μν-
left arrow right arrow

μιμνήσκω
μνᾶ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pound; a mna (i.e., mina), a certain weight, equal to 100 drachmas (if one drachma was a day's wage, a mina would be about $10,000)
 • Forms:
μνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to remember, call to mind
  • to woo, court for one's bride, be engaged
μνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • remembrance, memory
  • mention
  • recollection, recital
 • Forms:
μνῆμα
μνημεῖον
μνήμη
μνημονεύω
μνημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: memory
μνημόσυνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • memory
  • a memorial offering
  • memorial; a reminder (memorandum), i.e., record
 • Forms:
μνησικακέω
μνησικακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vengefulness, bearing a grudge
μνησίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: vengeful, bearing malice
 • Forms:
μνηστεύω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era