αδ-
left arrow right arrow

ἀδαμάντινος
ἀδάμας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adamant
 • Forms:
ἀδάμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not to be prevailed over
 • Forms:
ἀδάπανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without expense, costless, free of charge
 • Forms:
ἄδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from fear
 • Forms:
ᾄδειν | See ᾄδειν under ᾄδω
ἄδεται | See ἄδεται under ᾄδω
ᾄδεται | See ᾄδεται under ᾄδω
ἄδειπνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: supperless
ἀδελφή
ἀδελφιδός
ἀδελφικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: brotherly
ἀδελφοκτονία
ἀδελφοκτόνος
ἀδελφοπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as befits a brother, the brotherhood
ἀδελφός
ἀδελφότης
ἀδέσποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without a master
 • Forms:
ἀδεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without fear, without disturbance (3rd Macc 2:32)
ἄδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hidden, indistinct, unseen, not clear, uncertain, obscure
 • Forms:
ἀδηλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: uncertainty
 • Forms:
ἀδήλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncertainly
ἀδημονέω
ἀδημονία
 • Parse: Nom Sing Fem
 • Meaning: trouble, distress
 • Forms:
ᾅδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grave
  • hell, hades, (lit., unseen)
 • Forms:
ᾄδητε | See ᾄδητε under ἀείδω
ἀδιαίρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undivided, indivisible
 • Forms:
ἀδιάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • without partiality, undistinguished, impartial, undecided, unwavering, unshakable, inseparable
  • undecided
  • mixed
  • various, miscellaneous
 • Forms:
ἀδιακρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without wavering
ἀδιάλειπτος
ἀδιαλείπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uninterruptedly, without ceasing, constantly, unceasingly
ἀδιάλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undissolved, indissoluble
 • Forms:
ἀδιάπτωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: infallible
ἀδιάστροφος
ἀδιάτρεπτος
ἀδιαφθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sincerity, integrity, incorruptness, incorruptibleness, purity
 • Forms:
ἀδιεξέταστος
ἀδιήγητος
ἀδικέω
ἀδίκημα
ἀδικία
ἀδικοκρίτης
ἄδικος
ἀδίκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unjustly, wrongfully
 • Note: Opposite of δικαίως
ἀδιστάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without doubting, without hesitation, without delay, undoubtedly
ἀδόκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not expecting, unexpected
 • Forms:
ἀδόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unapproved, worthless, castaway, rejected, reprobate, not passing the test, unqualified, disqualified
 • Forms:
ἀδολεσχέω
ἀδολέσχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: idle talker
 • Forms:
ἀδολεσχία
ἄδολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sincere, pure, guileless, without fraud, without deceit
  • Of liquids: unadulterated, genuine, pure
 • Forms:
ἀδόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, without artifice
ᾀδομένην | See ᾀδομένην under ᾄδω
ᾀδόμενος | See ᾀδόμενος under ᾄδω
ᾄδοντας | See ᾄδοντας under ᾄδω
ᾄδοντες | See ᾄδοντες under ᾄδω
ᾀδόντων | See ᾀδόντων under ᾄδω
ἀδοξέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have a bad reputation, be held in no esteem, stand in ill repute, be in contempt
 • Forms:
ἀδοξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ill-repute, disgrace
 • Forms:
ἄδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inglorious, disreputable, without reputation, obscure
 • Forms:
ᾄδουσαι | See ᾄδουσαι under ᾄδω
ᾀδούσας | See ᾀδούσας under ᾄδω
ᾄδουσιν | See ᾄδουσιν under ᾄδω
ᾀδουσῶν | See ᾀδουσῶν under ᾄδω
ἀδρανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inactive, impotent, powerless
 • Forms:
ἁδρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: thick
  • Of people: prominent, large
  • Of fruit: ripe, mature
 • Forms:
ἁδρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plumpness, abundance
 • Forms:
ἁδρύνω
ἀδυναμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to want power, be incapable, be unable
 • Forms:
ἀδυναμία
ἀδυνατέω
ἀδύνατος
ᾄδω
ἀδωρηὲμ
 • Parse: Hebrew Noun Plur
 • Meaning: nobles
ἀδωροδόκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incorruptible
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era