μα-
left arrow right arrow

μά
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: by
μαχίρ
 • Parse: Hebrew noun
 • Meaning: price
μαγεία
μαγειρεῖον
μαγειρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to butcher, slaughter, massacre
  • to be a butcher
  • to be a cook, to cook meat
μαγείρισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a cook, kitchen servant
 • Forms:
μάγειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cook, kitchen servant
 • Forms:
μαγεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to practice magic, use sorcery
 • Forms:
μαγικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fit for the Magians, Magian
 • Forms:
μαγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: any kneaded mass, cake, lump
μάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sorcerer, wise man, a Magian, i.e., Oriental scientist; by implication, a magician
 • Forms:
μαδαρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pull out hair, make bald
μαδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be flaccid: to be bald
 • Forms:
μάζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a barley-cake
 • Forms:
μαζός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: breast
μαζουρὼθ
 • Parse: Heb. ולמזלות
 • Meaning: Mazuroth, (a zodiac, twelve signs)
μάθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: what is learned, knowledge, teaching, a lesson
 • Forms:
μαθηματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: fond of learning, astrological
  • substantive: astrologer
μαθητεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lesson, instruction
μαθητεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • intransitively: to be a pupil, be a disciple
  • transitively: to make a disciple of, teach (someone), instruct
  • passive: to become a disciple
 • Forms:
μαθητής
μαθήτρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female disciple; a female pupil
μαῖα
μαιμάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quiver eagerly, be in great commotion
 • Forms:
μαίνομαι
μαιόομαι
μακαρίζω
μακάριος
μακαριότης
μακαρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessing, blessedness; beatification, i.e., attribution of good fortune
 • Forms:
μακαριστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed, deemed or to be deemed happy, enviable
 • Forms:
μακαρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: blessedly, happily
μάκελλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shambles; a butcher's stall, meat market or provision-shop
 • Forms:
μακράν
 • Parse: Adverb; Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning: far (off), good (great) way off, at a distance
μακρόβιος
μακροβίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: longevity
μακροημέρευσις
μακροημερεύω
μακροήμερος
μακρόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afar off, from far; from a distance or afar
μακροθυμέω
μακροθυμία
μακρόθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: longsuffering, patient, forbearing, even-tempered
μακροθύμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: patiently; with long (enduring) temper, i.e., leniently
μακρός
μακρότης
μακροτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to persevere
μάκρυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a thing put far away, as abominable
 • Forms:
μακρύνω
μακροχρονίζω
μακροχρόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long-lived, live long, long-timed
μάλα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very, quite, right, certainly, indeed
μάλαγμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: emollient, soft materials, padding
μαλακία
μαλακίζομαι
μαλακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be diseased, ill
μαλακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of things: soft, delicate (e.g., soft clothing)
  • of people: dainty, effeminate, soft, tender
  • substantivea catamite, homosexual boy
 • Forms:
μαλακοψυχάζω
μαλακύνω
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to soften, weaken
μαλακῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: softly
μάλιστα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • most of all, above all, chiefly, especially, particularly, very greatly
  • most assuredly, certainly
μᾶλλον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • more, rather
  • to a greater degree, more
μάμμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grandmother
 • Forms:
μαμμωνᾶς
μαμωνᾶς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wealth, property
μαναά
 • Parse: Noun: acc
 • Meaning: grain offering, freewill offering
μανααν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: grain offering, freewill offering
μάνδρα
μανδραγόρος
μανδύας
μανή
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: mene
μανθάνω
μανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • madness, craziness, frenzy, delirium
  • weakened sense: eccentricity, queerness, excitement
 • Forms:
μανιάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an armlet
 • Forms:
μανιώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: like madness, mad
 • Forms:
μάννα
 • Parse: Heb. מָן
 • Meaning: manna; an edible gum
μαντεία
μαντεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an oracle
μαντεύομαι
μάντις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: seer, soothsayer, diviner, prophet
 • Forms:
μαραίνω
μαράν
 • Parse: Aramaic: מָרָנָא־אְַתָה
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαράνα
 • Parse: Aramaic: מָרָנָא־אְַתָה
 • Meaning: Maran-atha μαρὰν ἀθά
μαραναθά
 • Parse: Aramaic: מָרָנָא־אְַתָה
 • Meaning: Maranatha μαρὰν ἀθᾶ
μαργαρίτης
μαρμάρινος
μάρμαρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: marble
 • Forms:
μαρσίππιον
μάρσιππος
μαρτυρέω
μαρτυρία
μαρτύριον
μαρτύρομαι
μάρτυς
μαρθκάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to chew (the cud)
μασανα
 • Parse: Noun: Dat Sing
 • Meaning: the second quarter
μασάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to bite
μασενα
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: Masena, second quarter
μασμαρωθ
 • Parse: Noun: Acc Plur Neut
 • Meaning: snuffer
μασσάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to gnaw, chew
μαστιγόω
μαστίζω
μάστιξ
μαστός
μαστώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rounded, breast-shaped
ματαιολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: empty talk, fruitless discussion, babble
 • Forms:
ματαιολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: vain talker; an idle (i.e., senseless or mischievous) talker, i.e., a wrangler
 • Forms:
ματαιοπονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fruitless toil
μάταιος
ματαιότης
ματαιόφρων
ματαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • active: to render futile, worthless
  • active: to bring to naught
  • active: to invent (Jer. 23:16)
  • passive: to be brought to naught
  • passive: to become foolish, act foolishly (I Sam. 13:13)
  • passive: to be given over to worthlessness, think about idle or worthless things
 • Forms:
ματαίωμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: emptiness, worthlessness
ματαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ineffectually
μάτην
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in vain, folly, to no end
μάχαιρα
μάχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • battle
  • fighting, quarrels, strife, disputes
  • controversy
 • Forms:
μαχητής
μάχιμος
μάχομαι
μηρυκάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to chew (the cud)
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era