φα-
left arrow right arrow

ἐσθίω
φάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gluttonous, a glutton
φαιδρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: shining
 • Forms:
φαιλόνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cloak
φαίνω
φαιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gray, grey
 • Forms:
φακός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lentil
 • Forms:
φάλαγξ
φαλακρός
φαλάκρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bald head, bald place
 • Forms:
φανεροποιέω
φανερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc; Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Adj.: visible, clear, plain, open, evident, known
  • Substantive: the open, public notice
 • Forms:
φανερόω
φανερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: evidently, openly; plainly, i.e., clearly or publicly
φανέρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disclosure, announcement, manifestation; exhibition, a bestowal
φανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lantern, lamp, torch, light
 • Forms:
φαντάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to make visible, make apparent
  • Pass.: to become visible, appear
  • Substantive: a spectacle, sight
 • Forms:
φαντασία
φαντασιοκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to indulge vain fancies
 • Forms:
φάντασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: apparition, ghost, spectre
 • Forms:
φάραγξ
φαρέτρα
φαρμακεία
φαρμακεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sorcerer, a druggist ("pharmacist"), poisoner, a magician
 • Forms:
φαρμακεύω
φάρμακον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sorcery
  • poison
  • magic potion, charm
  • medicine, remedy, drug
 • Forms:
φάρμακος
φαρουρίμ
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Meaning: Hebrew: suburbs
φάρυγξ
φασέκ
 • Parse: Noun: Gen Sing
 • Meaning: Hebrew: passover
φασέχ
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: Hebrew: passover
φάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: news, tidings, a saying, report
 • Forms:
φάσκω
φάσμα
φάτνη
φατνόω
φάτνωμα
φαυλίζω
φαύλισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: disparagement, contempt
 • Forms:
φαυλισμός
φαυλίστρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: she who despises
φαῦλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: easy, slight, trivial, paltry, petty, sorry, poor
  • Of people: low (in rank), careless, indifferent, thoughtless, worthless
 • Forms:
φαυλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meanness, paltriness, pettiness, badness
 • Forms:
φαῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: illumination, enlightenment
 • Forms:
φελόνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cloak; a mantle
 • Forms:
φημί
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to affirm, say; to show or make known one's thoughts, i.e., speak or say
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era