γε-
left arrow right arrow

γαμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wed, marry (a wife)
 • Forms:
γαυρόω
γέ
 • Parse: particle
 • Meaning: and besides, doubtless, at least, yet
γέεννα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hell; valley of (the son of) Hinnom; ge-henna (or Ge-Hinnom), a valley of Jerusalem, used (figuratively) as a name for the place (or state) of everlasting punishment
 • Forms:
γεῖσος
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: chapiter, capital
 • Forms:
γειτνιάω
γείτων
γειώρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sojourner, proselyte
 • Forms:
γελάω
γελοιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to joke
 • Forms:
γελοιασμός
γελοιαστής
γελοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: causing laughter, laughable
 • Forms:
γέλως
γεμίζω
γέμω
γενεά
γενεαλογέω
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to trace descent, count by descent, trace one's genealogy
  • to reckon by generations, i.e., trace in genealogy
 • Forms:
γενεαλογία
γενέθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: birthday
 • Forms:
γένειον
γενέσια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: birthday celebration, birthday ceremonies
 • Forms:
γενεσιάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator
γενεσιουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: concerned with or incident to generation
γένεσις
γενετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: birth
 • Forms:
γενέτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother
 • Forms:
γένημα
γενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to or connected with the family or race
 • Forms:
γενναῖος
γενναιότης
γενναίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nobly
γεννάω
γέννημα
γέννησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: birth; nativity, offspring
 • Forms:
γεννητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: begotten, born
 • Forms:
γένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • race, stock
  • descendants of a common ancestor
  • family, relatives
  • nation, people
  • class, kind, type
 • Forms:
γεραιός
γεραίρω
γέρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: prize, reward
γερουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: senate; the eldership, i.e., (collectively) the Jewish Sanhedrin
 • Forms:
γέρων
γεῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a taste, smack
γεῦσις
γεύω
γέφυρα
γεώδης
γεωμετρία
γεωμετρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: measuring, of or for geometry, geometrical
 • Forms:
γεωργέω
γεωργία
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: tillage, agriculture, farming
 • Forms:
γεώργιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cultivated land, field, a farm
  • husbandry
 • Forms:
γεωργός
γηράσκω
γίγνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be, become, exist, come to be
 • Note: of γίνομαι
γίνομαι
γλύφω
γράφω
γυμνάζω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era