με-
left arrow right arrow

ἐγώ
 • Parse: Personal pronoun: 1st Nom Sing
 • Meaning: I, me, my, mine, myself
 • Forms:
  • μέ | Personal pronoun: 1st Acc Sing
μεγαλαυχέω
μεγαλαυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great boasting, arrogance
 • Forms:
μεγαλεῖος
μεγαλειότης
μεγαλόδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of great fame
μεγαλοδόξως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: famously
μεγαλοκράτωρ
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc
 • Meaning: majestic ruler
μεγαλομερής
μεγαλομερῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like large particles
μεγαλοπρέπεια
μεγαλοπρεπής
μεγαλοπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: magnificently
μεγαλοπτέρυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with great wings
μεγαλορημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to use great words, boast
μεγαλορημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boastful talking, high-sounding words
μεγαλορήμων
μεγαλορρημονέω
μεγαλορρημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boastful talking, high-sounding words
μεγαλορρήμων
μεγαλόσαρκος
μεγαλοσθενής
μεγαλοσύνη
μεγαλοφρονέω
μεγαλόφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: high-minded man, noble man, generous man
μεγαλόψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: high-souled, magnanimous
 • Forms:
μεγαλοψύχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: magnanimously
μεγαλύνω
μεγάλωμα
μεγαλώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a great name, giving glory
μεγάλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: greatly, much, largely
μεγαλωστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: far and wide, over a vast space
μεγαλωσύνη
μέγας
μέγεθος
μεγιστάν
μεγιστᾶνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: great men, lords, grandees
 • Forms:
μεθαρμόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dispose differently, to correct
 • Forms:
μεθερμηνεύω
μέθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: drunkenness; an intoxicant, i.e., (by implication) intoxication
 • Forms:
μεθίστημι
μεθοδεία
μεθοδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to defraud, deceive, pervert, trick
 • Forms:
μέθοδος
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: a following after, pursuit
 • Forms:
μεθόριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • boundary, border; bounded alongside, i.e., contiguous
  • the region enclosed by the boundary
  • plural: frontier
 • Forms:
μεθύσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to cause to become drunk, to make (someone) intoxicated
  • passive: to get drunk, become intoxicated, drink freely
 • Forms:
μέθυσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an intoxicating drink, alcohol
 • Forms:
μέθυσος
μεθύω
μεθωεσιμ
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: had been reckoned
μεῖγμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a confection, a compound
μείγνυμι, μειγνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mingle, mix, blend
μειδιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to smile
 • Forms:
μειζότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: greater; still larger
 • Forms:
μείζων
 • Parse: Adj: Nom Sing Feminine Comparative; Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: larger, elder, greater, more
μειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make smaller, to lessen, moderate
 • Forms:
μειράκιον
μειρακίσκος
μεῖραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a young girl, lass
 • Forms:
μείς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: month
μείωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lessening, diminution, mutilation
μέλαθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: the ceiling of a room, or (rather) the main beam which bears the ceiling
 • Forms:
μελαθρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to connect or fasten by beams, link by beams
 • Forms:
μέλαν
μελανέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to turn black
μελάνθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: black cummin
μελανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blackness: a black cloud
 • Forms:
μελανοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Neut
 • Meaning: black-looking, black image
 • Forms:
μελανόομαι
μέλας
μελετάω
μελέτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meditation, study, care, attention
 • Forms:
μέλι
μελίζω
μέλισσα
μελίσσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: honeycomb; relating to honey, i.e., bee (comb)
 • Forms:
μελισσών
μέλλω
μέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a member, limb, or part of the body
  • a tune, melody
 • Forms:
μέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be of interest to, i.e., to concern (only third person singular present Ind used impersonally, it matters)
  • to (take) care
  • to be of interest to, i.e., to concern
  • to be concerned about, be troubled about
 • Forms:
  • μέλῃ | Verb: Pres Mid/Pass ind/Subj 2nd Sing
  • μέλει | Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
  • μελέτω | Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
μελῳδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing, chant
μελῳδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a singing, chanting
 • Forms:
μελῳδός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: singing, musical, melodious
 • Forms:
μεμβράνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: parchment, a (written) sheep-skin
 • Forms:
μέμφομαι
μεμψίμοιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • complaining, fault-finding
  • substantive: complainer
 • Forms:
μέμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reason for complaint, blame, censure, reproof, chiding, criticism
 • Forms:
μέν
 • Parse: particle
 • Meaning: indeed, on the other hand
μένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impulse, will, spirit, might, courage
 • Forms:
μενοῦνγε
 • Parse: particle
 • Meaning: no but, yes doubtless, rather, verily
 • Forms:
μέντοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: although, really, actually, also, but, howbeit, nevertheless, yet; indeed though, i.e., however
μέντοιγε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: surely
μένω
μεριδάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: governor of a district or province
 • Forms:
μεριδαρχία
μερίζω
μέριμνα
μεριμνάω
μερίς
μερισμός
μεριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: divider, arbitrator, apportioner (administrator)
 • Forms:
μεριτεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to divide among themselves
 • Forms:
μέρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a part (of something), a portion (of something), section
  • a member (of a body)
  • a region, district (of a country)
  • a side (of a building or boat)
  • a department (of a business)
  • a matter, affair
  • with ἀνάone after another, in succession
  • partly
  • a share
 • Forms:
μεσάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in the middle, at the middle, be half-cooked
 • Forms:
μέσακλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: weaver's beam
μεσημβρία
μεσημβρινός
μεσθααλ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: wardrobe
μεσιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mediate, act as surety, guarantee, confirm, interpose (as arbiter), ratify (as surety)
 • Forms:
μεσίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mediator, arbitrator, a go-between, an internunciator, a reconciler, intercessor
 • Forms:
μεσόγαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inland, in the heart of a country
 • Forms:
μεσονύκτιον
μεσοπόρφuρος
μέσος
μεσότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a middle or central position, a mean between two extremes
 • Forms:
μεσότοιχον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dividing wall, middle wall, a partition
μεσουράνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mid-heaven, midst of heaven, mid-sky
 • Forms:
μεσόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in the middle, be at the middle, be half way, about the midst, to form the middle, i.e., (in point of time), to be half-way over
 • Forms:
μεστός
μεστόω
μετά
 • Parse: PREP
 • Meaning: μετά + Gen = with; μετά + Acc = after
 • Forms:
μεταβαίνω
μεταβάλλω
μεταβολή
μεταβολία
μεταβόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: changeable, huckster, retail dealer
 • Forms:
μεταγενής
μεταγίγνομαι
μεταγράφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to copy, transcribe
μετάγω
μεταδιαιτέω
μεταδίδωμι
μεταδιώκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to follow closely after, pursue
 • Forms:
μετάθεσις
μεταίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to transplant, go away, depart, lift up and remove, shift
 • Forms:
μεταίτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: being in part the cause of
 • Forms:
μετακαλέω
μετακινέω
μετακιρνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to temper, mix with, accommodate
 • Forms:
μετακομίζω
μετακόσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: between (the worlds), after the world, e.g., what comes after this world
μεταλαμβάνω
μετάλημψις
μεταλλάσσω
μεταλλεύω
μέταλλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mine
 • Forms:
μεταμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: change of purpose, regret, repentance
μεταμελέω
μεταμέλομαι
μετάμελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: repentance, regret
 • Forms:
μεταμορφόω
μεταναστεύω
μετανίστημι
μετανοέω
μετάνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: repentance, change of mind, compunction (for guilt, including reformation); by implication, reversal (of (another's) decision)
 • Forms:
μεταξύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • of time: between, afterward, next, meanwhile
  • of place: between, in the middle of
  • reciprocal: between, among (e.g., between you and him)
μεταπαιδεύω
μεταπαραδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to succeed, give place to, follow
μεταπείθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to change a person's persuasion
 • Forms:
μεταπέμπω
μεταπίπτω
μετασκευάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put into another dress
 • Forms:
μεταστρέφω
μεταστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a turning from
μετασχηματίζω
μετατίθημι
μετατρέπω
μεταφέρω
μετάφρασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a paraphrasing
 • Forms:
μετάφρενον
μεταφυτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to transplant
μεταχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour from one vessel into another
 • Forms:
μετέρχομαι
μετέπειτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afterward, thereafter
μετέχω
μετεωρίζω
μετεωρισμός
μετέωρος
μετοικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a deportation, migration, removal (from one place to another); a change of abode, i.e., (esp.), expatriation
 • Forms:
μετοικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to migrate
 • Forms:
μετοικία
μετοικίζω
μέτοικος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: changing one's abode, emigrating and settling elsewhere
 • Forms:
μετοπωρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: autumnal
  • substantive: autumn
μετουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: participation, partnership, communion
 • Forms:
μετοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sharing, fellowship, participation
μέτοχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: sharing, participating
  • substantive: fellow, partaker, partner; participant, i.e., (as noun) a sharer; by implication, an associate
 • Forms:
μετρέω
μέτρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: measuring, measurement
 • Forms:
μετρητής
μετριάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sick, unwell, only middling
  • to be moderate, keep measure
 • Forms:
μετριοπαθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have compassion, be moderate in passion, deal gently, treat indulgently
 • Forms:
μέτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: moderate, practice self-restraint, within measure
 • Forms:
μετρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: a little, moderately, i.e., slightly
μέτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: measure; a measure ("metre"), literally or figuratively; by implication, a limited portion (degree)
 • Forms:
μέτωπον
μέχρι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unto, until, as far as
 • Forms:
μεχωνώθ
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: stand, base
μαίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be insane, be beside self (mad), rave as a "maniac"
 • Forms:
μακρύνω
μαλακίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be softened, be infirm, be discouraged
 • Forms:
μανθάνω
μαρτυρέω
μαστιγόω
ματαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to render futile, worthless
  • passive: to be given over to worthlessness, think about idle or worthless things, be foolish
 • Forms:
μηχανάομαι
μηχανεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to invent, prepare, make ready
 • Forms:
μιαίνω
μίγνυμι
μιμνήσκω
μισέω
μισθόω
μνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to woo, court for one's bride, engaged, betrothed
μνηστεύω
μολύνω
μονόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be desolate, isolate, make solitary, be left alone, bereave, make alone
 • Forms:
μυαλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fill with marrow
 • Forms:
μυέω
μωκάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to mimic, and so, ridicule, object of scorn
 • Forms:
μωμάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to blame, censure, find fault with
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era