ἐξ-
left arrow right arrow

εἰσπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run (spring) in
 • Forms:
ἐκ
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐκ + Gen = out of, from within
  • Of Place: out of (e.g., ἐκ τῆς πόλεως φεύγειν - to flee out of the city)
  • Of Time: from (a certain time) (e.g., ἐκ παίδων - from childhood
  • Of Time: afterward (e.g., ἐκ τούτου - after that time, after this)
  • Of Time: since (e.g., ἐκ οὗ)
  • Of Congruity: (e.g., ἐκ τῶν παρόντων - as the state of things would require)
  • Of Consequence: (e.g., ἐκ τούτςν - in consequence of this)
  • Of Manner: (e.g., ἐκ παντὸς τρόπου - in every possible manner)
 • Forms:
ἐκαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rescue
 • Forms:
ἐκαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lift away, move out
 • Forms:
ἐξαλείφω
ἐκαλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exchange, change, set
 • Forms:
ἐκβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go out, come from
 • Forms:
ἐκβάλλω
ἔκβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a way out, end, way to escape, an exit
ἐκβιάζω
ἐκβοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call out, cry aloud
 • Forms:
ἐκβράζω
ἐκγαμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give in marriage, marry off a daughter
 • Forms:
ἐκγελάω
ἐκγεννάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beget
 • Forms:
ἐκγράφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to write out, copy out
 • Forms:
ἐκδέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flay
 • Forms:
ἐκδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to expect (something, someone)
  • to wait (for something, someone)
 • Forms:
ἐκδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind
 • Forms:
ἐκδιαιτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to decide a case as an arbitrator
 • Forms:
ἐκδίδωμι
ἐκδικέω
ἐκδιώκω
ἐκδύω
ἐκεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to awaken
 • Forms:
ἐκειλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw out
 • Forms:
ἐκζέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to erupt, boil out
 • Forms:
ἐκζητέω
ἐκθαμβέω
ἐκθλίβω
ἐκκαθαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clean out, cleanse
 • Forms:
ἐκκαίω
ἐκκαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call out, call forth
 • Forms:
ἐκκενόω
ἐκκεντέω
ἐκκινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to move out of
 • Forms:
ἐκκλάω
ἐκκλείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exclude, shut out
 • Forms:
ἐκκλησιάζω
ἐκκλίνω
ἐκκομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carry out (a corpse for burial)
 • Forms:
ἐκκόπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Act.: to cut down (e.g., a tree)
  • Act.: to cut out eyes, blind
  • Act.: to cut off, eliminate, exterminate (someone)
  • Mid.: to mourn, wail, beat the chest in grief
 • Forms:
ἐκκρέμαμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hang (something) out
  • to be very attentive, hang upon (the lips of a speaker)
 • Forms:
ἐκκύπτω
ἐκλαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tell, divulge
 • Forms:
ἐκλάμπω
ἐκλατομέω
ἐκλέγω
ἐκλέγομαι
ἐκλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fail, die out
  • to run out (e.g., my money has run out and now I'm poor)
  • to grow dark (e.g., the sun has gone out, i.e., eclipsed, set, or hidden by clouds)
  • to be inferior (to someone)
 • Forms:
ἐκλείχω
ἐκλικμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to winnow, sift, empty
 • Forms:
ἐκλογίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to compute, calculate
 • Forms:
ἐκλύω
ἐκμαρτυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear witness to
 • Forms:
ἐκμάσσω
ἐκμελίζω
ἐκμυκτηρίζω
ἐκνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to convey self away, slip off (i.e., quietly withdraw)
 • Forms:
ἐκνήφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sober up, come to one's senses
 • Forms:
ἐκσπάω
ἐκορκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adjure
 • Forms:
ἐκπειράζω
ἐκπέμπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to send away, send forth, dispatch
 • Forms:
ἐκπεράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass through
 • Forms:
ἐκπετάζω
ἐκπετάννυμι
ἐκπέτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to fly out
 • Forms:
ἐκπηδάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rush out, leap out
  • to start up, get up quickly
 • Forms:
ἐκπιέζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to squeeze out, oppress
 • Forms:
ἐκπίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drink up, drink dry
 • Forms:
ἐκπίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall off, fall from (e.g., leaves fall from trees)
  • nautical: to drift off course, run aground
  • to lose (something) (e.g., lose favour)
  • to fail, weaken
 • Forms:
ἐκπλέω
ἐκπλήσσω
ἐκπνέω
ἐκποιέω
ἐκπολεμέω
ἐκπολιορκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to besiege
  • to force a besieged town to surrender
 • Forms:
ἐκπολιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to change the constitution of a state, cause it to degenerate
 • Forms:
ἐκπορεύομαι
ἐκπορνεύω
ἐκπτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reject, spit out, spurn
 • Forms:
ἐκριζόω
ἐκρίπτω
ἐκστρέφω
ἐκσύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sweep away
 • Forms:
ἐκταράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to throw into confusion, agitate
 • Forms:
ἐκτείνω
ἐκτελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to finish, bring to completion
 • Forms:
ἐκτέμνω
ἐκτήκω
ἐκτίθημι
ἐκτίλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pluck out, pull out
 • Forms:
ἐκτινάσσω
ἐκτοπίζω
ἐκτρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to turn, turn away
  • to avoid,
  • to deflect
 • Forms:
ἐκτρέφω
ἐκτρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run out
 • Forms:
ἐκτρίβω
ἐκτυφλόω
ἐκυβρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to overflow, be insolent
 • Forms:
ἐκφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring to light
 • Forms:
ἐκφέρω
ἐκφεύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run away, seek safety in flight
  • to escape
  • to shun, avoid
 • Forms:
ἐκφοβέω
ἐκφύρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wet entirely
 • Forms:
ἐκφυσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blow out
 • Forms:
ἐκχέω
ἐκχολάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be angry
 • Forms:
ἐκχωρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to depart, go out, go away
 • Forms:
ἐκχωρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut off, separate
 • Forms:
ἐκψύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to breathe one's last, die
 • Forms:
ἕξ
 • Parse: Ordinal number
 • Meaning: six
ἐξαγγέλλω
ἐξαγείρω
ἐξαγοράζω
ἐξαγορεύω
ἐξαγορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: excantation (of disease); cure by confession
 • Forms:
ἐξαγριαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make savage
 • Forms:
ἐξάγω
ἐξάδελφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: nephew; a first cousin
 • Forms:
ἑξαήμερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: six days, six days of creation
 • Forms:
ἔξαιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bloodless, drained of blood
ἐξαιρετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • excepted
  • taken out
  • chosen, picked out, choice
  • remarkable, special, singular
 • Forms:
ἐξαιρέτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: especially
ἐξαιρέω
ἐξαίρω
ἐξαίσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bekyond what is determined
  • lawless
  • extraordinary, remarkable, exceptionally, violent
 • Forms:
ἐξαιτέω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask for (someone), demand (someone)
  • to ask (someone)
 • Forms:
ἐξαίφνης
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suddenly, unexpectedly
ἑξάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: six times
ἑξακισχίλιοι
ἐξακολουθέω
ἐξακονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Forms:
ἐξακοντίζω
ἑξακόσιοι
ἑξακοσιοστός
ἐξακριβάζω
ἐξαλάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to migrate
 • Forms:
ἐξάλειπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an unguent-box, box of perfume, box of ointment
ἐξαλείφω
ἐξάλειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: whitewashing, blotting out, destruction
 • Forms:
ἐξαλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to change utterly
 • Forms:
ἐξαλλοιόω
ἐξάλλομαι
ἔξαλλος
ἐξαλλοτριόω
ἐξαμαρτάνω
ἐξαμβλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cause to miscarry
ἑξάμηνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lasting six months
 • Forms:
ἐξαναλίσκω
ἐξανάστασις
ἐξανατέλλω
ἐξανθέω
ἐξανθήμι
ἐξανίστημι
ἐξανοίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to open (fully)
ἐξαντλέω
ἐξαπατάω
ἐξάπινα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suddenly, unexpectedly
ἐξαπίνης
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suddenly
ἐξαπλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to unfold, spread out
 • Forms:
ἐξαπόλλυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to perish utterly from
 • Forms:
ἐξαπορέω
ἐξαποστέλλω
ἐξαποστολή
ἑξαπτερύγοι
ἐξάπτω
ἔξαρθρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dislocated
ἐξαρθρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dislocate
 • Forms:
ἐξαριθμέω
ἐξαρκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to satisfy, be generous
 • Forms:
ἐξαρνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to deny utterly
 • Forms:
ἐξαρπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to snatch away
 • Forms:
ἔξαρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • removal, departure, setting out
  • rising, height of water (in a vessel)
 • Forms:
ἐξαρτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hang up, hang upon
  • to be attached to (someone)
  • to be an adherent (of someone)
 • Forms:
ἐξαρτίζω
ἐξάρχω
ἐξασθενέω
ἐξασκέω
ἐξαστράπτω
ἐξατιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be utterly dishonoured
 • Forms:
ἐξαυτῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, immediately
ἐξαφίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to send forth, discharge
 • Forms:
ἐξεγείρω
ἐξέγερσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: awakening
ἐξέδρα
ἐξεικονίζω
ἐξειλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slip out
ἔξειμι
ἐξεῖπον
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to express, proclaim
 • Forms:
ἐξελαύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive out
 • Forms:
ἐξελέγχω
ἐξέλευσίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a going out, exodus
ἐξελίσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to unroll, unfold
  • to evolve
  • to deploy, develop
 • Forms:
ἐξέλκω
ἐξεμέω
ἐξεμπλάριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: example
ἐξεπιάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to squeeze out, wring out
 • Forms:
ἐξεπικραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen
 • Forms:
ἐξέραμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vomit
ἐξεραυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to search out, inquire carefully (concerning something)
 • Forms:
ἐξεργάζομαι
ἐξεργαστικός
ἐξερεύγομαι
ἐξερεύkομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to teem, overflow
 • Forms:
ἐξερευνάω
ἐξερεύνησις
ἐξερέω
ἐξερημόω
ἐξερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be factious, contentious
 • Forms:
ἐξέρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to creep out of
 • Forms:
ἐξέρχομαι
ἔξεστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd sing impersonal
 • Meaning: to be permitted, be proper, be possible
 • Forms:
  • ἔξεστιν | Verb: Pres Impersonal Active Ind 3rd Sing
  • ἐξόν | Verb: Pres Impersonal Active Part Nom Sing Neut
ἐξετάζω
ἐξέτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a close examination, scrutiny, review
 • Forms:
ἐξετασμός
ἐξευμενίζομαι
ἐξεύρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a searching out, search
ἐξευρίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to find out, discover
 • Forms:
ἐξέχω
ἐξηγέομαι
ἐξήγησις
ἐξηγητής
ἐξηγητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj.: of interpretation
  • Subst.: interpreter
 • Forms:
ἐξηγορία
ἑξήκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: sixty, sixty times
ἑξηκονταετής
ἑξηκοστός
ἐξηλίαζω
ἐξημερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tame
 • Forms:
ἑξῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of a series: next (in line)
  • Of time: next (day)
ἐξηχέω
ἐξίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to let go, send out
 • Forms:
ἐξικνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to reach, arrive at, gain
 • Forms:
ἐξίλασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: propitiation, atonement
 • Forms:
ἐξιλάσκομαι
ἐξίλασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ransom, propitiatory offering
ἐξιλασμός
ἐξιππάζομαι
ἐξίπτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to flutter, smite hard, chasten severely
 • Forms:
ἕξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • condition, system
  • state, habit
  • exercise, practice
 • Forms:
ἐξισάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make equal
 • Forms:
ἐξισόω
ἐξιστάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put out of its place, to change
 • Forms:
ἐξίστημι
ἐξισχύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be able to, be strong enough to, be in a position to (plus infinitive)
 • Forms:
ἐξιχνιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tracking out, spy out, searching out
 • Forms:
ἐξιχνιάζω
ἐξιχνεύω
ἐξοδεύω
ἐξοδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: marching out, expedition, exit, exodus
 • Forms:
ἐξοδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scatter; pay in full, discharge
 • Forms:
ἐξόδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  1. finale
  2. a feast to commemorate the exodus, exodus feast
  3. a solemn assembly
  4. of or belonging to an exit
 • Forms:
ἔξοδος
ἐξοιδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to swell, be swollen up
 • Forms:
ἔξοικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: houseless, homeless
ἐξοκέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run aground
 • Forms:
ἐξολέθρευμα
ἐξολέθρευσις
ἐξολεθρεύω
ἐξόλλυμι
ἐξολοθρεύω
ἐξομβρέω
ἐξομοιόω
ἐξομολογέω
ἐξομολόγησις
ἐξόπισθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: backwards, behind
ἐξοπλίζω
ἐξορίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to send beyond the border, banish
  • to get rid of (something)
  • Passive: to come forth from
 • Forms:
ἐξορκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adjure, charge under oath, administer an oath
 • Forms:
ἐξορκιστής
ἐξορμάω
ἐξορύσσω
ἐξουδενέω
ἐξουδένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: scorn
ἐξουδενόω
ἐξουδένωμα
ἐξουδένωσις
ἐξουθενέω
ἐξουθένημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: a despised thing
ἐξουθενόω
ἐξουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • freedom of choice, right (to act, decide, or dispose of property)
  • ability (to do something), capability, might, power
  • authority, absolute power, warrant
  • ruling power, official power
  • the domain (where ruling power is exercised)
  • those who bear the authority (e.g., officials, government)
 • Forms:
ἐξουσιάζω
ἐξουσιαστικός
 • Parse: Adj.: Nom Sing Masc
 • Meaning: authoritative
ἐξοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prominence, excellence, advantage
 • Forms:
ἔξοχος
 • Parse: Adj.: Nom Sing Masc
 • Meaning: prominent
 • Forms:
ἐξόχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: principally
ἐξυβρίζω
ἐξυμνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to praise in song
 • Forms:
ἐξυπνίζω
ἔξυπνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: awake, aroused
ἐξυπνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wake out of sleep
 • Forms:
ἐξυψόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exalt
 • Forms:
ἔξω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: outside, outer, out, out of doors
ἔξωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the outside, outside, outward, external
ἐξωθέω
ἔξωσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: banishment
 • Forms:
ἐξώτερος
ἔχω
θαυμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wonder, admire, have in admiration, marvel
 • Forms:
ξενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to receive; entertain, lodge, (think it) strange
 • Forms:
ξενοδοχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lodge strangers; to be hospitable
 • Forms:
ξενολογέω
ξενοτροφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to entertain strangers, to maintain mercenary troops
 • Forms:
ξηραίνω
ξηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dry
 • Forms:
ξυλόω
ξυράω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era