σκ-
left arrow right arrow

σκάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stir up, hoe
  • metaphorically: to search, probe
 • Forms:
σκαμβός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perverse, crooked, bent
 • Forms:
σκάμμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • trench, ditch, something dug
  • an arena surrounded by a trench
 • Forms:
σκανδαλίζω
σκάνδαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a trap
  • a temptation to sin, enticement to false belief
  • stumblingblock, (something that causes or gives offense)
 • Forms:
σκάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dig, dig up
 • Forms:
σκάφη
σκεδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be negligent
 • Forms:
σκελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stumble, trip
σκελοκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break someone's legs
 • Forms:
σκέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: leg, thigh
 • Forms:
σκεπάζω
σκεπάρνον
σκέπασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: protection
σκέπασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: covering, clothing
 • Forms:
σκεπαστής
σκεπεινός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sheltered place, covered place
 • Forms:
σκέπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a covering, shelter, protection, shade
 • Forms:
σκέπτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to search, look for
 • Forms:
σκευασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a preparing, dressing
 • Forms:
σκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ship's tackle, tackling
  • household equipment
 • Forms:
σκεῦος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a thing, object (used for any purpose)
  • vessel, jar, dish (i.e., kitchen equipment)
  • weapons, shield (i.e., soldier's equipment)
  • anchor, sail (i.e., sailor's equipment)
  • goods, stuff (i.e., merchant's wares and equipment)
 • Forms:
σκηνή
σκηνοπηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a Festival of Tabernacles, tabernacles
 • Forms:
σκηνοποιός
σκῆνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a hut, temporary residence, tabernacle
 • Forms:
σκηνόω
σκήνωμα
σκήνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: construction of a tent or house, dwelling in a tent
 • Forms:
σκῆπτρον
σκιά
σκιαγράφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: perspective-painter, scene-painter; drawing in light and shade, sketching
 • Forms:
σκιάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: awning, canopy
 • Forms:
σκιάζω
σκιρτάω
σκληρίαν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trouble
σκληροκαρδία
σκληροκάρδιος
σκληρός
σκληρότης
σκληροτράχηλος
σκληρύνω
σκληρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: harshly
σκνίψ
σκολιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be crooked; to walk in crooked ways
 • Forms:
σκολιός
σκολιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crookedness, perversity, deceit
 • Forms:
σκολιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: crookedly
σκόλοψ
σκορακισμός
σκόπελον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mound
σκοπεύω
σκοπέω
σκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lookout-place, watchtower
 • Forms:
σκοπιά
σκοπός
σκόρδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: garlic
 • Forms:
σκορπίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dart throwing device
 • Forms:
σκορπίζω
σκορπίος
σκορπισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: scattering
σκοτάζω
σκοτεινός
σκοτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: darkness, dimness, obscurity, gloom
 • Forms:
σκοτίζω
σκοτομήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a moonless night, (by implication) privily
 • Forms:
σκότος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: darkness, shadiness, obscurity
 • Forms:
σκοτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make dark, darken, blind
 • Forms:
σκυβαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look on as dung, reject contemptuously
 • Forms:
σκύβαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dung, refuse, garbage
 • Forms:
σκυθρωπάζω
σκυθρωπός
σκυθρωπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sullenly, sadly, angrily
σκυλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: despoiling, plundering
 • Forms:
σκυλεύω
σκύλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flay
  • to weary, harass
  • Act.: to trouble, bother, annoy (someone)
  • Pass.: to trouble (oneself)
 • Forms:
σκυλμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rending, mangling; irritation, annoyance, vexation
 • Forms:
σκῦλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: spoil, booty, the weapons removed from a slain enemy
 • Forms:
σκύμνος
σκυτάλη
σκωληκόβρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worm-eaten, eaten of worms
σκώληξ
σκῶλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stumblingblock, hindrance, thorn, sharp stick
 • Forms:
σκωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slag, dross
 • Forms:
σκώπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hoot, mock, jeer, scoff at
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era