εγ-
left arrow right arrow

ἐγγαστρίμυθος
ἐγγίζω
ἐγγλύφω
ἔγγραπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a written document
 • Forms:
ἔγγραφος
ἐγγράφω
ἐγγυάω
ἐγγύη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: surety, pledge
 • Forms:
ἐγγύθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from near, near
ἔγγυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: surety pledged, a bondsman
 • Forms:
ἐγγύς
ἐγγύτερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nearer, closer
ἐγείρω
ἔγερσις
ἐγκάθετος
ἐγκάθημαι
ἐγκαθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit upon, sit in
  • to locate between
 • Forms:
ἐγκαθίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let down, to send in
 • Forms:
ἐγκαίνια
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning: Hanukkah, Feast of Lights, festival of Rededication
ἐγκαινίζω
ἐγκαινίοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Meaning: dedication
ἐγκαινισμός
ἐγκαίνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dedication
ἐγκαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn
 • Forms:
ἐγκακέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to become weary, tired
  • to lose heart, despair
ἐγκαλέω
ἐγκάρδια
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: found in the heart, what is in the heart
ἔγκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fruitful departure
  • containing fruit
 • Forms:
ἐγκαρτερέω
ἔγκατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: entrails, bowels
ἐγκατάλειμμα
ἐγκαταλείπω
ἐγκαταλιμπάνω
ἐγκαταπαίζω
ἐγκαταστηρίζω
ἐγκατασφραγίζω
ἐγκατοικέω
ἔγκατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: inner part
 • Forms:
ἐγκαυχάομαι
ἐγκεῖμαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to insist, warn urgently
  • to cling, be devoted to, be bent toward
 • Forms:
ἐγκεντρίζω
ἐγκεράννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to mix
  • Pass.: to be united
 • Forms:
ἐγκηδεύω
ἐγκισσάω
ἐγκλείω
ἔγκλημα
ἔγκληρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having a lot or share in
 • Forms:
ἐγκλοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enclose in a collar
 • Forms:
ἐγκοίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in the belly
 • Forms:
ἔγκοιλος
ἐγκόλαμμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: anything engraven
ἐγκολαπτά
 • Parse: Noun:
 • Meaning: engraven
ἐγκολάπτω
ἐγκολλάω
ἐγκομβόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to put (something) on oneself, tie (something) on oneself
 • Forms:
ἐγκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a hindrance
 • Forms:
ἔγκοπος
ἐγκόπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to hinder, thwart
 • Forms:
ἐγκοσμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put in order within
 • Forms:
ἐγκοτέω
ἐγκότημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an object of anger
ἐγκράτεια
ἐγκρατεύομαι
ἐγκρατεύζω
ἐγκρατής
ἐγκρίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to compare, class (someone) with (someone)
  • to admit, accept
 • Forms:
ἐγκρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pancake, fritter, a cake made with oil and honey
ἐγκρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to knock on (something), pound on, hammer on
 • Forms:
ἐγκρύπτω
ἐγκρυφίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: baked cake
 • Forms:
ἐγκτάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to get possessions
 • Forms:
ἔγκτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tenure of land in
 • Forms:
ἔγκτητος
ἐγκύκλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: circular, rounded, round
 • Forms:
ἐγκυλίω
ἔγκυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pregnant
 • Forms:
ἐγκύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look closely, study, gain insight
 • Forms:
ἐγκωμιάζω
ἐγκώμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: in the village: hence, native, common; victory
 • Forms:
ἐγχάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gape
 • Forms:
ἐγχειρέω
ἐγχείρημα
ἐγχειρίζω
ἐγχειρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: in the hand
ἐγχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour in
 • Forms:
ἐγχρίω
ἐγχρονίζω
ἐγχώριος
ἐγώ
 • Parse: Personal pronoun: 1st Nom Sing
 • Meaning: I, me
ἔγωγε
 • Parse: rel pron: Nom Sing
 • Meaning: I, me
ἐκκακέω
γαμέω
γαμίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give in marriage, espouse
 • Forms:
γαυριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to glory, bear oneself proudly, prance
 • Forms:
γελάω
γεμίζω
γέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be full, swell out
 • Forms:
γενεαλογέω
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to trace descent, count by descent, trace one's genealogy
  • to reckon by generations, i.e., trace in genealogy
 • Forms:
γεννάω
γεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to taste, enjoy, eat
  • to partake of
  • to come to know (something)
 • Forms:
γηράω
γηροβόσκω
γίνομαι
γινώσκω
γλυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: carving, carved work
 • Forms:
γλυκαίνω
γλύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carve, cut out with a knife
 • Forms:
γνοφόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to darken
 • Forms:
γνωρίζω
γογγύζω
γομφιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have pain in the back teeth
 • Forms:
γράφω
γρηγορεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be vigilant, wake, be watchful, be alert
 • Forms:
γρηγορέω
γρύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grumble, mutter, complain
 • Forms:
γυμνάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to exercise
  • to train, i.e., practise naked (in the games)
 • Forms:
γυμνόω
γυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make round, bend
 • Forms:


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era