λυ-
left arrow right arrow

λυθρώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: defiled with gore
 • Forms:
λύκος
λυμαίνω
λυμάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurt, tear, ruin
 • Forms:
λυμεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a destroyer, spoiler, corrupter
λυπέω
λύπη
λυπηρός
λύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: release, separation, divorce
 • Forms:
λυσιτέλεια
λυσιτελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be advantageous, be better, it answers the purpose, i.e., is advantageous
 • Forms:
λυσιτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: paying what is due
λυσσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: be raving, be insane
λύτρον
λυτρόω
λύτρωσις
λυτρωτής
λυχνία
λύχνος
λύω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era