ει-
left arrow right arrow

αἱρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to choose, take for oneself, prefer
 • Forms:
αἱρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to take
  • Middle: to choose
 • Forms:
ἐάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to let, permit
  • to let go, leave alone
  • to leave (an anchor in the sea)
 • Forms:
ἐθίζω
ἔθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be custom (manner, wont)
 • Forms:
εἰ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • if, forasmuch as, that, although, whether
  • Also spelled εἴ when followed by an enclitic
  • Also see εἶ Verb: Pres Ind 2nd Sing of εἰμί
  • Also see εἴ Verb: Pres Ind 2nd Sing of εἰμί
εἰ μὴ
 • Parse: Negative
 • Meaning: except
εἴγε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: if (so be that, yet); if indeed, seeing that, unless, (with negative) otherwise
εἰδέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: appearance
εἰδέχθεια
εἴδησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: knowledge
 • Forms:
εἶδος
εἴδω
εἰδωλεῖον
εἰδωλόθυτος
εἰδωλολατρεία
εἰδωλολατρέω
εἰδωλολάτρης
εἰδωλολατρία
εἴδωλον
εἴθε
 • Parse: interjection
 • Meaning: would that!, Oh, that!, if only
εἰκάζω
εἰκαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: silliness, thoughtlessness
 • Forms:
εἰκάς
εἰκῆ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • without a cause
  • in vain, to no avail
  • to no purpose
  • without a cause, vain; idly, i.e., without reason (or effect)
  • without due consideration, in a haphazard manner
εἰκὸς
 • Parse: particle
 • Meaning: reasonable, probable, likely, possibly
εἰκοσαετής
εἴκοσι
εἰκοσιεννέα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twenty-nine
εἰκοσιτρεῖς
 • Parse: number
 • Meaning: twenty-three
εἰκοστός
εἰκότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: expectedly, in all likelihood, suitably, fairly, reasonably, naturally
εἰκτικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily yielding
εἴκω
εἰκών
εἱλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clothe, wrap
 • Forms:
εἰλικρίνεια
εἰλικρινής
εἰλικρινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, candidly
εἱλίσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roll together; to coil or wrap
 • Forms:
εἰμί
εἶμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go
εἴνεκεν
 • Parse: Prep
 • Meaning: on account of
εἴπερ
 • Parse: conjunction
 • Meaning: if really, if, if so be (that), seeing, though; if perhaps
εἶπον
εἴπως or εἴ πως
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: if by any means; if somehow
εἴργω
εἰρήναρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of police
εἰρηνεύω
εἰρήνη
εἰρηνικός
εἰρηνικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: peacefully
εἰρηνοποιέω
εἰρηνοποιός
εἱρκτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an inclosure, prison
 • Forms:
εἰρωνεία
εἰς
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • εἰς + Acc = into, unto, for
  • Of Place: into, toward (e.g., εἰς τὴν πόλιν - into the city)
  • Of Time: until (e.g., εἰς τὴν ἑσπέραν - until evening)
  • Of Time: for (e.g., εἰς τὸ λοιπόν - for the future)
  • Purpose: in order to (e.g., εἰς ἄγραν - in order to catch something, Luke 5:4)
  • With Numbers: about, approximately (e.g., εἰς ἑκατόν - about a hundred)
εἷς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one, a, an, any, a certain (person/thing)
εἰσάγω
εἰσακούω
εἰσβάλλω
εἰσβλέπω
εἰσδέχομαι
εἰσδύνω
εἴσειμι
εἰσέρχομαι
εἰσέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: still, yet
εἰσήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enter
 • Forms:
εἰσκαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call in, invite in
 • Forms:
εἰσκομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carry in, guide in
 • Forms:
εἰσκυκλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look into; move around into a circle
 • Forms:
εἰσκύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn aside, overhang; pop in
 • Forms:
εἰσοδιάζω
εἴσοδος
εἰσοράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look upon, behold
 • Forms:
εἰσπέμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to send in, bring in, let in
 • Forms:
εἰσπηδάω
εἰσπορεύομαι
εἰσπλέω
εἰσσπάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw into oneself, pull in
 • Forms:
εἰστρέχω
εἰσφέρω
εἰσφορά
εἶτα
εἴτοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: whether ... or
ἕλκω
ἑλκόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause sores, cause ulcers
  • to be full of sores, be ulcerous
 • Forms:
ἕνεκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: because, for (cause, sake), wherefore, by reason of, that; on account of
ἐργάζομαι
ἐρέω
ἔχω
ἰδέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • appearance, aspect
  • form, kind
ἵστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set, place, bring, allow to come
  • to put forward, propose
  • to establish, confirm, make valid, consider valid
  • to make (someone) stand
  • to stand still, stop
  • to come up, stand, appear before (someone)
  • to offer resistance
  • to stand firm, hold one's ground
  • to stand up
  • to stand
  • to set, place, bring, allow to come
  • to set (in place), fix
λαγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive, allot, obtain (by lot or divine will)
  • to be appointed, chosen by lot
  • to cast lots
 • Forms:
  • εἴληχεν | Verb: Perf Act Infin; Verb: Perf Act Ind 3rd Sing; Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
λαμβάνω
λέγω
ὁράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to see (with the eyes), behold, catch sight of, notice
  • to see a vision
  • to experience, witness
  • to notice, recognize, understand
  • to be on guard
  • passive: to become visible, appear
 • Forms:
ῥέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to command, make, say, speak (of)
  • to flow, run, stream, gush
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era