πολύπλοκος
πολυποίκιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: many sided, manifold; much variegated, i.e., multifarious
πολύπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: octopus
 • Forms:
πολυπραγμονέω
πολυπραγμοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquisitiveness, meddlesomeness, fussiness, officiousness
 • Forms:
πολυπράγμων
πολυρρήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: much-speaking, wordy
 • Forms:
πολύς
πολυσπλαγχνία
πολύσπλαγχνος
πολθτέλεια
πολυτελής
πολθτελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: abundantly, lavishly
πολύτιμος
πολυτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prolific, bearing more than one child
 • Forms:
πολυτρόπος
πολυτρόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in various ways
πολυφροντίς
πολυχρονίζω
πολυχρόνιος
πολυωρέω
πόμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: drink; a beverage
 • Forms:
πομπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be escort, conduct, escort
 • Forms:
πονέω
πονηρεύομαι
πονηρία
πονηρός
πονήροφρος
πονηρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: basely, wickedly
πόνος
ποντόβροχος
ποντοπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass through the sea
 • Forms:
πόντος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the sea, the open sea
 • Forms:
πορεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: means of conveyance, carriage
 • Forms:
πορεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a journey, trip, a distance
  • a way of life, conduct
  • a walking, mode of walking, journeying, ways; travel (by land); figuratively (plural) proceedings, i.e., career
 • Forms:
πορεύομαι
πορεύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trek, journey
 • Forms:
πορευτός
πορθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay waste, devastate, destroy, ravage
 • Forms:
πορίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to furnish, provide, supply, procure
  • to carry
  • to bring about, cause
 • Forms:
πορισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: means of gain; furnishing (procuring), i.e., (by implication) money-getting (acquisition)
 • Forms:
πορνεία
πορνεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brothel, a house of ill-fame
πορνεύω
πόρνη
πορνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or for harlots
 • Forms:
πορνοκόπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who has commerce with prostitutes, fornicator
πόρνος
πόρπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: buckle, brooch
 • Forms:
πόῤῥω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: far, a great way off; forwards, i.e., at a distance
πόῤῥωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afar off; from far, or (by implication) at a distance, i.e., distantly
πορφύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purple; the "purple" mussel, i.e., (by implication) the red-blue colour itself, and finally a garment dyed with it
 • Forms:
πορφύρεος
πορφυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a purple garment
 • Forms:
πορφυρίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the water-hen
 • Forms:
πορφυρόπωλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: seller of purple; a female trader in purple cloth
πορφυροῦς
ποσάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: how often; how many times, frequently
ποσαπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: how often
ποσαχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in how many ways?
πόσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • drink
  • drinking (the act)
 • Forms:
πόσος
ποσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: greatness
 • Forms:
ποταμός
ποταμοφόρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: carried away of the flood; river-borne, i.e., overwhelmed by a stream
 • Forms:
ποταπός
ποταπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in what way, how
ποτέ
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: once, at some time or other, formerly, aforetime, ever
πότε
 • Parse: Interrogative adverb
 • Meaning:
  • when? at what time? how long?
  • whatever
 • Forms:
πότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: whether, whether (this or that)
 • Noun: Acts like an Adverb
 • Forms:
πότημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a flight; a draught, portion
ποτήριον
ποτίζω
ποτιστήριον
ποτόν
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: drink
 • Forms:
πότος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • drinkable liquid, wine, water, etc.
  • fit for drinking
  • a drinking-bout or carousal
 • Forms:
ποῦ
 • Parse: particle
 • Meaning: where, whither; as adverb of place; at (by implication, to) what locality
πού
 • Parse: Enclitic particle
 • Meaning: about
πούς
πρόσω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era