σπ-
left arrow right arrow

σπάδων
σπαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gasp
 • Forms:
σπανίζω
σπάνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rare, scarce, scanty
 • Forms:
σπάνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scarcity, rareness, dearth, lack of
 • Forms:
σπαράσσω
σπάργανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: swaddling clothes
 • Forms:
σπαργανόω
σπαρτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small cord, string, strap
 • Forms:
σπασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a convulsion, spasm
 • Forms:
σπαταλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live luxuriously, live voluptuously, live in indulgence
  • Of sheep: to be frisky
 • Forms:
σπατάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lewdness, wantonness, riot, luxury
 • Forms:
σπάω
σπεῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cohort, group of men, squad, band
  • a coil
 • Forms:
σπειρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in coils or spires, spirally
σπείρω
σπεκουλάτωρ
σπένδω
σπέρμα
σπερμολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a seed picker, (e.g., birds picking up seed)
  • a gossip, babbler
  • a rag-picker, someone who lives by picking up scraps
σπερματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sow, fertilize, conceive, become pregnant, to be in seed
 • Forms:
σπερματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: production of seed, copulation
 • Forms:
σπεύδω
σπήλαιον
σπιθαμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: span, the maximum distance between the thumb and little finger when stretched out, about 230mm
 • Forms:
σπιλάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a ledge, rock washed by the sea, hidden reef
  • spot, stain (possible confusion with σπίλος)
 • Forms:
σπίλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stain, blemish, spot
 • Forms:
σπιλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stain, soil, defile, spot
 • Forms:
σπινθήρ
σπλαγχνίζω
σπλαγχνισμός
σπλάγχνον
σπλαγχνοφάγος
σπόγγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sponge
 • Forms:
σποδιά
σποδοειδής
σποδόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be burnt to ashes
 • Forms:
σποδός
σπονδεῖον
σπονδή
σπονδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour out as an offering, offer
 • Forms:
σπόνδυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: libation
 • Forms:
σπορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sowing, seed, parentage
 • Forms:
σπόριμος
σπόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sowing
  • seed, scattered seed
 • Forms:
σπουδάζω
σπουδαῖος
σπουδαιοτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more speedily, more carefully
σπουδαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earnestness, seriousness, goodness
 • Forms:
σπουδαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: earnestly, promptly, diligently, instantly, zealously
σπουδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  1. speed, haste
  2. zeal, pains, exertion, trouble, diligence, carefulness
  3. zeal, earnestness, seriousness
  4. an object of attention, a serious engagement, a business
  5. with great exertion, with difficulty, hardly, scarcely
  6. earnestly, seriously, urgently
 • Forms:
σπυρίς


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era