δι-
left arrow right arrow

διά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • διά + Gen = through, by, in the midst of; διά + Acc = because of
  • With Gen
   • Of Place: through (e.g., διὰ μέσης τῆς πόλεως - through the center of the city)
   • Of Time: through (e.g., δι᾿ ἡμέρας - all through the day)
   • Of Time: during (e.g., διὰ νυκτός - during the night)
   • Of Time: after (e.g., δι᾿ ἑτῶν πλειδόνων - after several years)
   • Of Interval: for a distance of (e.g., διὰ πέντε σταδίων - at a distance of five stadia)
   • Of Means: with (e.g., γράφειν διὰ χάρτου καὶ μέλανος - to write with paper and ink)
   • Of Agency: through (e.g., δι᾿ ἑρμηνέως - through an interpreter)
  • With Acc
   • Of Reason: because of, for the sake of (e.g., διὰ τὸν ἄνθρωπον - for the sake of man)
   • Direct Question: Why? (διὰ τί;)
   • Causal: because (e.g., διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος - because it had no depth)
 • Forms:
διαβαίνω
διαβάθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a ship's ladder
 • Forms:
διαβάλλω
διάβασις
διαβεβαιόομαι
διάβημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a step across, a step
 • Forms:
διαβιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to inflict violence on
  • active: to use force, violence
  • active: to enter forcibly (into something)
  • active: to try hard (in a good sense)
  • middle: to apply force
  • passive: to be treated violently, be oppressed
  • passive: to occupy (a territory) by force
  • passive: to have burning zeal
  • passive: to proceed with triumphant force
 • Forms:
διαβιβάζω
διαβιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live through, pass
 • Forms:
διαβλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look through, see clearly, recover full sight
 • Forms:
διαβοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout out, proclaim, publish
 • Forms:
διαβόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: renowned
διαβολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to oppose, confront
 • Forms:
διαβολή
διάβολος
διαβουλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deliberate, discuss thoroughly, to take counsel
 • Forms:
διαβούλιον
διαγγέλλω
διάγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a message, notice
  • something ordered
 • Forms:
διαγίγνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to go through, pass
 • Forms:
διαγιγνώσκω
διαγίνομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Neut
 • Meaning: to elapse meanwhile, after, be past, be spent, go through, pass
 • Forms:
διαγινώσκω
διαγλύφω
διαγνωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give an accurate report, make known, tell abroad
 • Forms:
διάγνωσις
διαγογγύζω
διαγορεύω
διαγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a marking off by lines, a demarcation
 • Forms:
διαγράφω
διαγρηγορέω
διάγω
διαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a passing of life, a way or course of life
 • Forms:
διαδέχομαι
διαδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind around
 • Forms:
διάδηλος
διάδημα
διαδίδωμι
διαδοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: succession, a taking from another
 • Forms:
διάδοχος
διαδιδράσκω
διαδύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slip through
 • Forms:
διαζάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live through, pass
 • Forms:
διάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to set the warp in the loom, i.e., begin the web
 • Forms:
διαζώννυμι
διαθερμαίνω
διάθεσις
διαθήκη
διαθρύπτω
διαίρεσις
διαιρέω
δίαιτα
διαιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to regulate, govern
 • Forms:
διαιτέω
διακαθαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clean out
διακαθαρίζω
διακαθιζάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit down apart
 • Forms:
διακαθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make to sit apart, to set apart
 • Forms:
διακαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn through, heat to excess
 • Forms:
διακάμπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bend
 • Forms:
διακαρτερέω
διακατελέγχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to refute completely, prove downright, confute, convince
 • Forms:
διακατέχω
διάκειμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in a certain state, to be disposed
 • Forms:
διακελεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to order
διακενῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without cause, in vain, idly, to no purpose
διάκενος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: quite empty
 • Forms:
διακινδυνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run all risks, make a desperate attempt, hazard all
 • Forms:
διακινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to move thoroughly
 • Forms:
διακλέπτω
διακλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break in two
 • Forms:
διακολυμβάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dive and swim across
 • Forms:
διακομίζω
διακονέω
διακονία
διάκονος
διακοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gash, cleft, channel, cutting through
  • a breach, rupture, quarrel
  • a refutation
  • a divorce
 • Forms:
διακόπτω
διακόσιοι
διακοσμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put in order, regulate, dispose, marshal
 • Forms:
διακόσμησις
διακούω
διακρατέω
διακριβόω
διακρίνω
διάκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • distinguishing, differentiation, judicial estimation, discernment
  • quarrel, disputation
 • Forms:
διακυβερνάω
διακύπτω
διακωλύω
διαλαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to discuss, speak everywhere, commune, noise abroad
 • Forms:
διαλαμβάνω
διαλανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to escape notice
 • Forms:
διαλέγομαι
διαλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to argue
  • to select, choose, separate, pick out one from another, pick out
 • Forms:
διαλείπω
διάλεκτος
διάλευκος
διάλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grasping with both hands
 • Forms:
διαλιμπάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stop, cease, intermit
 • Forms:
διαλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interchange, exchange
διαλλάσσω
διάλλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to leap across
 • Forms:
διαλογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: estimate, enumeration, meditation
διαλογίζομαι
διαλογισμός
διαλοιδόρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: railing, abuse
διάλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dissolution, decay, a loosing one from another, separating, parting
 • Forms:
διαλύω
διαμαρτάνω
διαμαρτυρέω
διαμαρτυρία
διαμαρτύρομαι
διαμασάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to chew up
 • Forms:
διαμαχίζομαι
διαμάχομαι
διαμελίζω
διαμένω
διαμερίζω
διαμερισμός
διαμετρέω
διαμέτρησις
διαναπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give rest, allow to rest awhile
 • Forms:
διανέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to distribute, disseminate, spread; to govern
 • Forms:
διανεύω
διανήθω
διανθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adorn with flowers
 • Forms:
διανίστημι
διάημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blow through
 • Forms:
διανοέομαι
διανόημα
διανόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: process of thinking
 • Forms:
διάνοια
διανοίγω
διανυκτερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit up the whole night, continue all night
 • Forms:
διανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to complete, accomplish thoroughly, finish
  • to arrive at, travel to
 • Forms:
διαξαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to card, shred
 • Forms:
διαπαντός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: through all time, always, continually, constantly
διαπαρατηρέω
διαπαρατριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mutual irritation, constant irritation, violent contention, perverse disputing
 • Forms:
διαπαρθενεύω
διαπαύω
διαπειλέω
διαπείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive through
 • Forms:
διαπειράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tempt, make trial of
 • Forms:
διαπέμπω
διαπεράω
διαπετάζω
διαπίπτω
διαπλατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make very wide, dilute
 • Forms:
διαπλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sail through, sail over
 • Forms:
διαπληκτίζομαι
διαπνέω
διαπονέω
διαπορεύομαι
διαπορέω
διαπραγματεύομαι
διάπρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sale to various purchasers
διαπράσσω
διαπρεπής
διαπρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flourish
  • to appear prominent, conspicuous
  • to be eminent
 • Forms:
διαπρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to saw quite through, saw asunder. Also see πρίζω
 • Forms:
διαπρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to saw apart, to exasperate, cut (to the heart)
 • Forms:
διάπτωσις
διάπυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: red-hot
 • Forms:
διαπυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set on fire
 • Forms:
διαρθρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to render capable of articulate speech
διαριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reckon up one by one, enumerate
 • Forms:
διαρκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffice
 • Forms:
διαρπαγή
διαρπάζω
διαρραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprinkle
 • Forms:
διαρρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flow through
 • Forms:
διαρρήγνυμι
διαρρίπτω
διαρρυθμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adjust
 • Forms:
διαρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suspend, interrupt, hesitate, waver
 • Forms:
διαρτίζω
διασαλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shake violently, to reduce to anarchy
 • Forms:
διασαφέω
διασάφησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: explanation
διασείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to extort by violence, intimidate, shake throughly, do violence to
 • Forms:
διασκεδάζω
διασκευάζω
διασκευή
διασκιρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to leap about
 • Forms:
διασκορπίζω
διασκορπισμός
δίασμα
διασπαράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear in pieces (by wolves)
 • Forms:
διασπασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tearing in pieces
 • Forms:
διασπάω
διασπείρω
διασπορά
διάσταλμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: distinguishing
διάσταλσις
διάστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a standing aloof, separation
 • Forms:
διαστέλλω
διάστημα
διαστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a variation, difference, distinction
  • a parting (as the parting of one's lips)
 • Forms:
διαστράπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to glance like lightning
 • Forms:
διαστρέφω
διαστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: distortion, perverseness
 • Forms:
διαστρώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread
 • Forms:
διασυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to whistle
 • Forms:
διασφαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a gap, breach, sluice-gate
 • Forms:
διασφάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overturn utterly
 • Forms:
διασχίζω
διασῴζω
διαταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: arrangement, direction, institution, instrumentality
 • Forms:
διάταγμα
διάταξις
διαταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to confuse, perplex, disturb wholly, agitate, alarm, trouble
 • Forms:
διατάσσω
διατείνω
διατελέω
διατήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to melt, soften by heat
 • Forms:
διατηρέω
διατήρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: preservation, safekeeping
 • Forms:
διατί
 • Parse: Preposition
 • Meaning: why?
διατίθεμαι
διατίθημι
διατίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pluck
 • Forms:
διατόνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc sing Neut
 • Meaning: ring, clasp
 • Forms:
διατρέπω
διατρέφω
διατρέχω
διατριβή
διατρίβω
διατροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: support, sustenance, food, nourishment
 • Forms:
διατυπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to form perfectly
 • Forms:
διαυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dawn, shine through, glimmer through
 • Forms:
διαυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: transparent, lit.: diaphanous
διαυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strain
 • Forms:
διαφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine apart
 • Forms:
διαφανής
διαφαύσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dawn, become dawn
  • to show light through
  • to light, shine
 • Forms:
διαφέρω
διαφεύγω
διαφημίζω
διαφθείρω
διαφθορά
διαφλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn through
 • Forms:
διαφορά
διάφορος
διαφορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread abroad
 • Forms:
διαφόρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thing thrown to and fro; the game of ball
διαφόρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: differently
διαφυλάσσω
διαφωνέω
διαφώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to show light through, to dawn
 • Forms:
διαφωτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dawn, enlighten, clear completely
 • Forms:
διαχειρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay violent hands on, kill, murder
διαχέω
διαχειρίζομαι
διαχλευάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deride, mock, deceive
 • Forms:
διαχρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to smear all over
 • Forms:
διάχρυσος
διάχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: diffusion, spreading
 • Forms:
διαχωρίζω
διάψαλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a musical interlude
 • Forms:
διαψεύδομαι
διαψιθυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to whisper among themselves
 • Forms:
διγαμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: second marriage
δίγαμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • married to two people at the same time
  • married for the second time
διγλωσσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: being double-tongued
δίγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • negative: double-tongued, forked-tongued
  • positive: bilingual, speaking two languages
 • Forms:
δίγνωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of two minds, vacillating, double-minded
 • Forms:
διγομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a double burden, load
  • sheep-fold
 • Forms:
διδακτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: skillful in teaching, instructive, apt to teach, lit.: didactic
 • Forms:
διδακτός
διδασκαλία
διδάσκαλος
διδάσκω
διδαχή
δίδημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind, fetter
 • Forms:
  • διδείς | Verb: Imp Act Ind 2nd Sing; Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
δίδραγμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: double weight, weight of two
δίδραχμον
διδυμεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear twins
 • Forms:
δίδυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Subst. twin
  • double, twofold
  • dual branch, forked (tree)
  • the testicles (Deut. 25:11)
  • Didymus
 • Forms:
δίδωμι
διεγγυάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mortgage, give bail for
 • Forms:
διεγείρω
διεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pass through, pass a needle through
  • to march through
 • Forms:
διεκβολή
διεκκύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to peep out
 • Forms:
διελαύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive through, thrust through, pierce through
 • Forms:
διελέγχω
διέλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rend, tear apart
διεμβάλλω
διεμπίμπλημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill completely
 • Forms:
διενθυμέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to ponder, consider, reflect, think
 • Forms:
διεξάγω
διεξέρχομαι
διεξίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let pass through
 • Forms:
διέξοδος
διεξοδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have a way out, escape
 • Forms:
διέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to conduct, administer, follow up, move through, attend to
 • Forms:
διερεθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to provoke greatly
 • Forms:
διερευνάω
διερμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: explanation, interpretation, translation
διερμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a translator, explainer, interpreter
διερμηνεύω
διέρχομαι
διερωτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to question intently, to ascertain by interrogation, make inquiry for
 • Forms:
δίεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sending through, discharge
 • Forms:
διεστραμμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: perversely
διετηρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: space of two years, two-year span
 • Forms:
διετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: two years old, of or lasting two years
 • Forms:
διετία
διευθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to guide, direct, govern
διευλαβέομαι
διηγέομαι
διήγημα
διήγησις
διηθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strain through, filter
 • Forms:
διήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to extend
 • Forms:
διηλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive a nail through, to nail fast
 • Forms:
διηνεκής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: continually, for ever, perpetually, uninterrupted
 • Forms:
διηνεκῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: continuously, continually
διηχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread, transmit the sound of
 • Forms:
διθάλασσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sandbank, reef
  • where two seas meet; having two seas, i.e., a sound with a double outlet
 • Forms:
δίθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: at variance, double-minded
διϊκνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to pierce, go through, penetrate
 • Forms:
διΐστημι
διϊστορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to examine carefully
διϊσχυρίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to insist, maintain firmly
 • Forms:
δικάζω
δικαιοκρισία
δικαιοκρίτης
δικαιολογία
δικαιοπραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: righteous action
δίκαιος
δικαιοσύνη
δικαιόω
δικαίωμα
δικαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: justly, righteously, equitably
 • Note: Opposite of ἀδίκως
δικαίωσις
δικαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: court of justice
δικαστής
δίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • penalty, punishment
  • justice
  • right (as self-evident), i.e., justice (the principle, a decision, or its execution)
 • Forms:
δίκτυον
δικτυόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to work into a network, be caught in a net
δικτυωτός
δίλογος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: double-tongued; equivocal, i.e., telling a different story
 • Forms:
διμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: bipartite
δίμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having two metres
 • Forms:
δίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whirlpool, eddy, whirlwind, tornado
 • Forms:
διό
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: for which cause, therefore, wherefore; through which thing, i.e., consequently
διοδεύω
δίοδος
διοικέω
διοίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: government, management, administration
 • Forms:
διοικητής
διοικοδομέω
διόλλυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to destroy utterly, bring to naught, to perish utterly, come to naught, to blot out of one's mind, forget, has gone to ruin
 • Forms:
διόλου
 • Parse: Adverb
 • Meaning: altogether
διόπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: wherefore, for this reason, on which very account
διοπετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fallen from, which fell down from Jupiter; sky-fallen (i.e., an aerolite)
 • Forms:
διόπτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: optical instrument
 • Forms:
διοράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to see through, see clearly
 • Forms:
διοργίζω
διορθόω
διόρθωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: reform, a making straight, amendment
 • Forms:
διόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reformation, improvement, straighten
 • Forms:
διορθωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a corrector, reformer
διορίζω
διόρυγμα
διορύσσω
διότι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: because (that), for, therefore; on the very account that, or inasmuch as
δίπηχυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: two cubits long or wide
 • Forms:
διπλασιάζω
διπλασιασμός
διπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twofold, double, twice as much as, twice as many as
 • Forms:
διπλοΐς
διπλοκαρδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: duplicity, double-heartedness, having two allegiances
διπλοῦς
διπλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to double, pay double, render two-fold
 • Forms:
δίς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: again, twice, once and again
δίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: discus, quoit
 • Forms:
δισμυριάς
δισμύριοι
δισσός
δισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: doubly
δισταγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: doubt
διστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to doubt
  • to hesitate, waver (in opinion)
  • to duplicate, i.e., (mentally)
 • Forms:
δίστομος
δισχίλιοι
δισχίλιος
διτάλαντον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: worth or weighing two talents
διϋλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to filter out, strain at (probably by misprint in KJV)
 • Forms:
διυφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill up by weaving
 • Forms:
διφθέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a prepared hide, tanned skin, piece of leather
 • Forms:
δίφραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a seat, chair
διφρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive a chariot
 • Forms:
δίφρος
δίχα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: apart from, without, in two, in half
διχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to separate, set at variance, make apart, i.e., sunder (figuratively, alienate)
 • Forms:
διχηλέω
διχομηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the fullness of the moon, a full moon
διχοστασία
διχοστατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dissent
  • to feel doubts, be insecure
διχοστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: troublemaker, one who causes dissensions
διχοτομέω
διχοτόμημα
δίψα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thirst
 • Forms:
διψάω
δίψος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thirst
 • Forms:
διψυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be undecided, be changeable, doubt, double-minded
 • Forms:
διψυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indecision, doubt
δίψυχος
διψώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: thirsty, drought
 • Forms:
διωγμίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mounted policeman
διωγμός
διωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to force away, tear away
 • Forms:
διώκτης
διώκω
διώροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: second level, second story
 • Forms:
διῶρυξ
διωστήρ
ζεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Zeus
 • Forms:
  • δία | Noun: Acc Sing Masc


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era