πα-
left arrow right arrow

παγγέωργος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: master-gardener
παγετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: frost, excessive cold
 • Forms:
παγιδεύω
παγίς
πάγκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing much fruit
 • Forms:
παγκρατής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-powerful
 • Forms:
πάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: frost; a cliff, crag, rock
 • Forms:
παθεινός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: suffering, mournful, sick
 • Forms:
πάθημα
παθητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: suffer, subject to suffering, liable (i.e., doomed) to experience pain
παθοκράτεια
παθοκρατέομαι
πάθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • suffering, ("pathos")
  • passion, (inordinate) affection, lust
 • Forms:
παιάν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a choral song, hymn, chant
 • Forms:
παιγνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: play, sport, a game, performance
 • Forms:
παίγνιον
παιδαγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • instructor, schoolmaster, a boy-leader, i.e., a servant whose office it was to take the children to school, (by implication, (figuratively) a tutor ("pedagogue"))
  • pedagogue
 • Forms:
παιδάριον
παιδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • upbringing, training, instruction, nurture
  • chastening, chastisement, disciplinary correction
  • passive: state of being trained
 • Forms:
παιδευτής
παιδεύω
παιδιόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood, from infancy
παιδίον
παιδίσκη
παιδόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from childhood
παιδοποιέω
παιδοποιία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: procreation of children
παιδοφθορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to commit sodomy, practice homosexual with boys, corrupt children, molest or abuse boys
 • Forms:
παιδοφθόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pedophile, corrupter of boys, homosexual
παίζω
παῖς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: child, maiden, male servant, son, young man, a boy (as often beaten with impunity), or (by analogy), a girl, and (genitive case) a child, esp., a slave or servant (esp. a minister to a king, and by eminence to God)
 • Forms:
παίω
παλάθη
πάλαι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • formerly, long ago, in time past
  • for a long time
  • already
παλαιός
παλαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oldness, antiquatedness
 • Forms:
παλαιόω
παλαιστή
παλαίστρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a palaestra, wrestling-school
 • Forms:
παλαίω
παλαίωμα
πάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: struggle, wrestle, wrestling
παλιγγενεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: regeneration, (spiritual) rebirth (the state or the act), i.e., (figuratively) spiritual renovation, esp., Messianic restoration
 • Forms:
πάλιν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • back (e.g., go back, return)
  • again, once more, anew
  • furthermore, thereupon
  • on the other hand, in turn
παλλακή
παλλακίς
πάλλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to tremble
 • Forms:
παμβασιλεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an absolute monarch
 • Forms:
παμβότανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: all the herbage, all the plants
παμμεγέθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: infinitely great, transcendent, very great size
 • Forms:
παμμελής
παμμιαρός
παμμιγής
παμπληθεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: all at once, all together, in full multitude, i.e., concertedly or simultaneously
παμπληθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in full abundance, a vast amount of, of or with the whole multitude
 • Forms:
παμποίκιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all variegated, embroidered all over
 • Forms:
πάμπολυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very great, full many, i.e., immense
 • Forms:
παμπόνηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-depraved, thoroughly knavish
 • Forms:
πάμφυλος
πανάγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-holy
 • Forms:
πανάρετος
πάνδεινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-dreadful, terrible
 • Forms:
πανδημεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with the whole people, in a mass
πάνδημος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: of or belonging to all the people, public, common
 • Forms:
πανδοχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: inn, all-receptive, i.e., a public lodging-place (caravanserai or khan)
πανδοχεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: host, an innkeeper (warden of a caravanserai)
 • Forms:
πανεθνεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with the whole nation
πανεπίσκοπος
πανηγυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to celebrate
 • Forms:
πανήγυρις
πανηγυρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: celebration of a general or national assembly
 • Forms:
πανθαμάρτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: altogether sinful, steeped in sin, utter sinner, reprobate
 • Forms:
πανθαμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: utterly sinful
πανθήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the panther
πανόδυρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most lamentable
 • Forms:
πανοικί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with all his house, with the whole family, with one's whole household
 • Forms:
πανοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whole household, whole family
 • Forms:
πανοπλία
πανούργευμα
πανουργεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deal craftily, villainously
 • Forms:
πανουργία
πανοῦργος
πανούργως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: deceitfully
πάνσεμνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: greatly revered
πάνσοφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-wise
 • Forms:
πανταχῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: everywhere
πανταχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from every direction, from all directions
πανταχοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: everywhere, in all places, universally, in all directions
παντελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • quite complete, perfect, absolute
  • completely, fully, wholly
  • at all
  • of time: forever, for all time
 • Forms:
παντελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: entirely, fully, utterly, completely, altogether
παντεπόπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-seeing, one who sees all
παντευχία
πάντῃ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: altogether, always, wholly, in every way and everywhere
παντοδαπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of every kind, of all kinds
 • Forms:
παντοδύναμος
πάντοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from every direction, on every side, round about, from (i.e., on) all sides, entirely
παντοῖος
παντοκρατορικός
παντοκράτωρ
παντοκτίστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator of the universe, creator of all
πάντοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, ever, evermore, every time, i.e., at all times
παντοτρόφος
παντοφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indiscriminate eating
πάντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • by all means, certainly, probably, doubtless
  • altogether, above all
  • of course
  • at least
  • with negation: not at all, by no means
πάνυ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: altogether, entirely, very
πανυπέρτατος
πάππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a grandfather
πάπυρος
παρά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • παρά + Gen = from
  • παρά + Dat = before, by the side of, beside
  • παρά + Acc = beside, beyond, along
 • Forms:
παραβαίνω
παραβάλλω
παραβασιλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reign beside, be co-regent
 • Forms:
παράβασις
παραβάτης
παραβιάζομαι
παραβιβάζω
παραβιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live beside
 • Forms:
παραβλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overlook, neglect, despise, look aside, take a side look
 • Forms:
παραβολεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to expose to danger, risk
παραβολή
παραβουλεύομαι
παραβύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plunge into (e.g., plunge a dagger into someone)
παραγγελία
παραγγέλλω
παράγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an order, direction,k instruction, precept, command
  • a message transmitted by beacons
 • Forms:
παραγίγνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to come to, arrive, come up, come to maturity, be fully grown
  2. to be beside, by, near
  3. to be present at
  4. to come to one's side, stand by, second, support
  5. of things: to be at hand, accrue to one
  6. to be descended from, proceed from
  7. to have recourse to
 • Forms:
παραγίνομαι
παράγω
παράδειγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pattern, example, plan (e.g., "bluprints")
 • Forms:
παραδειγματίζω
παραδειγματισμός
παραδεικνύω
παράδεισος
παραδέχομαι
παραδιατριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: useless occupation, perverse disputing, misemployment, i.e., meddlesomeness
 • Forms:
παραδίδωμι
παραδοξάζω
παράδοξος
παραδόξως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strangely
παράδοσις
παραδρομή
παραζεύγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to yoke beside, set beside
 • Forms:
παραζηλόω
παραζώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: belt, girdle
 • Forms:
παραθαλάσσιος
παραθαρσύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to embolden, cheer on, encourage
 • Forms:
παράθεμα
παραθερμαίνω
παράθεσις
παραθεωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to neglect, overlook, disregard, leave unnoticed
 • Forms:
παραθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: committed unto, a deposit, i.e., (figuratively) trust
 • Forms:
παραθλίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to press at the side
 • Forms:
παραινέω
παραίνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an exhortation, address
παραιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to take away from beside, withdraw, remove
 • Forms:
παραιτέομαι
παραιτέω
παραίτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: being in part the cause, share the blame
παρακαθέζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit beside
παρακαθεύδω
παρακάθημαι
παρακαθίζω
παρακαθίστημι
παρακαλέω
παρακάλυμμα
παρακαλύπτω
παρακαταθήκη
παρακατατίθημι
παράκειμαι
παρακελεύω
παρακλείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shut out, exclude
 • Forms:
παράκλησις
παρακλητικός
παράκλητος
παρακλήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who encourages, comforter, suppliant
 • Forms:
παρακλίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to incline to one side, turn aside
 • Forms:
παρακμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be past the prime
 • Forms:
παρακοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disobedience, unwillingness to hear, inattention
 • Forms:
παρακολουθέω
παρακομίζω
παρακούω
παρακρούω
παρακύπτω
παραλαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to talk at random, revile
 • Forms:
παραλαμβάνω
παραλέγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass, sail by, to lay one's course near, i.e., sail past, coast along
 • Forms:
παραλείπω
παράλιος
παραλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: change, variation, beguile, deceive, transmutation (of phase or orbit), i.e., (figuratively) fickleness
παράλλαξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alternation, alternating motion
 • Forms:
παραλλάσσω
παραλογίζομαι
παραλογισμός
παραλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unreasonably, in an unreasonable manner
παράλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • paralysis, a loosening by the side, palsy, disabling of the nerves
  • secret or illicit undoing, breaking open
 • Forms:
παραλυτικός
παράλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lame
παραλύω
παραμένω
παράμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of things: lasting, constant, enduring
  • of person: steadfast, constant, stubborn, persistent
παραμυθέομαι
παραμυθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: comfort, consolation, encouragement
 • Forms:
παραμύθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: comfort, consolation, encouragement, alleviation
παραναγιγνώσκω
παρανακλίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay beside
 • Forms:
παραναλίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spend amiss, to waste, squander
 • Forms:
παράνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: madness, foolishness
παρανομέω
παρανομία
παράνομος
παρανόμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lawlessly
παραξιφίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a knife worn beside the sword, a dirk
 • Forms:
παράπαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: altogether, absolutely
παραπέμπω
παραπέτασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: curtain, something spread before something else, a hanging curtain
 • Forms:
παραπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to jump over, spring beyond, transgress
 • Forms:
παραπικραίνω
παραπικρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • embitterment, provocation, irritation
  • revolt, rebellion
 • Forms:
παραπίπτω
παραπλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sail by, sail past, sail near
 • Forms:
παράπληκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: frenzy-stricken
παραπληξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: derangement, madness
 • Forms:
παραπλήσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: coming near, resembling, similar to, nearly, close by, almost
 • Forms:
παραπλησίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: likewise, in a manner near by, similarly
παράπλοος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sailing beside, a coasting voyage
 • Forms:
παραποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to imitate, falsify, counterfeit
παραπόλλυμι
παραπομπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an escort, convoy
  • transport, conveyance
  • a convoying, a procuring
 • Forms:
παραπορεύομαι
παράπτωμα
παράπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: misstep, transgression, sin, a falling beside
 • Forms:
παραριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reckon in, count over, check
 • Forms:
παραρρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flow by, slip away, break away
  • fig. to be washed away, drift away
 • Forms:
παραρρίπτω
παραῤῥυέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let slip, to flow by, i.e., (figuratively) carelessly Pass (miss)
 • Forms:
παράρρυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anything drawn along the side: a leathern or hair curtain, stretched along (the sides of ships to protect the men)
 • Forms:
παράσημος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • extraordinary, peculiar
  • distinguished, marked
  • sign, side-marked, i.e., labelled (with a badge (figure-head) of a ship)
 • Forms:
παρασιωπάω
παρασκευάζω
παρασκευή
παράστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a putting aside
 • Forms:
παραστάτις
παρασυμβάλλομαι
παράταξις
παρατάσσω
παρατείνω
παρατηρέω
παρατήρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • observation, inspection, i.e., ocular evidence
  • observance of legal or religious functions
 • Forms:
παρατίθημι
παρατρέχω
παρατυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to happen to be near (e.g., capture anyone who happens to come by)
  • to happen to be present (e.g., capture anyone who happens to be there)
 • Forms:
παραυτά
 • Parse: Adverb
 • Meaning: on the spot, at once
παραυτίκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: but for a moment, at the very instant, i.e. momentary
παραφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to show beside
 • Forms:
παραφέρω
παραφρονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be beside oneself, be deranged, act as a fool, to misthink, i.e., be insane (silly)
 • Forms:
παραφρόνησις
παραφρονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: madness, insanity, i.e., foolhardiness
 • Forms:
παραφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: madness, insanity
παράφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wandering from reason, out of one's wits, deranged
 • Forms:
παραφυάδιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: a little offshoot
παραφυάς
παραχαράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to debase, counterfeit
παραχειμάζω
παραχειμασία
παραχέω
παραχράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to misuse, abuse
 • Forms:
παραχρῆμα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, forthwith, immediately, presently, straightway, soon, at the thing itself, i.e. instantly
παραχωρέω
παρδάλεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a leopard
 • Forms:
πάρδαλις
παρεγγυάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to command
 • Forms:
παρεδρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit constantly beside, attend constantly, be always near
 • Forms:
πάρεδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who sits beside, partner
 • Forms:
πάρειμι
παρεισάγω
παρείσακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: creep in unawares, smuggled in
 • Forms:
παρεισδύνω
παρείσδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slipping in, sneaking in
παρεισέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to slip in, come in (as a side issue)
  • to sneak in, slip in (with unworthy motives)
 • Forms:
παρεισπορεύομαι
παρεισφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to apply, bring to bear, make an effort
 • Forms:
παρεκβαίνω
παρεκδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to misunderstand (i.e., to take or understand out from a certain sense)
 • Forms:
παρεκλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to leave out
 • Forms:
παρεκτείνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stretch out in line, extend, measure oneself with (someone/something)
 • Forms:
παρεκτός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: except, saving, without, near outside, i.e., besides
παρεκφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring (to a place)
παρέλκυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: protraction, delay
παρέλκω
παρεμβάλλω
παρεμβολή
παρεμπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall in by the way, creep
 • Forms:
παρεμπλέκω
παρενοχλέω
πάρεξ
 • Parse: Preposition
 • Meaning: other than, except, outside, before
παρεξίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to remove from its place
 • Forms:
παρεπιδείκνυμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to exhibit out of season, make a display
 • Forms:
παρεπιδημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stay (for a short time)
 • Forms:
παρεπίδημος
πάρεργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: beside the main subject, subordinate, incidental
παρέρχομαι
πάρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • passing over, letting go unpunished
  • remission, pretermission, i.e., toleration
 • Forms:
παρέχω
παρηγορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to address, exhort
 • Forms:
παρηγορία
παρθένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: maidenhood, virginity
παρθενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: virginity, maidenhood
 • Forms:
παρθενικός
παρθένος
παρίημι
παρίστημι
παροδεύω
παρόδιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: staying, travelling, journeying
πάροδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • way, passage, thoroughfare, road, route
  • passing (e.g., to see someone in passing)
 • Forms:
πάροδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • traveler
παροικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sojourning (in a foreign land)
 • Forms:
παροικέω
παροίκησις
παροικία
πάροικος
παροιμία
παροιμιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make proverbial
 • Forms:
παροινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to behave ill at wine, play drunken tricks
 • Forms:
πάροινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: drunken, addicted to wine
 • Forms:
παροιστράω
παροίχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass by, go past, escape along, i.e., be gone
 • Forms:
παρομοιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be like unto, resemble
 • Forms:
παρόμοιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like, similar, alike, resemble
 • Forms:
παροξύνω
παροξυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Positive: stirring up, provoking, encouraging
  • Negative: irritation, sharp disagreement, dispute
  • an attack of fever
 • Forms:
παρόρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: overlooking, negligence
παροράω
παροργίζω
παρόργισμα
παροργισμός
παρορίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overstep, transgress (a border)
 • Forms:
παρορμάω
παροτρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stir up, urge along, incite, encourage, stimulate (to hostility)
 • Forms:
παρουσία
παροψίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: platter, a side-dish (the receptacle)
 • Forms:
παῤῥησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outspokenness, frankness, plainness (of speech)
  • openness (to the public)
  • courage, confidence, boldness, fearlessness (before authorities)
  • joyousness, confidence (before God)
 • Forms:
παῤῥησιάζομαι
παρωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to push aside, reject, slight
 • Forms:
παρωμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shoulder strap
 • Forms:
πᾶς
πάσοω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strew, sprinkle
 • Forms:
πάσσαλος
πάσσω
παστός
παστοφόριον
πάσχα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut (indeclined Hebrew word)
 • Meaning: Passover, Easter, lit. a passing over
πάσχω
πατάσσω
πατέω
πάτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something trodden, refuse
 • Forms:
πατήρ
πατητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: trodden
 • Forms:
πατράδελφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncle, father's brother
 • Forms:
πατραλῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer of fathers, a parricide
 • Forms:
πάτραρχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tutelary god
 • Forms:
πατριά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: paternal family, kindred, lineage, paternal descent, i.e., (concretely) a group of families or a whole race (nation)
 • Forms:
πατριάρχης
πατρικός
πάτριος
πατρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: (own) country, a father-land, i.e., native town, (figuratively) heavenly home
 • Forms:
πατρολῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who kills his own father, a patricide
 • Forms:
πατροπαράδοτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inherited, received by tradition from fathers, traditionary
 • Forms:
πατρώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: named after the father
πατρῷος
παῦλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rest, a resting-point, stop, end, pause
 • Forms:
παύσις
παύω
πάχνη
πάχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thickness, stoutness
 • Forms:
παχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to thicken, fatten, make well-nourished
  • to make impervious, make gross, make dull
 • Forms:
παχύς
πήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make firm, stick, fix, attach
  • to put together, build, pitch (a tent)
 • Forms:
προσεδρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to attend (to needs), serve, wait upon
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era