ἐλ-
left arrow right arrow

αἱρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to take
  • Middle: to choose
 • Forms:
ἐλαία
ἐλάϊνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pure olive, of olive-wood
 • Forms:
ἐλαιολογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pick olives
 • Forms:
ἔλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: oil, olive oil
 • Forms:
ἐλαιών
ἔλασμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: metal beaten out, metal-plate
ἐλασσονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be deficient, wanting
 • Forms:
ἐλασσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make less
ἐλάσσων
ἐλάτη
ἐλάτινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the fir, pine
 • Forms:
ἐλατός
ἐλαττονέω
ἐλαττονόω
ἐλαττόω
ἐλάττωμα
ἐλάττων
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: less
 • Forms:
ἐλάττωσις
ἐλαύνω
ἔλαφος
ἐλαφρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vacillation, levity, fickleness
 • Forms:
ἐλαφρός
ἐλάχιστος
ἐλαχιστότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: less than the least; far less
 • Forms:
ἐλαχύς
ἐλεάω
ἐλεγμός
ἔλεγξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rebuke, reproof; conviction
 • Forms:
ἔλεγχος
ἐλέγχω
ἐλεεινός
ἐλεέω
ἐλεημοποιός
ἐλεημοσύνη
ἐλεήμων
ἑλεόπολις
ἔλεος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: pity, mercy, compassion
 • Forms:
ἐλευθερία
ἐλεύθερος
ἐλευθερόω
ἔλευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a coming, an advent
 • Forms:
ἐλευστέον
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: one must come
ἐλεφαντάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the commander of a squadron of elephants
 • Forms:
ἐλεφάντινος
ἐλέφας
ἕλιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: package, roll, curl, lock
ἑλικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: curved, twisted, wreathed, rolled, winding
 • Forms:
ἕλιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fetter
 • Forms:
ἑλίσσω
ἕλκος
ἑλκόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause sores, cause ulcers
  • to be full of sores, be ulcerous
 • Forms:
ἑλκύω
ἕλκω
ἐλλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to leave off, fail
ἔλλειψις
ἑλληνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Hellenic, Greek
 • Forms:
ἐλλιπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wanting, lacking, defective
ἐλλογέω
ἐλλόγιμος
ἐλλουλίμ
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: הִלּוּלִים festival days
ἐλμωνί
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: אַלְמֹנִי a certain one
ἐλοΐ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: אֶלֹהיּ Eloi, my God
ἕλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: meadow-land, marsh
 • Forms:
ἐλπίζω
ἐλπίς
ἐλωαΐ
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc
 • Meaning: Elohim
ἐλωΐ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: אֶלֹהיּ Eloi, my God
ἔρχομαι
λαγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive, obtain (by lot or divine will)
  • to be appointed, chosen by lot
  • to cast lots
 • Forms:
λαλέω
λαμβάνω
λάμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine, flash, shine out, radiate brilliantly
 • Forms:
λανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to escape notice, be hidden, be ignorant of, be unawares
 • Forms:
λαξεύω
λάσχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burst asunder, crack open
 • Forms:
λατομέω
λατρεύω
λαφυρεύω
λεαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to smooth, polish
  2. to pound or grind in a mortar
  3. to grind (with the teeth)
  4. to crush, extirpate
  5. to smooth (away wrinkles)
  6. to smooth or soften (harsh words)
 • Forms:
λέγω
λείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to leave (behind)
  • Mid/Pass: to be left (behind), fall short, be inferior
  • to do without, lack, be in need, want
  • to lack, falls short
 • Forms:
λειτουργέω
λειτουρεσέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to minister, perform service
 • Forms:
λείχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lick up
 • Forms:
λεπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to peel off the husk, skin or bark
 • Forms:
λεπτύνω
λευκαίνω
λήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cease, leave off
 • Forms:
λιθάζω
λιθοβολέω
λικμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind to powder, winnow, i.e., (by analogy), triturate
 • Forms:
λιμαγχονέω
λιπαίνω
λιτανεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pray, petition, implore
 • Forms:
λογίζομαι
λοιδορέω
λούω
λυμαίνω
λυπέω
λυτρόω
λύω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era