ἐκ-
left arrow right arrow

ἐκ
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐκ + Gen = out of, from within
  • Of Place: out of (e.g., ἐκ τῆς πόλεως φεύγειν - to flee out of the city)
  • Of Time: from (a certain time) (e.g., ἐκ παίδων - from childhood
  • Of Time: afterward (e.g., ἐκ τούτου - after that time, after this)
  • Of Time: since (e.g., ἐκ οὗ)
  • Of Congruity: (e.g., ἐκ τῶν παρόντων - as the state of things would require)
  • Of Consequence: (e.g., ἐκ τούτςν - in consequence of this)
  • Of Manner: (e.g., ἐκ παντὸς τρόπου - in every possible manner)
 • Forms:
  • ἔκ | Prep, proclitic form
ἐκαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rescue
 • Forms:
ἐκαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lift away, move out
 • Forms:
ἐκαλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exchange, change, set
 • Forms:
ἕκαστος
ἑκάστοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, at any time
ἑκάτερος
ἑκατέρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: on each side, on either hand
ἑκατόν
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: by hundreds
ἑκατονταετής or ἑκατονταέτης
ἑκατονταπλασίων
ἑκατονταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: a hundred-fold
ἑκατοντάρχης
ἑκατοντάς
ἑκατοστεύω
ἑκατοστός
ἐκβαίνω
ἐκβάλλω
ἔκβασις
ἐκβιάζω
ἐκβλαστάνω
ἐκβλύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gush out
 • Forms:
ἐκβοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call out, cry aloud
 • Forms:
ἐκβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • jettisoning
  • throwing out (cargo) (to lighten the ship
  • ejection
 • Forms:
ἔκβολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rejected, excluded, cast out of
ἐκβράζω
ἐκβρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: confusion; trembling, shaking
ἐκγαμίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give in marriage; to marry off a daughter
 • Forms:
ἐκγαμίζω
ἐκγελάω
ἐκγεννάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beget
 • Forms:
ἔκγονος
ἐκγράφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to write out, copy out
 • Forms:
ἐκδανείζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lend with interest
 • Forms:
ἐκδαπανάω
ἐκδειματόω
ἐκδεκτέον
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: one must admit, include
ἐκδέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flay
 • Forms:
ἐκδέχομαι
ἐκδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind
 • Forms:
ἔκδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: manifest, wholly evident, plain
 • Forms:
ἐκδημέω
ἐκδημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a being abroad, exile
 • Forms:
ἐκδιαιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to decide a case as an arbitrator
 • Forms:
ἐκδιαιτέω
ἐκδιδάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to teach
 • Forms:
ἐκδιδύσκω
ἐκδίδωμι
ἐκδιηγέομαι
ἐκδικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to avenge
  • to decide finally, settle
 • Forms:
ἐκδικέω
ἐκδίκησις
ἐκδικητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: avenger, vindicator
 • Forms:
ἔκδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj.: avenging
  • Substantive: the avenger, one who punishes
 • Forms:
ἐκδιώκω
ἔκδοτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: delivered, surrendered
 • Forms:
ἐκδοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: expectation
ἐκδύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to escape, get out from, put off, doff
 • Forms:
ἐκδύω
ἐκεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to awaken
 • Forms:
ἐκεῖ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: there, in that place, to that place
ἐκεῖθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from that place, from there
ἐκείλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw out
 • Forms:
ἐκεῖνος
ἐκεῖσε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: there, to that place, at that place
ἐκέργνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shut out
 • Forms:
ἐκζέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to erupt, boil out
 • Forms:
ἐκζητέω
ἐκζήτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: useless speculation, question, research
 • Forms:
ἐκζητητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: researcher, searcher out
 • Forms:
ἐκθαμβέω
ἔκθαμβος
ἐκθαυμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wonder greatly, be very amazed
 • Forms:
ἔκθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: public notice, proclamation, edict
ἐκθερίζω
ἔκθεσις
ἔκθεσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: out of law, lawless: horrible
 • Forms:
ἔκθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: exposed, abandoned (of infants)
 • Forms:
ἐκθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run out, make a sally
 • Forms:
ἐκθηλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suck the breast
 • Forms:
ἐκθλίβω
ἔκθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: out of one's mind, senseless
ἐκκαθαίρω
ἐκκαθαρίζω
ἑκκαίδεκα
 • Parse: Cardinal number
 • Meaning: sixteen
ἑκκαιδέκατος
ἐκκαίω
ἐκκακέω
ἐκκαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call out, call forth
 • Forms:
ἐκκαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to uncover
 • Forms:
ἐκκαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kindle
 • Forms:
ἐκκενόω
ἐκκεντέω
ἐκκήρυκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: banished, cast away
 • Forms:
ἐκκινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to move out of
 • Forms:
ἐκκλαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to weep out
  • to break apart
 • Forms:
ἐκκλάω
ἐκκλείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exclude, shut out
 • Forms:
ἐκκλησία
ἐκκλησιάζω
ἐκκλησιαστικός
ἔκκλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: selected to judge or arbitrate
 • Forms:
ἐκκλίνω
ἐκκλύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wash out
 • Forms:
ἐκκολάπτω
ἐκκόλαψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chiseling out (an opening for a door)
ἐκκολυμβάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to swim away, escape by swimming
 • Forms:
ἐκκομιδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a carrying out
 • Forms:
ἐκκομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carry out (a corpse for burial)
 • Forms:
ἐκκοπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weary out
 • Forms:
ἐκκόπτω
ἐκκράζω
ἐκκρέμαμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hang (something) out
  • to be very attentive, hang upon (the lips of a speaker)
 • Forms:
ἐκκρεμάννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to depend
 • Forms:
ἐκκρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to knock out
 • Forms:
ἐκκύπτω
ἐκλαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tell, divulge
 • Forms:
ἐκλαμβάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive from (others), receive in full
  • to take
  • to seize and carry off, remove
 • Forms:
ἔκλαμπρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very bright
 • Forms:
ἐκλάμπω
ἔκλαμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shining forth, brightness
 • Forms:
ἐκλανθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to forget, be utterly oblivious of
 • Forms:
ἐκλατομέω
ἐκλέγομαι
ἐκλέγω
ἐκλείπω
ἐκλείχω
ἔκλειψις
ἐκλεκτός
ἐκλευκαίνω
ἔκλευκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inclining to white, off-white, white
 • Forms:
ἐκλικμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to winnow, sift, empty
 • Forms:
ἐκλιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exceeding hunger, faintness
 • Forms:
ἐκλιμπάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to abandon
 • Forms:
ἐκλιπαρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beg, entreat
 • Forms:
ἐκλιπής
 • Parse: Adj.: Nom Sing Masc
 • Meaning: failing, deficient
 • Forms:
ἐκλογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of selection, election, choosing
  • the item chosen, elected; selected
 • Forms:
ἐκλογιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: accountant
ἐκλογίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to compute, calculate
 • Forms:
ἐκλογιστία
ἐκλοχίζω
ἔκλυσις
ἐκλυτρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to redeem, release out
 • Forms:
ἐκλύτρωσις
ἐκλύω
ἐκμάσσω
ἐκμαρτυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear witness to
 • Forms:
ἐκμελετάω
ἐκμελίζω
ἐκμετρέω
ἐκμιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pollute throughly, defile
 • Forms:
ἐκμυελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suck the marrow out, deprive of strength
 • Forms:
ἐκμυκτηρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn up one's nose at, mock at, ridicule, sneer
 • Forms:
ἐκνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to convey self away, slip off (i.e., quietly withdraw), slip away, come aside
 • Forms:
ἐκνήφω
ἔκνηψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • calmness, tranquil
  • becoming sober or calm
 • Forms:
ἐκοπάω
ἐκορκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adjure
 • Forms:
ἑκουσιάζομαι
ἑκουσιασμός
ἑκούσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: willingly; voluntariness
ἑκούσιος
ἑκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: willfully, willingly, voluntarily
ἐκπαιδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring up from childhood, educate completely
 • Forms:
ἐκπαίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to laugh to scorn, mock at
 • Forms:
ἔκπαλαι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of a long time, long ago, for a long while
ἐκπειράζω
ἐκπέμπω
ἐκπεράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass through
 • Forms:
ἐκπεριπορεύομαι
ἐκπερισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: excessively
ἐκπετάζω
ἐκπετάννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spread out, hold out
 • Forms:
ἐκπέτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a spreading out, opening
 • Forms:
ἐκπέτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fly out
 • Forms:
ἐκπηδάω
ἐκπιέζω
ἐκπίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drink up, drink dry
 • Forms:
ἐκπίπτω
ἐκπλέκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to disentangle (oneself)
 • Forms:
ἐκπλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sail away to, sail away from
 • Forms:
ἔκπληκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: shocking, frightful
ἐκπληρόω
ἐκπλήρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: completion, accomplishment
 • Forms:
ἐκπλήσσω
ἐκπλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wash out
 • Forms:
ἐκπνέω
ἐκποιέω
ἐκπολεμέω
ἐκπολιορκέω
ἐκπολιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to change the constitution of a state, cause it to degenerate
 • Forms:
ἐκπορεύομαι
ἐκπορθέω
ἐκπορνεύω
ἐκπρεπής
ἐκπρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be excellent
 • Forms:
ἐκπρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to appoint, saw out
 • Forms:
ἐκπτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reject, spit out, spurn
 • Forms:
ἐκπυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set on fire
  • to destroy by fire, burn to ashes
  • to consume utterly
 • Forms:
ἐκρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flow out
 • Forms:
ἔκρηγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: piece torn off; ravine; a breaking forth of a stream; flash flood
ἐκριζόω
ἐκριζωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rooter out, destroyer
ἐκριπτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fan the flame, stir up
 • Forms:
ἐκρίπτω
ἔκρυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: outflow, flooding, discharge
ἐκσαρκίζω
ἐκσιφωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drain, empty with a siphon, siphon out
 • Forms:
ἐκσοβέω
ἐκσπάω
ἐκσπερματίζω
ἐκσπονδυλίζω
ἔκστασις
ἐκστρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to march over
 • Forms:
ἐκστρέφω
ἐκσυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hiss off the stage
 • Forms:
ἐκσύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sweep away
 • Forms:
ἐκσφενδονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurl away (with a sling)
 • Forms:
ἐκσῴζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring safely
ἐκταράσσω
ἔκτασις
ἐκτάσσω
ἐκτείνω
ἐκτελέω
ἐκτέμνω
ἐκτένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: perseverance, earnestness
 • Forms:
ἐκτενέστερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more earnestly; more intently
ἐκτενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eager, earnest, constant, fervent, intent
 • Forms:
ἐκτενία
ἐκτενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eagerly, fervently, constantly
ἐκτήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to melt out, destroy by melting, waste away
 • Forms:
ἐκτίθημι
ἐκτίκτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring forth
 • Forms:
ἐκτίλλω
ἐκτιναγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaking out, violent shaking
ἐκτινάσσω
ἐκτίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pay off, pay in full
 • Forms:
ἐκτιτρώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause an abortion
ἐκτοκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lend at interest; exact interest
 • Forms:
ἐκτομίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a eunuch, gelding
 • Forms:
ἐκτοπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to take oneself from a place, go abroad
 • Forms:
ἕκτος
ἐκτός
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • outside
  • except
ἐκτρέπω
ἐκτρέφω
ἐκτρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run out
 • Forms:
ἐκτριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: destruction, obliteration
 • Forms:
ἐκτρίβω
ἔκτρομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: trembling
ἐκτρυγάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gather in the vintage
 • Forms:
ἐκτρώγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat up, devour
 • Forms:
ἔκτρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a child untimely born, miscarriage, an abortion
 • Forms:
ἐκτυπόω
ἐκτύπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: figure in relief
ἐκτύπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: modelling in relief; figure; allegory
 • Forms:
ἐκτυφλόω
ἐκυβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overflow, be insolent
 • Forms:
ἐκυρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a father-in-law
 • Forms:
ἐκφαίνω
ἐκφαυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to depreciate
 • Forms:
ἐκφέρω
ἐκφεύγω
ἔκφημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak out, utter
 • Forms:
ἐκφλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to set on fire
 • Forms:
ἐκφοβέω
ἔκφοβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: terrified
 • Forms:
ἐκφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a carrying out
 • Forms:
ἐκφόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: payment on produce, rent, tithe
 • Forms:
ἔκφρικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: frightening
 • Forms:
ἐκφύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wet entirely
 • Forms:
ἐκφυσάω
ἐκφύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sprout, put forth (e.g., trees put forth leaves)
 • Forms:
ἐκφωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cry out
 • Forms:
ἐκχέω
ἐκχολάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be angry
 • Forms:
ἔκχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: outflow, outpouring
 • Forms:
ἐκχωρέω
ἐκχωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut off, separate
 • Forms:
ἐκψύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to breathe one's last, die
 • Forms:
ἑκών
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: willingly, gladly, voluntary
 • Forms:
ἐκωύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to escape
 • Forms:
ἐξίστημι
ἐξωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive out, expel
  • Nautical: to run aground
 • Forms:
καθαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make clean, purge, cleanse
 • Forms:
καθαρίζω
καθέζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit, sit down
 • Forms:
καθεύδω
κάθημαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit
  • to sit down
  • to dwell, reside, settle, live
 • Forms:
καθίζω
καινίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make new
 • Forms:
καίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to light, ignite, set on fire, kindle
  • to burn, burn up, consume
  • to brand (with a burning iron)
 • Forms:
κακηγορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak ill of, abuse, slander
 • Forms:
κακολογέω
κακοπαθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to suffer misfortune, undergo hardship
  • to bear hardship patiently
  • to endure affliction
 • Forms:
κακοποιέω
κακόω
καλαμάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to gather stubble, glean, round up (cattle, stragglers)
 • Forms:
καλέω
καλλιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make more beautiful
 • Forms:
καλλωπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beautify the face, make the face beautiful
 • Forms:
καλύπτω
καμμύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to close, blind, obscure
 • Forms:
κάμπτω
καπνίζω
καρπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make fruitful, fertilize
 • Forms:
καρδιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hearten, encourage
 • Forms:
καρπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear fruit
 • Forms:
καρτερέω
καταράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to curse, utter imprecations, invoke upon, execrate, to doom
 • Forms:
καυματίζω
καυχάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to boast, glory, pride (oneself)
  • to boast about, mention in order to boast of, be proud of
 • Forms:
κεῖμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to recline, lie down
  • to be appointed, set, destined
  • to be given, exist, be valid
  • to occur, appear, be found
  • to find oneself, be
 • Forms:
κείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shear (sheep), shearer
  • to shave
  • to be a shearer
  • to cut one's hair
 • Forms:
κελεύω
κενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make empty
  • to empty
  • to destroy, render void, make of no effect
  • to deprive of (its) justification, lose its justification
 • Forms:
κεράννυμι
κερατίζω
κερδαίνω
κεφαλαιόω
κηδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to take care of (a corpse), bury (a corpse)
 • Forms:
κηρύσσω
κινδυνεύω
κινέω
κιρνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mix
 • Forms:
κισσάω
κλαίω
κλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break (esp., of bread)
 • Forms:
κλείω
κλέπτω
κληδονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to give a sign or omen, be a diviner
  • Pass.: to receive an omen
 • Forms:
κληροδοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to transmit an inheritance, distribute land, settle on the land
 • Forms:
κληρονομέω
κληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to appoint by lot
  • middle: to obtain by lot, receive
 • Forms:
κλίνω
κλοποφορέω
κοιλοσταθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to provide with a coffered ceiling or panels
 • Forms:
κοιμάω
κοιμίζω
κοινολογέομαι
κοινόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make common or impute, defile
  • to make something unclean
  • to consider or declare unclean
 • Forms:
κοινωνέω
κολάζω
κολάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to peck at, sculpture
 • Forms:
κολαφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to buffet, punch, hit with the fists
  • to suffer from the attack of pain (e.g., epilepsy, hysteria, periodic depressions, headaches, severe eye-trouble, malaria, leprosy, speech impediment)
 • Forms:
κολλάω
κολλυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bake, roll dough for baking
 • Forms:
κολοβόω
κομίζω
κονδυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike with the fist, punch
 • Forms:
κοπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to abate, stop, rest, cease, reduce
 • Forms:
κοπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grow weary
 • Forms:
κοπιάω
κοπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weary
 • Forms:
κόπτω
κοσμέω
κουφίζω
κράζω
κράννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hang
 • Forms:
κραταιόω
κρατέω
κράτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • might, power
  • mighty deed
  • strength, intensity
  • power, rule, sovereignty, dominion
κραυγάζω
κρεανομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to distribute flesh, divide the flesh
 • Forms:
κρεμάζω
κρημνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurl down headlong
 • Forms:
κρίνω
κροτέω
κρούω
κρύπτω
κτάομαι
κτίζω
κύκλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ring, circle, round about, all around
 • Forms:
κυκλόω
κυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw down
 • Forms:
κυλιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wallow, roll about
 • Forms:
κύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bow (at the waist), genuflect, stoop down, bend forward
 • Forms:
κυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to chance upon, encounter
 • Forms:
κυριεύω
κυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to confirm, make authoritative, ratify
  • to conclude, decide in favour of
 • Forms:
κύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to conceive, become pregnant
 • Forms:
κωθωνίζω
κωλύω
κωφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make dumb, silence
 • Forms:
κωφεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to keep quiet, hold one's peace
 • Forms:
περισσῶς


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era