δο-
left arrow right arrow

δίδωμι
δόγμα
δογματίζω
δοκέω
δοκιμάζω
δοκιμασία
δοκιμαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an assayer, scrutineer
 • Forms:
δοκιμή
δοκίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • testing, means of testing
  • genuine, without alloy
δόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • approved, tried and true, genuine
  • respected, esteemed, precious
 • Forms:
δοκός
δόκωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: furnishing with rafters, roofing
δόλιος
δολιότης
δολιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deceive, deal treacherously with, use deceit, be guileful
 • Forms:
δολίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: deceitfully, deceivingly
δόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deceit, guile, subtlety, craft
 • Forms:
δολόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deceive, falsify, handle deceitfully, ensnare, i.e., (figuratively) adulterate
 • Forms:
δόμα
δόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: house, home
 • Forms:
δόξα
δοξάζω
δόξασμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • glory, splendor
  • an opinion, notion, conjecture
δόξαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: matter of opinion, conjectural
 • Forms:
δοξικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glorious, splendid
 • Forms:
δοξολογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak splendidly
 • Forms:
δορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: skin
 • Forms:
δορατοφόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: spear bearer, bearing a spear
 • Forms:
δοριάλωτος
δορκάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: silver ornament in shape of a deer
δορκάς
δόρκων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ship
 • Forms:
δόρυ
δορυφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bodyguard, guard kept over
 • Forms:
δορυφόρος
δόσις
δότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: giver
 • Forms:
δοτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: granted
 • Forms:
δουλαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, uncontracted form
 • Meaning: to enslave, bring into subjection, subdue, be a slave-driver
 • Forms:
δουλεία
δουλεύω
δούλη
δοῦλος
δουλόω
δοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: feast, banquet, a reception, i.e., convivial entertainment
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era