νυ-
left arrow right arrow

νυκτερινός
νυκτερίς
νυκτικόραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the night-raven, owl
 • Forms:
νύκτωρ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by night
νυμφαγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: groomsman
 • Forms:
νύμφευσις
 • Parse: Noun: Nom sing Fem
 • Meaning: bridal, marriage
 • Forms:
νύμφη
νυμφίος
νυμφών
νῦν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: henceforth, hereafter, of late, soon, present, this (time)
νυνί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: now, just now
νύξ
νύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to prick, stab, pierce
 • Forms:
νύσταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: nap, short sleep
 • Forms:
νυσταγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: drowsiness
 • Forms:
νυστάζω
νυχθήμερον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: night and day; a day-and-night, i.e., full day of twenty-four hours


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era