πρ-
left arrow right arrow

πίμπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be swollen, be bloated
  • to fire, i.e., burn (figuratively and passively, become inflamed with fever)
 • Forms:
πιπράσκω
πρᾶγμα
πραγματεία
πραγματεύομαι
πραγματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fit for business, active, business-like
 • Forms:
πραέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gently, meekly
πραιτώριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (common) hall (of judgment), palace, praetorium
 • Forms:
πράκτωρ
πρᾶξις
πρᾷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: meek, gentle, humble
 • Forms:
πρᾳότης
πρασιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a row, a column, in ranks; a bed of leeks
 • Forms:
πράσινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leek coloured, onyx
πρᾶσις
πράσον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a leek
 • Forms:
πράσσω
πρατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sold
 • Forms:
πραΰθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mild-spirited
πραΰνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to calm, make soft, mild, give rest
 • Forms:
πραϋπάθεια
πραΰς
πραΰτης
πρεπόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fittingly
πρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be conspicuous, distinguished, fitting, suitable, comely, appropriate
 • Forms:
πρεσβεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: seniority, an embassy, ambassador, ambassage, message
 • Forms:
πρεσβεῖον
πρεσβευτής
πρεσβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a senior, be an ambassador, representative
 • Forms:
πρέσβυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • aged, venerable, honoured
  • ambassador, alderman
 • Forms:
πρεσβύτατος
πρεσβυτέριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: council of elders, order of elders, presbytery
 • Forms:
πρεσβύτερος
πρεσβύτης
πρεσβῦτις
πρήθω
πρηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • with the face downward, head-foremost; down-hill, leaning forward, leaning headfirst, headlong
  • swollen, distended
 • Forms:
πρίαμαι
πρίζω
πρίν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: before (that), ere
πρῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the evergreen oak
 • Forms:
πριστηροειδής
πρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to saw
 • Forms:
πρίων
πρό
 • Parse: Preposition
 • Meaning: πρό + Gen = before
προαγαπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love before, love (someone) first
 • Forms:
προάγω
προαγωνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight before
 • Forms:
προαδικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be the first in wrong doing, injure beforehand
 • Forms:
προαθλέω
προαίρεσις
προαιρέω
προαιτιάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prove before
  • to accuse already, i.e., previously charge
 • Forms:
προακούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hear before
  • to hear already, i.e., anticipate
 • Forms:
προαλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sloping
προαμαρτάνω
προαναμέλπω
προαναπληρόω
προανατάσσω
προανατέλλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be dried up, to shrivel up
 • Forms:
προαπαγγέλλω
προαποδείκνυμι
προαποθνήσκω
πρόρρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prophecy, prediction, prognosis
 • Forms:
προσάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fasten to, touch
  • to to be added
  • to apply
 • Forms:
προασπίζω
προάστειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the space immediately in front of or around a town, a suburb
 • Forms:
προαύλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: porch, gateway, the place in front of a building
προβαίνω
προβάλλω
προβασανίζω
προβασκάνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: safeguard against witchcraft, amulet or scarecrow
προβατικός
προβάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lamb, sheep, sheepfold
 • Forms:
πρόβατον
προβιβάζω
προβλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to foresee, see beforehand
  • to provide, furnish in advance
 • Forms:
πρόβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a riddle, something projecting, a headland, promontory; a fence; something put forward as an excuse or screen
 • Forms:
προβλής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: projecting, jutting, headland
 • Forms:
προγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: older, born in early times, primeval
 • Forms:
προγίγνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to originate, be born earlier in time
  • to happen before, occur before, exist before
 • Forms:
προγιγνώσκω
προγίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to originate, be born earlier (in time)
  • to happen before, be done before
  • to be transpired already, be past
  • Substantive Participle: the formerly one, the predecessor
 • Forms:
προγινώσκω
πρόγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hasty in speech, talkative
πρόγνωσις
προγνώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who knows something beforehand
προγονικός
πρόγονος
προγράφω
πρόδηλος
προδηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make clear beforehand, show plainly
 • Forms:
προδημιουργέω
προδίδωμι
προδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a giving up, betrayal, treason, surrender
προδότης
πρόδρομος
προείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to foresee, saw before; foresee
 • Forms:
πρόειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be preexistent, go forward, advance
 • Forms:
  • πρόῃ | Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • προόν | Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
προεῖπον
προεκφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put forth, to put out before
 • Forms:
προεκτίθεμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to set forth before
 • Forms:
προελπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to trust first
  • to hope before (others)
  • to hope in advance of other confirmation
 • Forms:
προενάρχομαι
προεξαποστέλλω
προεξομολογέω
προεπαγγέλλω
προεπικαλέω
προεπιλακτίζω
προερέω
προέρχομαι
προετοιμάζω
προευαγγελίζομαι
προέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to excel, be first
  • to be better (than another)
  • to have an advantage
 • Forms:
προηγέομαι
προηγορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak on the part of
 • Forms:
προήγορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who speaks in behalf of others, an advocate
 • Forms:
προήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have gone before, be the first
 • Forms:
προθερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reap first, harvest previously
 • Forms:
πρόθεσις
προθεσμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: time appointed; fixed beforehand, i.e., a designated day
 • Forms:
προθυμέομαι
προθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: willingness, readiness, forwardness of mind, predisposition, i.e., alacrity
 • Forms:
πρόθυμος
προθύμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: willingly, eagerly, freely, with alacrity
πρόθυρον
προΐημι
πρόϊμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: early; dawning, i.e., (by analogy) autumnal (showering, the first of the rainy season)
 • Forms:
προΐστημι
προκαθηγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to go before and guide
 • Forms:
προκάθημαι
προκακόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring evil before
 • Forms:
προκαλέω
προκαταγγέλλω
προκαταρτίζω
προκατασκευάζω
προκατασκιρρόομαι
προκατέχω
πρόκειμαι
προκηρύσσω
προκοιμάομαι
προκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: furtherance, profit; progress, i.e., advancement (subjectively or objectively)
 • Forms:
προκόπτω
πρόκρημνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: overhanging, beetling
 • Forms:
πρόκριμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prefer one before another; a prejudgment, discrimination, prejudice
 • Forms:
προκρίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choose before other, prefer, select
 • Forms:
προκυνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give tongue too soon
 • Forms:
προκυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to confirm before, ratify previously, make valid previously
 • Forms:
προλαμβάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take in advance, take beforehand
  • to do something before the usual time
  • to anticipate
  • to undertake, take it upon oneself
  • to take something (e.g., a meal) where the time element is absent
  • to detect, overtake, surprise (someone)
 • Forms:
προλέγω
προλήνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vat in front of a wine-press
πρόλοβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bird's crop, crop on a bird
 • Forms:
προμαρτύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to predict, testify beforehand
 • Forms:
προμαχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight in front
 • Forms:
προμαχών
προμελετάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to practice beforehand, prepare, premeditate, meditate before
 • Forms:
προμεριμνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be anxious, be concerned, care in advance, take thought beforehand
 • Forms:
προμηνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to denounce beforehand
 • Forms:
προνηστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fast beforehand
 • Forms:
προνοέω
πρόνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Of God: providence, forethought
  • Of men: foresight, care, provision for, concern for
 • Forms:
προνομεύω
προνομή
προνουμηνία
προξενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to surrender to the protection of (someone or something)
 • Forms:
προοδηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who goes before to show the way
 • Forms:
προοδοιπορέω
προοδοιπόρος
πρόοιδα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to know beforehand
 • Forms:
προοιμιάζομαι
προοίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prelude, preface, an opening or introduction to something
 • Forms:
προοράω
προορίζω
πρόπαππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a great-grandfather
 • Forms:
προπάσχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffer before, undergo hardship previously
 • Forms:
προπάτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: forefather, grandfather, parent
 • Forms:
προπέμπω
προπετής
προπίπτω
προπομπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an attending, escorting
 • Forms:
προπορεύομαι
προπράσσω
προπτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit forth
 • Forms:
πρόπτωσις
πρόπυλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: porch
 • Forms:
πρός
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • πρός + Dat = at
  • πρός + Acc = to, toward, with, at
προσάββατον
προσαγγέλλω
προσαγορεύω
προσάγω
προσαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: access, admission, access
 • Forms:
προσαιτέω
προσαίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beggar
προσαναβαίνω
προσανάβασις
προσαναλαμβάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to welcome, take in besides
προσαναλέγω
προσαναλίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spend lavishly, spend in addition, expend further
 • Forms:
προσαναοικοδομέω
προσαναπαύω
προσαναπληρόω
προσανατίθημι
προσανατρέπω
προσαναφέρω
προσανέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rise up toward (someone)
 • Forms:
προσαξιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to demand besides
 • Forms:
προσαπειλέω
προσαποθνῄσκω
προσαπόλλυμι
προσαποστέλλω
προσαπωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to push away, reject besides
 • Forms:
προσαρτίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lately; attached
προσαχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to resound, hear sound of surf
 • Forms:
προσβαίνω
προσβάλλω
πρόσβασις
προσβιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to compel, use force
 • Forms:
προσβλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look upon, look at
 • Forms:
προσβλητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: added, affixed
 • Forms:
προσβολή
προσγελάω
προσγίγνομαι
προσγράφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to write besides, add in writing
 • Forms:
προσδαπανάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spend more, expend additionally, spend in addition
 • Forms:
προσδεκτός
προσδέομαι
προσδέχομαι
προσδέω
προσδηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to explain further
 • Forms:
προσδίδωμι
προσδοκάω
προσδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: expectation, looking after; apprehension (of evil); by implication, infliction anticipated
 • Forms:
προσεάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to permit further progress, allow to go farther
 • Forms:
προσεγγίζω
προσεδρεύω
προσεδρία
πρόσειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to belong to, be present (with someone)
  • to be an attribute of someone
  • to approach, come forward
 • Forms:
προσεῖπον
προσεκκαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ignite (a fire against), set fire to besides
 • Forms:
προσεμβριμάομαι
προσεμπίμπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set on fire, burn up
 • Forms:
προσενέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be holden by, in the grip of
 • Forms:
προσεξηγέομαι
προσεπικατατείνω
προσεπιτιμάω
προσεργάζομαι
προσερυθριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be abashed
 • Forms:
προσέρχομαι
προσέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: over and above, besides
προσευχή
προσεύχομαι
προσεχόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: attentively, carefully
προσέχω
προσηκόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suitably, fitly, duly
προσήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come to, approach
  • to be fitting, suitable, proper, be one's duty
 • Forms:
προσηλυτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live in a place as a stranger
 • Forms:
προσηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to nail (something) to, pin to, peg to, i.e., spike securely
 • Forms:
προσήλυτος
προσημαίνω
προσημειόω
προσηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: soft, gentle, kind, pleasant, suitable
 • Forms:
προσηνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, gently, lovingly
πρόσθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: increase
πρόσθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: earlier, former
πρόσθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: application, addition
προσθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run toward
 • Forms:
προσθλίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to press or squeeze against
 • Forms:
προσίημι
προσκαθίστημι
πρόσκαιρος
προσκαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set on fire
 • Forms:
προσκαλέω
προσκαρτερέω
προσκαρτέρησις
προκαταλαμβάνω
προσκαταλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to leave besides as a legacy
 • Forms:
πρόσκαυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: soot, result of burning, burned
πρόσκειμαι
προσκεφάλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pillow; something for the head, i.e., a cushion
 • Forms:
προσκήνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: entrance of a tent
προσκληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to allot, assign
  • Pass.: to be attached to, join with (someone)
 • Forms:
προσκλίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lean against, incline toward
 • Forms:
πρόσκλισις
προσκολλάω
πρόσκομμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • offence, stumbling
  • the stumbling itself
  • the cause of stumbling, stumblingblock, stumblingstone
  • obstacle, hindrance
  • occasion of offense
  • occasion of apostasy
 • Forms:
προσκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: offence; a stumbling, i.e., (figuratively and concretely) occasion of sin
 • Forms:
προσκόπτω
προσκρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strike against, knock against
  • to stumble, tumble
  • to collide with
 • Forms:
προσκυλίω
προσκυνέω
προσκύνησις
προσκυνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: worshipper, an adorer
 • Forms:
προσκύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stoop to
 • Forms:
προσκυρόω
προσλαλέω
προσλαμβάνω
προσλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to answer, reply
πρόσληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: receiving, admission, acceptance
 • Forms:
προσλογίζομαι
προσμαρτυρέω
προσμειδιάω
προσμένω
προσμίγνυμι
προσνέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to assign, attach
 • Forms:
προσνοέω
πρόσοδος
προσοδύρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to lament beside
 • Forms:
προσόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to smell of, be redolent of
 • Forms:
προσοίγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shut, close
 • Forms:
προσομιλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak to, converse with (someone)
 • Forms:
προσονομάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call by a name, name
 • Forms:
προσοράω
προσορμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw to the shore, moor to, reach harbour, land at
 • Forms:
προσοφείλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to owe besides, be indebted additionally
 • Forms:
προσοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attention
 • Forms:
προσοχθίζω
προσόχθισμα
πρόσοψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: appearance
 • Forms:
προσπαίζω
προσπαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, beat against (something, someone)
 • Forms:
προσπαρακαλέω
προσπάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle upon
 • Forms:
πρόσπεινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hungry, very hungry
προσπήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to crucify, fasten to, impale (on a cross)
 • Forms:
προσπίπτω
προσπίτνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall down, fall upon
 • Forms:
προσποιέω
προσπορεύομαι
προσπυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kindle or incense still more
 • Forms:
προσραίνω
προσρήγνυμι
προσρήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • trans.: to break in pieces, shatter
  • intrans.: to burst upon (something)
 • Forms:
προσσημαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to signify or indicate besides, connote
 • Forms:
προσσιελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit upon
 • Forms:
προσταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a command
 • Forms:
πρόσταγμα
πρόσταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: commandment, ordinance
 • Forms:
προσταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to trouble further
 • Forms:
προστάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vestibule, porch
 • Forms:
προστάσσω
προστατέω
προστάτης
προστάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: protectress, patroness, helper
προστίθημι
πρόστιμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: penalty, fine
 • Forms:
προστρέχω
προσυγκολλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cling to
  • to glue on, to attach with glue
 • Forms:
προσυστέλλομαι
προσυπομιμνήσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to remind one of a thing beside
 • Forms:
προσυψόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lift up high toward
 • Forms:
προσφάγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: food; something eaten in addition to bread, i.e., a relish (esp., fish)
προσφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to appear before
 • Forms:
πρόσφατος
προσφάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: recently, lately
προσφέρω
προσφεύγω
προσφιλής
προσφορά
προσφύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make to grow to; to make sure, confirm; to cling to
 • Forms:
προσφωνέω
προσχαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rejoice at, be glad
 • Forms:
προσχέω
προσχράω
πρόσχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sprinkling; a shedding forth, i.e., affusion
 • Forms:
πρόσχωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a mound
  • a deposit made by water
προσχωρέω
προσψαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to touch, impinge, i.e., lay a finger on (in order to relieve)
 • Forms:
πρόσω
προσωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to push to
 • Forms:
προσωπεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mask
 • Forms:
προσωπολημπτέω
προσωποληπτέω
προσωπολήπτης
προσωπολημψία
προσωποληψία
πρόσωπον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • face, countenance
  • physical presence (of someone)
  • presence (of something) (e.g., in the face of trouble)
  • surface (of something)
  • external (e.g., to boast in external not internal, II Cor. 5:12)
  • person, people
 • Forms:
προτάσσω
προτείνω
προτείχισμα
προτέρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an advantage, victory, success
πρότερος
προτίθημι
προτιμάω
προτομή
πρωτοπλαστός
προτρέπω
προτρέχω
προϋπάρχω
προϋποτάσσομαι
προυφάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to appear
 • Forms:
προϋφίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be before, located before
 • Forms:
προφανερόω
προφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly or plainly seen, conspicuously
προφασίζομαι
πρόφασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • actual motive or reason, valid excuse, alibi
  • falsely alleged motive, pretext, false excuse, pretence
 • Forms:
προφασιστικός
προφέρω
προφητεία
προφητεύω
προφήτης
προφητικός
προφητικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: prophetically
προφῆτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prophetess; a female foreteller or an inspired woman
 • Forms:
προφθάνω
προφυλακή
προφυλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to keep guard before, to guard
 • Forms:
προχαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to relax beforehand
 • Forms:
προχειρίζω
πρόχειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: at hand, ready
προχειροτονέω
προχωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go forward, advance
 • Forms:
προχώρημα
πρύμνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the stern of a ship, back of the ship
 • Forms:
πρύτανις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a prince, ruler, lord, chief
 • Forms:
πρώην
 • Parse: Adverb
 • Meaning: early, lately, just now, previously, before
πρωΐ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: early (in the morning), (in the) morning; at dawn; by implication, the day-break watch
πρωΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: early, morning; day-dawn
 • Forms:
πρωίθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from morning
πρωϊνός
πρώιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: early
 • Forms:
πρῷρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the prow, i.e., forward part of a vessel
 • Forms:
πρωρεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: captain, the officer in command at the bow, the look-out man
 • Forms:
πρωταγωνιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who plays the first part the chief actor
 • Forms:
πρώταρχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: first-beginning, primal
 • Forms:
πρωτεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of first quality, preeminence
 • Forms:
πρωτεύω
πρωτοβαθρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to place (someone's) seat in front of (others)
 • Forms:
πρωτοβολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring forth new fruit; throw first, take the first shot
 • Forms:
πρωτογένημα
πρωτογενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: first-born, primeval
 • Forms:
πρωτόγονος
πρωτοκαθεδρία
πρωτοκαθεδρίτης
πρωτοκλισία
πρωτοκουρία
πρωτολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the beginning of a speech, right of speaking first
 • Forms:
πρωτόμαρτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: first martyr
πρῶτον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: before, at the beginning, chiefly (at, at the) first (of all); first (in time, place, order, or importance)
πρωτόπλαστος
πρῶτος
πρωτοστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leader, ringleader, one standing first in the ranks, i.e., a captain (champion), the right-hand man
 • Forms:
πρωτοτοκεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to invest with the privilege of primogeniture
 • Forms:
πρωτοτοκέω
πρωτοτόκια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: birthright, primogeniture (as a privilege)
πρωτότοκος
πρώτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: for the first time


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era