αγ-
left arrow right arrow

ἀγαθοεργέω
ἀγαθοεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: doing good
ἀγαθοποιέω
ἀγαθοποίησις
ἀγαθοποιΐα
ἀγαθοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing. Masc
 • Meaning: a well-doer, i.e., virtuous person
 • Forms:
ἀγαθός
ἀγαθότης
ἀγαθόω
ἀγαθύνω
ἀγαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: well, goodly
ἀγαθωσύνη
ἀγαλλίαμα
ἀγαλλιάομαι
ἀγαλλίασις
ἀγαλλιάω
ἀγάλλω
ἄγαλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: delight
 • Forms:
ἄγαμος
ἄγαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: too much
ἀγανακτέω
ἀγανάκτησις
ἀγαπάω
ἀγάπη
ἀγάπησις
ἀγαπητός
ἀγασθέντα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut; Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἄγαμαι or ἀγάζω
 • Meaning: ἄγαμαι
  • Good sense: to wonder, be astonished
  • Bad sense: to feel envy, bear a grudge, be angry (toward someone)
 • Meaning: ἀγάζω to exalt excessively
ἀγαυρίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: insolence
ἀγαυριάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be insolent, proud, arrogant
ἀγαωακτέω
ἀγγαρεύω
ἀγγεῖον
ἀγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an announcement, message, i.e., (by implication) precept, command
 • Forms:
ἀγγελικός
ἀγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to announce
 • Forms:
ἄγγελος
ἄγγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pail, vessel, container
ἄγειος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goat
 • Forms:
ἀγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to collect, call together, assemble
 • Forms:
ἀγελαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the herd, herding
 • Forms:
ἀγέλη
ἀγεληδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in herds
ἀγενεαλόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without descent, unregistered as to birth, without genealogy
ἀγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without kin, lit. not of noble birth, base, low, insignificant
 • Forms:
ἀγέννητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unborn, lit. unbegotten
ἀγερωχία
ἀγέρωχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Good sense: lordly, noble, proud, mighty in battle, valiant, impetuous
  • Bad sense: haughty, arrogant, insolent, proud
 • Forms:
ἁγιάζω
ἁγίασμα
ἁγιασμός
ἁγιολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: speaking holy things
 • Forms:
ἁγιοπρεπής
ἁγιαστήριον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: holy place, sanctuary
ἁγιαστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purification
 • Forms:
ἅγιος
ἁγιότης
ἁγιοφόρος
ἁγιωσύνη
ἀγκάλη
ἀγκαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: in the arms
 • Forms:
ἄγκιστρον
ἀγκύλη
ἄγκυρα
ἀγκών
ἀγκών
ἀγκών
ἀγκωνίσκος
ἀγλαός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: splendid, bright shining, glorious
 • Forms:
ἄγναφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: unshrunken, uncarded, unbleached
 • Forms:
ἁγνεία
ἁγνεθτήριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: place of purification, sanctuary
ἁγνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be pure
 • Forms:
ἁγνίζω
ἅγνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a purification, expiation
ἁγνισμός
ἀγνοέω
ἀγνόημα
ἄγνοια
ἁγνός
ἁγνότης
ἁγνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly
ἀγνωσία
ἄγνωστος
ἄγονος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: unborn
ἀγορά
ἀγοράζω
ἀγοραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • As adjective: vulgar, baser sort, low
  • As plural masculine substantive: market people, crowd in the market place, rabble
  • As plural feminine substantive: court days, times when court in session
 • Forms:
ἀγορανομία
ἀγορασμός
ἀγοραστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: provisions for the house, the purveyor
ἄγρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a haul (of fish), draught (of fish), the act of catching
 • Forms:
ἀγράμματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlettered, i.e., illiterate, unlearned, uneducated
 • Forms:
ἀγραυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to camp out, abide in the field, live out of doors
 • Forms:
ἄγραφος
ἀγρεύω
ἀγριάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to anger, provoke, chafe
 • Forms:
ἀγρίδιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: a small farm, a country house
ἀγριέλαιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wild olive tree, an oleaster
 • Forms:
ἀγριομυρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tamarisk
ἄγριος
ἀγριότης
ἀγριόω
ἀγρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fiercely, savagely, irritatedly
ἀγρόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: rural, from the country
ἄγροικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or in the country, rugged, wild
 • Forms:
ἀγρός
ἀγρυπνέω
ἀγρυπνία
ἄγρωστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: field-grass, grass
 • Forms:
ἀγυιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: road, way, street
 • Forms:
ἄγχι
 • Parse: Prep
 • Meaning: near, close by
ἀγχιστεία
ἀγχιστεύς
ἀγχιστευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: closely akin
ἀγχιστεύω
ἀγχόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hanging
 • Forms:
ἄγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choke, strangle
 • Forms:
ἄγω
ἀγωγή
ἀγών
ἀγωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a struggle, agony, anguish, anxiety
 • Forms:
ἀγωνιάω
ἀγωνίζομαι
ἀγωνιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rival, combatant, competitor, opponent, contestant
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era