πε-
left arrow right arrow

κυκλάζω
παιδεύω
παίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play (like a child), sport, amuse oneself, dance
 • Forms:
παίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, hit, smite, sting
 • Forms:
παλαιόω
πάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strew, sprinkle
 • Forms:
πάσχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to feel passion, suffer, vex, endure, undergo, to experience a sensation or impression (usually painful)
 • Forms:
παύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cease, leave, refrain, stop
 • Forms:
πεδάω
πέδη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a fetter, a shackle for the feet
 • Forms:
πεδήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hinderer; a fettered (person), a prisoner
 • Forms:
πέδιλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sandal
 • Forms:
πεδινός
πεδίον
πεζεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go afoot, walk a journey, travel by land rather than by sea
 • Forms:
πεζῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by land, by foot, on foot (i.e., walking)
πεζικός
πεζομαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a battle by land
 • Forms:
πεζός
πειθαρχέω
πειθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • persuasive
  • enticing
 • Forms:
πειθώ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: persuasiveness
πείθω
πεινάω
πεῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Active: an attempt, trial, experiment, test
  • Passive: experience (won by test)
 • Forms:
πειράζω
πειρασμός
πειρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to maraud, plunder
 • Forms:
πειρατήριον
πειρατής
πειράω
πεισμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: persuasion
  • Meaning: credulity, gullible
πέλαγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the open sea, the depths (of the sea)
  • the sea (e.g., the sea along the coast)
 • Forms:
πέλας
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • near, nearby, close
  • neighbour
πελεκάν
πελεκάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hew
 • Forms:
πελεκητός
πελεκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to behead, chop off (the head), i.e., truncate
 • Forms:
πέλεκυς
πελιδνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: livid
 • Forms:
πελιόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to blacken
 • Forms:
πέλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sole of the foot
 • Forms:
πέλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be put in motion
 • Forms:
πελταστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who bears a light shield
 • Forms:
πέλτη
πέλυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: axe
πέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: any kind of dressed food
 • Forms:
πεμπταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on the fifth day
 • Forms:
πέμπτος
πέμπω
πενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be poor
 • Forms:
πένης
πενθερά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother in law, wife's mother; a wife's mother
 • Forms:
πενθερός
πενθέω
πενθικός
πένθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mourning, sorrow, grief, sadness
 • Forms:
πενία
πενιχρός
πένομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be poor, be in need
  • to labour, be at work
 • Forms:
πενταετηρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: falling every four ( = five inclusive) years
 • Forms:
πενταετής
πεντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: five times
πεντακισχίλιοι
πεντακόσιοι
πεντακοσιοστός
πεντάπηχυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: five cubits long or broad (about two metres)
 • Forms:
πενταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: five-fold
πενταπλοῦς
πέντε
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: five
πεντεκαίδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal number
 • Meaning: fifteen
πεντεκαιδέκατος
πεντεκαιεικοσαετός
πεντήκοντα
πεντηκονταετής
πεντηκόνταρχος
πεντηκοστή
πεντηκοστός
πέπειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mature, ripe
 • Forms:
πεποίθησις
πεποιθότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: confidently
πέπτω
πέπων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: melon
 • Forms:
περ
 • Parse: enclitic particle
 • Meaning: used in compounds with intensive and extensive force
περαίνω
περαιτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: further, longer, beyond
πέραν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  1. on the other side, across, beyond
  2. with verbs of motion: over or across to
  3. opposite, over against
  4. overly, over much, beyond, farther (other) side, over
 • Forms:
πέρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • of place: end, limit, boundary
  • of ceasing: end, conclusion
  • as adverb: finally, in conclusion, further, furthermore
 • Forms:
περασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: finishing
περάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: traveller
 • Forms:
περάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cross
 • Forms:
πέρδιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a partridge
περί
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • περί + Gen = about, concerning
  • περί + Acc = about, around
περιαγκωνίζω
περιάγω
περιαιρέω
περιαντλέω
περιάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to kindle (fire)
  • to tie, fasten, hang about
 • Forms:
περιάργυρος
περιαργυρόω
περιαστράπτω
περιβάλλω
περιβιόω
περίβλεπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: distinguished, looked at from all sides, admired of all observers
περιβλέπω
περίβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: garment
περιβόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • well known, famous, celebrated
  • noised abroad, much talked of
 • Forms:
περιβόλαιον
περιβολή
περίβολος
περιγίγνομαι
περιδειπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause one to eat a funeral feast
 • Forms:
περίδειπνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: funeral feast
 • Forms:
περιδέξιος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an armband for either arm
  • ambidexterous; with two right hands (i.e., using both hands alike)
  • very dexterous
 • Forms:
περιδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind about
  • to tie around
  • to bind around someone, i.e., enwrap
 • Forms:
περιδιπλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wrap around, pack up
 • Forms:
περιδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strip off
 • Forms:
περίειμι
περιελαύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive about
 • Forms:
περιεργάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to do something unnecessary
  • to do something useless
  • to be a busybody
  • to work all around, i.e., bustle about (meddle)
 • Forms:
περιεργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: over-exactness, perfectionist
 • Forms:
περίεργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of people: busybody
  • of people: meddlesome, curious, involving in things of no concern
  • of things: belonging to magic
 • Forms:
περιεκτικός
περιέρχομαι
περιέχω
περίζωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: apron, loincloth (i.e., a garment that wraps around the hips)
 • Forms:
περιζώννυμι
περίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go around
 • Forms:
περίθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anything put around; headband, necklace, enclosure, covering
 • Forms:
περίθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wearing; a putting all around, i.e., decorating oneself with
 • Forms:
περιίπταμαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fly around
 • Forms:
περιΐστημι
περικαθαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to purify completely
  • to cleanse all around; clean on all sides
  • to cleanse by magic, magician
 • Forms:
περικαθαρίζω
περικάθαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • filth, refuse
  • something cleaned off all around, the residue after cleaning
 • Forms:
περικάθημαι
περικαθίζω
περικαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn around
 • Forms:
περικαλύπτω
περικατάληπτος
περίκειμαι
περικείρω
περικεφαλαία
περικλάω
περικλείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shut in all round, surround on all sides
 • Forms:
περικλύζω
περικλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hear around
 • Forms:
περικνημίς
περικομπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sound round about
 • Forms:
περικόπτω
περικοσμέω
περικρατέω
περικρατής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • having power, being in command, being in control
  • being strong all around, i.e., a master (manager)
 • Forms:
περικρύβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hide, conceal
περικρύπτω
περικυκλόω
περιλακίζω
περιλαμβάνω
περιλάμπω
περιλείπω
περιλείχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lick all around, lick off
 • Forms:
περίλημψις
περίλοιπος
περίλυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very sad, deeply grieved, exceeding sorrowful, grieved all around, i.e., intensely sad
 • Forms:
περιλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to loosen round about
 • Forms:
περιμένω
περίμετρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the circumference
 • Forms:
περινίπτω
πέριξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: all around, round about, in the vicinity
περιξύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scrape all around
 • Forms:
περιοδεύω
περίοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a going around, a circuit, a flank, march; a way around
  • a person who patrols around
 • Forms:
περιοικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live around (the area), be in the neighbourhood, be a neighbour
 • Forms:
περιοικοδομέω
περίοικος
περιονυχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pare fingernails
 • Forms:
περιουσιασμός
περιούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chosen, special, distinctive
 • Forms:
περιοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • content or wording of the scripture passage
  • the portion of scripture
  • fortification
 • Forms:
περιπαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in violent excitement, greatly distressed
περιπατέω
περίπατος
περιπείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pierce through, impale, penetrate entirely, transfix
 • Forms:
περίπικρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very bitter, a bitter look
 • Forms:
περιπίπτω
περιπλέκω
περιπλήσσω
περιποιέω
περιποίησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • keeping safe, preserving, saving, preservation
  • gaining, obtaining
  • possessing, possession, property
 • Forms:
περιπόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a station for patrols; a guard-house
 • Forms:
περιπορεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to travel around
 • Forms:
περιπόρφυρος
περίπτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: flying around about; surrounded by a gallery; a temple with a single row of columns all around it
 • Forms:
περίπτωμα
περίπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: experience, calamity, misfortune
 • Forms:
περιραίνω
περιρραίνω
περιρραντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sprinkle all around
  • to purify all around
 • Forms:
περιρρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stream around
 • Forms:
περιρήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear off all around, i.e., completely away
 • Forms:
περιῤῥήγνυμι
περισιαλόω
περισκελής
περισκυθίζω
περισπασμός
περισπάω
περισπόρια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: surrounding land, suburbs
περισσεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abundance, abundant, superfluity; surplus, i.e., superabundance
 • Forms:
περίσσευμα
περισσεύω
περισσός
περισσότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: greater, more
περισσοτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • more, greater
  • especially, all the more
περισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exceedingly, beyond measure, very
περίστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a standing around, a crowd standing around
 • Forms:
περιστέλλω
περιστερά
περιστήθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: breastband
περιστολή
περιστόμιον
περιστρέφω
περιστροφή
περίστυλος
περισύρω
περισχίζω
περιτειχίζω
περίτειχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: surrounding wall
περιτέμνω
περιτίθημι
περιτμήγω
περιτομή
περιτρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to turn from one state to another
  • to make crazy (i.e., turn from sanity to insanity)
 • Forms:
περιτρέχω
περιφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: seen all around
περιφέρεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the line round a circular body, a periphery, circumference
περιφερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: moving around, surrounding
 • Forms:
περιφέρω
περιφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a rotation, a going around
 • Forms:
περιφράσσω
περιφρονέω
περιφυτεύω
περιχαλάω
περιχαλκόω
περιχαρακόω
περιχαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very glad, exceeding joyous
 • Forms:
περιχέω
περίχρυσος
περιχρυσόω
περίχωρος
περιψημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dirt, offscouring, scum, something brushed off
περιψύχω
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: to chill all around
 • Forms:
περκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become dark, turn dark, of grapes beginning to ripen
 • Forms:
περπερεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to boast, brag
 • Forms:
πέρυσι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: a year ago, last year
περυσινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of last year
 • Forms:
πέσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to soften, ripen or change (by means of heat)
  2. of the sun: to ripen (fruit)
  3. by a fire: to cook, dress, bake
  4. of the stomach: to digest
  5. metaphorically: to cherish or nurse (one's wrath)
  6. metaphorically: to enjoy
 • Forms:
πέταλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: leaf, petal
 • Forms:
πέταμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fly, soar
 • Forms:
πετάννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread out, spread wide, fly (with wings spread out)
 • Forms:
πέτασος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a broad-brimmed felt hat
 • Forms:
πέταυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • perch, a perch for fowls to roost (at night)
  • springboard
 • Forms:
πετεινόν
πέτομαι
πέτρα
πέτρινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: flint, of rock, rocky
 • Forms:
πετροβόλος
πέτρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: piece of rock, stone
 • Forms:
πετρώδης
πεύκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pine, fir
 • Forms:
πεύκινος
πέψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: softening, ripening
 • Forms:
πήγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make firm, stick, fix, attach, fasten
  • to make solid
  • to put together, build, pitch (a tent)
 • Forms:
πιέζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to press down, pack, squeeze, pinch
 • Forms:
πίνω
πιπράσκω
πίπτω
πιστεύω
πλανάω
πλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to form, mold, mould, shape, fabricate
 • Forms:
πλατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to widen, enlarge, make broad
 • Forms:
πλέκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weave, plait, twist, braid
 • Forms:
πληγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike, smite
 • Forms:
πληθύνω
πληροφορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to fill (completely), fulfill
  • active: to fill out, complement, aid, accomplish
  • active: to convince fully
  • passive: to be fully convinced, assured, certain
 • Forms:
πληρόω
πλήσσω
πλουτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be rich
  • aor. to become rich
  • Perf. to have become rich
  • to have riches
 • Forms:
ποιέω
ποικίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work with skill, manufacture skillfully
 • Forms:
πολιορκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hem in a city, blockade, beleaguer, besiege
 • Forms:
πολιτεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to let conversation be, live
 • Forms:
πονηρεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be evil, act wickedly, play the rogue
 • Forms:
πορεύομαι
πορνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prostitute, practice prostitution, commit sexual immorality, (distinguished from adultery)
  • to practice idolatry
 • Forms:
ποτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • people: to give (something) (to someone) to drink, give a drink
  • animals: to water, give (water) to (animal), e.g., water the horses
  • plants, field: to irrigate, water
  • middle: to water oneself, drink
 • Forms:
πράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to do, accomplish, commit, practice
  • to collect (taxes)
  • to act (e.g., to act contrary)
  • to be, be situated (e.g., be well off)
 • Forms:
πρήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blow out
 • Forms:
προνομεύω
πυκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to swell
  • to cover over
  • to close, shut, shut up
 • Forms:
πυρόω
πωρόω
φανερόω
φατνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roof, install a ceiling, panel
 • Forms:
φαυλίζω
φεύγω
φιλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love, like, have affection for
  • to kiss
 • Forms:
φιλοπονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exert oneself, devote oneself
 • Forms:
φιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to muzzle
  • to silence
  • to be silenced
 • Forms:
φοβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be afraid, fear, become frightened
  • to fear (something, someone)
  • to respect, have reverence (for God)
  • to respect (a man, authority)
 • Forms:
φονεύω
φορτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to load with a burden
 • Forms:
φράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shut, close, stop
  • to silence
  • to stop, block, bar
 • Forms:
φρενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make wise, instruct, inform, teach
 • Forms:
φρυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exult, brag, boast
 • Forms:
φρύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roast, parch, dry
 • Forms:
φυγαδεύω
φυλάσσω
φυράω
φύρω
φυσιόω
φυτεύω
φύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spring (up), grow up
  • to germinate, sprout, produce
 • Forms:
φωτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give light to, light up, illuminate
  • to shine (on someone)
  • to shed light on
  • to bring to light, reveal, make clear
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era