ἐμ-
left arrow right arrow

ἐγώ
 • Parse: Personal pronoun: 1st Nom Sing
 • Meaning: I, me, my, mine, myself
 • Forms:
ἐμάκρυναν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: prolong
ἐμαυτοῦ
 • Parse: Reflexive pronoun: 1st Gen Sing Masc
 • Meaning: me, mine own (self), myself
 • Forms:
ἐμβαίνω
ἐμβάλλω
ἐμβαπτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dip
ἐμβάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dip; to whelm on, i.e., wet (a part of the person, etc.) by contact with a fluid
 • Forms:
ἐμβατεύω
ἐμβιβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put (someone) into (something) (e.g., put a man into a ship)
ἐμβίωσις
ἐμβλέπω
ἐμβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a putting into its place, insertion
 • Forms:
ἐμβριθής
ἐμβριμάοmαι
ἐμβρίμημα
ἐμβροχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wet application, cold compress
 • Forms:
ἔμετος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: vomiting
 • Forms:
ἐμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spit out, vomit
 • Forms:
  • ἐμέσαι | Verb: Aor Act Infin
  • ἔμεσον | Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐμῇ
   • Verb: Pres Mid/Pass ind/subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἐμμαίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be enraged (against someone)
 • Forms:
ἐμμανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in madness, frantic, raving
 • Forms:
ἐμμελέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an exercise, a practice
ἐμμένω
ἔμμεσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: intermediate, in the midst
 • Forms:
ἐμμολύνω
ἔμμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lasting, abiding by, steadfast
 • Forms:
ἐμός
 • Parse: Possessive pronoun: 1st Nom Sing Masc
 • Meaning: my, mine
 • Forms:
  • ἐμοῦ | Possessive pronoun: 1st Gen Sing
  • ἐμῷ | Possessive pronoun: 1st Dat Sing Neut; Possessive pronoun: 1st Dat Sing Masc
  • ἐμόν | Possessive pronoun: 1st Acc Sing Neut; Possessive pronoun: 1st Nom Sing Neut; Possessive pronoun: 1st Acc Sing Masc
  • ἐμή | Possessive pronoun: 1st Nom Sing Fem
  • ἐμῇ | Possessive pronoun: 1st Dat Sing Fem
  • ἐμῆς | Possessive pronoun: 1st Gen Sing Fem
  • ἐμήν | Possessive pronoun: 1st Acc Sing Fem
  • ἐμοί | Possessive pronoun: 1st Dat Sing
  • ἐμῶν | Possessive pronoun: 1st Gen Plur Neut
  • ἐμοῖς | Possessive pronoun: 1st Dat Plur Neut
  • ἐμούς | Possessive pronoun: 1st Acc Plur Masc
  • ἐμαί | Possessive pronoun: Nom Plur Fem
  • ἐμαῖς | Possessive pronoun: Dat Plur Fem
  • ἐμάς | Possessive pronoun: 1st Acc Plur Fem
  • ἐμά | Possessive pronoun: 1st Nom/Acc Plur Neut
ἐμπαγάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to entrap, ensnare
  2. to attach, fasten
  3. to wash within a spring
 • Forms:
ἐμπαίγμα
ἐμπαιγμονή
ἐμπαιγμός
ἐμπαίζω
ἐμπαίκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mocker, scoffer; a derider, i.e., (by implication) a false teacher
 • Forms:
ἐμπαραγίγνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to come in upon
 • Forms:
ἐμπειρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: experience
 • Forms:
ἔμπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: experienced
 • Forms:
ἐμπείρω
ἐμπεριέχω
ἐμπεριπατέω
ἐμπερίτομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (state of being) circumcised
ἐμπήγνυμι
ἐμπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to jump upon
 • Forms:
ἐμπίμπλημι
ἐμπίμπρημι
ἐμπίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drink
 • Forms:
ἐμπίπλημι
ἐμπίπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled: ἐμπίμπρημι
 • Meaning: to set on fire, burn
ἐμπίπτω
ἐμπιστεύω
ἐμπλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plaster up
 • Forms:
ἔμπλαστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plaster (for healing wounds)
 • Forms:
ἐμπλατύνω
ἐμπλέκω
ἐμπλοκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plaiting, braiding (of the hair)
 • Forms:
ἐμπλόκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a hair clasp, barrette
  • a fashion of plaiting women's hair
 • Forms:
ἐμπνέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: breathing, alive
 • Forms:
ἔμπνευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a blast (of air), gust, on-breathing, breath upon
 • Forms:
ἐμπνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to breathe (e.g., to breathe threats)
  • to inspire
 • Forms:
ἔμπνους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with the breath in one, breathing, alive
 • Forms:
ἐμποδίζω
ἐμποδοστατέω
ἐμποδοστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blocker, one who is in the way
ἐμποδιστικός
ἐμπολάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gain for themselves by trading
 • Forms:
ἐμποιέω
ἐμπονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work on
 • Forms:
ἐμπορεύομαι
ἐμπορία
ἐμπόριον
ἔμπορος
ἐμπορπάω
ἐμπρήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing
 • Meaning: to burn up, enkindle, i.e., set on fire, ignite
 • Forms:
ἔμπροσθεν
 • Parse: Preposition; Adverb
 • Meaning:
  • Adv.: in front, ahead, forward
  • Prep.: in front of, before, ahead of
 • Forms:
ἐμπρόσθιος
ἔπτυσμα
ἐμπτύω
ἐμπυρίζω
ἐμπυρισμός
ἐμπυριστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who sets on fire
 • Forms:
ἔμπυρος
ἐμφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let a thing be seen in a mirror, exhibit, display
 • Forms:
ἐμφάνης
ἐμφανίζω
ἐμφανισμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: manifestation, information, disclosure
 • Forms:
ἐμφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: manifestly
ἔμφασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reflection (in a mirror)
 • Forms:
ἐμφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear
 • Forms:
ἔμφοβος
ἐμφραγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an enclosure
ἐμφράσσω
ἐμφύρω
ἐμφυσάω
ἐμφυσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to implant, instill into
 • Forms:
ἔμφυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: engrafted, implanted
 • Forms:
μαγειρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a cook, to cook meat
 • Forms:
μαδαρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull out hair, make bald
 • Forms:
μαθητεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • intransitively: to be a pupil, be a disciple
  • transitively: to make a disciple of, teach (someone), instruct
  • passive: to become a disciple
 • Forms:
μαιμάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quiver eagerly, be in great commotion
 • Forms:
μακαρίζω
μακροημερεύω
μακροθυμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have patience, wait
  • to be patient, forbearing
  • to delay
 • Forms:
μακροτονέω
μακρύνω
μαλακίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be softened, be infirm, be discouraged
 • Forms:
μαλακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be diseased, ill
 • Forms:
μαλακύνω
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to soften, weaken
 • Forms:
μανθάνω
μαντεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to prophesy, divine, give an oracle
  • to consult an oracle
 • Forms:
μαραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to quench, destroy
  • Pass.: to die out (gradually), fade, disappear, wither
 • Forms:
μαρτυρέω
μασσάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to gnaw, chew
 • Forms:
μαστιγόω
μαστίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scourge, whip
 • Forms:
ματαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to render futile, worthless
  • passive: to be given over to worthlessness, think about idle or worthless things, be foolish
 • Forms:
μάχομαι
μεγαλαυχέω
μεγαλορρημονέω
μεγαλύνω
μεθύω
μελετάω
μελίζω
μέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be about to, be on the point of
  • to be destined, inevitable
  • to intend, propose, have in mind
  • to after that, (something) to come
  • to delay
 • Forms:
μέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to (take) care; to be of interest to, i.e., to concern (only third person singular present Ind used impersonally, it matters); to be of interest to, i.e., to concern
 • Forms:
μελῳδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing, chant
 • Forms:
μέμφομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to find fault, blame
 • Forms:
μένω
 • Parse: Verb: Pres Act ind/subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to remain, stay
  • to live, dwell, lodge
  • to abide, continue, remain
  • to remain, last, persist, continue to live
  • to wait for
 • Forms:
μερίζω
μεσιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to confirm; to interpose (as arbiter), i.e (by implication) to ratify (as surety)
 • Forms:
μετεωρίζω
μετρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to measure
  • to take the dimensions of, measure
  • to compare size
  • to give out, deal out, apportion
 • Forms:
μηκύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enlarge, lengthen
 • Forms:
μηνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to show, make known, reveal, tell, disclose (through the idea of mental effort and thus calling to mind), i.e., report, declare, intimate
 • Forms:
μηχανάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to devise, contrive, prepare, make ready
 • Forms:
μιαίνω
μιαροφαγέω
μίγνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mix, mingle
 • Forms:
μιμνήσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be mindful, remember
  • reflexive: to remind oneself, recall to mind, remember
  • to make mention of
  • to remember, think of, care for, be concerned about
  • passive: to be mentioned, be called to remembrance
 • Forms:
μισέω
μισθόω
μνάομαι
μνημονεύω
μνησικακέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to resent, hate, remember past wrongs, bear a grudge
 • Forms:
μνηστεύω
μοιχάω
μοιχεύω
μολύνω
μονομαχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fight in single combat
 • Forms:
μοσχοποιέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make a calf, fabricate the image of a bullock
 • Forms:
μοχθέω
μυκτηρίζω
μωραίνω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era