ἐν-
left arrow right arrow

ἐγκάθημαι
ἐγκαθίζω
ἐγκαινίζω
ἐγκαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accuse, call in question, implead, lay to the charge, incriminate
  • to call in (as a debt or demand), i.e., bring to account
 • Forms:
ἐγκαρτερέω
ἐγκαυχάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to boast, take pride in (someone)
  • to boast in arrogance
 • Forms:
ἔγκειμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to insist, warn urgently
  • to cling, be devoted to, be bent toward
 • Forms:
ἐγκεντρίζω
ἐγκισσάω
ἐγκλείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lock up, shut up, enclose
 • Forms:
ἐγκόπτω
ἐγκοτέω
ἐγκράτεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: self-control
ἐγκρατεύζω
ἐγκρατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to control oneself, abstain from (something)
 • Forms:
ἐγκρούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to knock on (something), pound on, hammer on
 • Forms:
ἐγκρύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hide in, bury in, put (something) into (something)
 • Forms:
ἐγκυλίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roll in
 • Forms:
ἐγχειρέω
ἐγχέω
ἐγχρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to anoint, rub in (oil), i.e., besmear
 • Forms:
εἷς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one, a, an, any, a certain (person/thing)
 • Forms:
  • ἕν Adj: Nom/Acc sing Neut
  • ἕνα | Adj: Acc Sing Masc
  • ἑνός | Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἑνί
   • Adj: Dat Sing Masc/Neut
   • Also see ἔνι Verb: Imp Ind 3rd Sing to be in (a place)
   • Also see ἔνι Adj: Dat Sing Masc/Neut some
ἐμβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go in, step in (a pool)
  • to get into (a ship), embark
 • Forms:
ἐμβάλλω
ἐμβιβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put (someone) into (something) (e.g., put a man into a ship)
 • Forms:
ἐμβλέπω
ἐμβριμάοmαι
ἐμμένω
ἐμπαγάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to entrap, ensnare
  2. to attach, fasten
  3. to wash within a spring
 • Forms:
ἐμπαίζω
ἐμπήγνυμι
ἐμπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to jump upon
 • Forms:
ἐμπεριπατέω
ἐμπίμπλημι
ἐμπίμπρημι
ἐμπίπλημι
ἐμπίπρημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Also spelled: ἐμπίμπρημι
 • Meaning: to set on fire, burn
ἐμπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall into (e.g., fall into a pit)
  • to fall among (e.g., fall among thieves)
  • to fall into (e.g., fall into false teaching)
  • to set in, arise
 • Forms:
ἐμπιστεύω
ἐμποδίζω
ἐμπορεύομαι
ἐμπρήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing
 • Meaning: to burn up, enkindle, i.e., set on fire, ignite
 • Forms:
ἐμπτύω
ἐμπυρίζω
ἐμφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let a thing be seen in a mirror, exhibit, display
 • Forms:
ἐμφανίζω
ἐμφράσσω
ἐμφυσάω
ἐμφυσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to implant, instill into
 • Forms:
ἐν
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐν + Dat = in, on, at, by, with, within
  • Of Place: in (e.g., ἐν Ἀθήναις - in Athens
  • Of Place: among (e.g., ἐν τοῖς Ἕλλησιν - among the Greeks)
  • Of Place: by, near (e.g., ἐν τῇ νησῖδι - near the island)
  • Of Place: on (e.g., ἐν τῇ ὁδῷ - on the way)
  • Of Clothes: with (e.g., ἠμφιεσμένον ἐν μαλακοῖς - dressed with soft clothes)
  • Of Time: in, during (e.g., ἐν νυκτί - in the night; ἐν ταῖς σπονδαῖς - during the truce)
  • Causal: with (e.g., ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτείνειν - kill with a sword)
ἔν
 • Parse: Preposition
 • Meaning: ἐν + Dat = in, on, by, with
 • Note: This form ἔν found when followed by an enclitic
ἐναγκαλίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take in one's arms, embrace, hug
 • Forms:
ἐναγκαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to embrace, hug
 • Forms:
ἐναγκάλισμα
ἐναγωνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to contend
 • Forms:
ἐναθλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear up bravely under
 • Forms:
ἐνακισχίλιοι
ἐνακούω
ἐνάλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: marine, belonging to the sea
 • Forms:
ἐναλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interchange
ἐναλλάξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: crosswise, in opposite directions
ἐναλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to confuse, change, exchange
 • Forms:
ἐνάλλομαι
ἐνανθρωπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to take on human form
ἔναντι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: before, in front of, in presence of
ἐναντίον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • before, in the presence of
  • in the sight of, in judgment of
  • on the other hand
ἐναντιόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to set oneself against, oppose, withstand
 • Forms:
ἐναντίος
ἐναντιόω
ἐναπερείδω
ἐναποθνήσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to die in (a place)
 • Forms:
ἐναποσφραγίζω
ἐναργής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clear, evident, visible
ἐνάρετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: virtuous
 • Forms:
ἐναρίθμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: filling up the number
ἐναρμόζω
ἐνάρχομαι
ἐνατενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look intently in, gaze earnestly in
 • Forms:
ἔνατος
ἐναφίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let, permit, let drop into
 • Forms:
ἐνδεής
ἔνδεια
ἔνδειγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: evidence, plain indication
ἐνδείκνυμι
ἐνδεικνύω
ἐνδείκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: informer, complainant
ἔνδειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sign, omen
  • proof
 • Forms:
ἕνδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eleven
ἑνδέκατος
ἐνδελεχής
ἐνδελεχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to continue
 • Forms:
ἐνδελεχίζω
ἐνδελεχισμός
ἐνδελεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: continually
ἔνδεσμος
ἐνδέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: it can be, (cannot be); it is accepted in, i.e., admitted (possible)
ἐνδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Impersonal: it is possible
  • to take upon oneself
 • Forms:
ἐνδεχομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as far as possible
ἐνδέω
ἐνδημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be at home, be present, be in one's own country, i.e., home; opposite to ἐκδημέω
 • Forms:
ἐνδιαβάλλω
ἐνδιατρίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to continue doing (something), linger, spend time
 • Forms:
ἐνδιδύσκω
ἐνδίδωμι
ἔνδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: just, in the right, equitable
 • Forms:
ἔνδοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from within, within, inside
ἐνδόμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: building; a housing in (residence), i.e., structure
ἐνδογενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: born at home, born in the house
 • Forms:
ἔνδον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: within, inside
ἐνδοξάζομαι
ἐνδοξάζω
ἔνδοξος
ἐνδόξως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gloriously, honourably
ἐνδόσθια
ἔνδυμα
ἐνδυναμόω
ἐνδύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to creep in, enter, go in
  • to live alone, retire within
 • Forms:
ἔνδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a putting on, wearing of clothing
  • clothing
 • Forms:
ἐνδύω
ἐνδώμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interior structure, construction, foundation, enclosing with a wall
ἐνεγγθάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give over, stand security
 • Forms:
ἐνέδρα
ἐνεδρεύω
ἔνεδρον
ἐνειλέω
ἔνειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be in
  • to be among
  • to be present (in a place)
  • to be possible
 • Forms:
ἐνείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thread through, string on, string together, entwine, sew up
 • Forms:
ἕνεκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: because, for (cause, sake), wherefore, by reason of, that
 • Forms:
ἐνελίσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wrap (up) in (something)
ἐνενήκοντα
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety
ἐνενηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ninety years old
ἐνεξουσιάζω
ἐνεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: speechless
 • Forms:
ἐνεργάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to make or produce in
 • Forms:
ἐνέργεια
ἐνεργέω
ἐνέργημα
ἐνεργής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • effectual, powerful, active
ἐνεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: at work, working, active, busy
 • Forms:
ἐνερείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be thrust in, become fixed
 • Forms:
ἐνευλογέω
ἐνευφραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cheer, gladden
 • Forms:
ἐνεχυράζω
ἐνεχύρασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pledge, thing pawned
ἐνεχυρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a taking in pledge, a security, pledge
 • Forms:
ἐνέχυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pledge, surety, security
 • Forms:
ἐνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • + τινί to have/keep a grudge against someone
   • to be hostile to someone
  • Passive:
   • to be subject to
   • to be loaded down with
 • Forms:
ἐνῆλιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: of age, in the prime of manhood
 • Forms:
ἐνῆμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be seated in
 • Forms:
ἔνθα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: here, there, thither, then
ἐνθάδε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: here, there, hither; within
ἔνθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ornament, deposit (of money)
 • Forms:
ἐνθέμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: socket (of a lampstand); cabin (on the poop of a ship)
 • Forms:
ἔνθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of place: from here
  • Of time: from then
ἔνθεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inspired by God
 • Forms:
ἔνθεσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lawful
 • Forms:
ἐνθουσιάζω
ἐνθρονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to place on a throne, to enthrone
 • Forms:
ἐνθρύπτω
ἐνθυμέομαι
ἐνθύμημα
ἐνθύμησις
ἐνθύμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inward thought, taken to heart, weighing on the mind
 • Forms:
ἐνθυμόω
ἐνί
 • Parse: Preposition
 • Meaning: in, poetic form of ἐν
ἐνιαύσιος
ἐνιαυτός
ἐνιδρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to place (someone) in, establish (someone) in
 • Forms:
ἐνίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let go in
 • Forms:
ἔνιοι
ἐνίοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sometimes
ἐνίστημι
ἐνισχύω
ἐννακόσιοι
ἐννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: nine
ἐννεακαίδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: nineteen
ἐννεακαιδέκατος
 • Parse: Adj: Ordinal Number
 • Meaning: nineteenth
ἐννέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to feed
 • Forms:
ἐννενηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: ninety-nine, ninety and nine
ἐννεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: speechless; dumb (as making signs), i.e., silent from astonishment
 • Forms:
ἔννευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: signal, wave of the hand, gesture
 • Forms:
ἐννεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make signs to, ask by signs, beckon
  • to gesture (with a nod, a wink, hand signal)
  • to communicate non-verbally
 • Forms:
ἐννοέω
ἐννόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: understanding
 • Forms:
ἔννοια
ἔννομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: legal, lawful, under law, subject to the law
 • Forms:
ἐννόμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lawfully, legally
ἐννοσσεύω
ἐννοσσοποιέω
ἔννυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: at night, before day, by night
 • Forms:
ἐνοικειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to introduce among
 • Forms:
ἐνοικέω
ἐνοικίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to settle in
 • Forms:
ἔνοικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in-dwelling: an inhabitant; dwelt
 • Forms:
ἐνοξίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become sour
 • Forms:
ἐνοπλίζω
ἔνοπλος
ἐνοπτρίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to see in a mirror, look at
 • Forms:
ἐνοράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to see
 • Forms:
ἐνορκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adjure, charge (someone to swear by something)
ἐνόρκιος
ἐνόρκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by an oath
ἑνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unity, oneness, unanimity
 • Forms:
ἐνοχλέω
ἔνοχος
ἑνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to unite
 • Forms:
ἐνσείω
ἐνσιτέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to feed upon
 • Forms:
ἐνσκιρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to harden, make callous
 • Forms:
ἐνσκολιευόμαι
ἐνστερνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to store away in the heart
 • Forms:
ἔνταλμα
ἐντάσσω
ἐνταῦθα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: here, this place
ἐνταφιάζω
ἐνταφιασμός
ἐνταφιαστής
ἐντείνω
ἐντελέω
ἐντέλλω
ἔντερον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: intestines, innards, bowel
 • Forms:
ἐντεῦθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of place: from here
  • Reason: from this, from (something)
ἔντευξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • petition, request
  • prayer
  • prayer of thanksgiving
  • power of intercession (esp. Hermas Mandates 10,3,3ff; Hermas Parable 5,4,3f)
 • Forms:
ἐντήκω
ἐντίθημι
ἐντιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to value in
 • Forms:
ἔντιμος
ἐντίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: honourably, preciously
ἐντιναγμός
ἐντινάσσω
ἐντολή
ἐντομίς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incision, gash
 • Forms:
ἐντόπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: local, of that place, a resident
 • Forms:
ἐντός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: within; inside
ἐντρέπω
ἐντρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring up, nourish, educate
 • Forms:
ἐντρεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: skillful, ready
ἔντριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of three strands, threefold
 • Forms:
ἔντρομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quake, trembled, trembling, terrified
 • Forms:
ἐντροπή
ἐντρυφάω
ἐντρύφημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thing to take pleasure in, a delight
 • Forms:
ἐντυγχάνω
ἐντυλίσσω
ἐντυπόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carve, empress, enstamp, engrave
 • Forms:
ἐντυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: petition, conversation, meeting, interview
 • Forms:
ἐνυβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to insult, outrage
 • Forms:
ἔνυδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with water in it, holding water
 • Forms:
ἐνυπνιάζομαι
ἐνυπνιάζω
ἐνυπνιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dream
ἐνύπνιον
ἐνυποτάσσω
ἔνυστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: large colon; great intestine, by implication: dung
ἐνφὼθ
 • Parse: Hebrew plural noun
 • Meaning: pendants
ἐνώπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in the presence of, face to face, in the eye (as in "look me in the eyes"), straightforward, trustworthy
 • Forms:
ἕνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: union, unity
 • Forms:
ἐνωτίζομαι
ἐνώτιον
ναρκάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to paralyze, grow stiff or numb
 • Forms:
ναυαγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make (suffer) shipwreck, be shipwrecked (stranded, "navigate")
 • Forms:
νέμω
νευροκοπέω
νήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spin
 • Forms:
νηστεύω
νικάω
νίπτω
νοέω
νομίζω
νομοθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to function as a lawgiver
  • to legislate
  • to ordain, enact, found by law
 • Forms:
νοσέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be sick, be ailing
  • to have a morbid craving for (something)
  • to be obsessed
 • Forms:
νοσσεύω
νοσφίζω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to misappropriate, put aside for oneself, keep back, purloin, sequestrate for oneself, i.e., embezzle
 • Forms:
νουθετέω
νύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to prick, stab, pierce
 • Forms:
νυστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slumber, become drowsy, be sleepy, be idle
 • Forms:
φέρω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era