λε-
left arrow right arrow

λαγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cast lots, obtain by lot
 • Forms:
λαλέω
λανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be hid, unwittingly, be ignorant of, unawares
 • Forms:
λαξεύω
λατομέω
λε'
 • Parse: Number
 • Meaning: 35
λέαινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lioness
 • Forms:
λεαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  1. to smooth, polish
  2. to pound or grind in a mortar
  3. to grind (with the teeth)
  4. to crush, extirpate
  5. to smooth (away wrinkles)
  6. to smooth or soften (harsh words)
 • Forms:
λέβης
λεγεών
λεγιών
λέγω
λεηλατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive away cattle as booty, to make booty
 • Forms:
λεῖμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remnant, a remainder
 • Forms:
λεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: smooth, level (opposite of rough)
 • Forms:
λειποτακτέω
λείπω
λειτουργέω
λειτούργημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • object of worship
  • the performance of a liturgy
 • Forms:
λειτουργήσιμος
λειτουργία
λειτουργικός
λειτουργός
λειτουρεσέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to minister, perform service
 • Forms:
λειχήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a tree-moss, lichen
 • Forms:
λείχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lick up
 • Forms:
λείψανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remnant, remains
 • Forms:
λεκάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a basin, bowl, dish
 • Forms:
λεληθότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: imperceptibly
λεμά
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: for what? why? wherefore?
λέντιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: towel, a "linen" cloth, i.e., apron
 • Forms:
λέξις
λεοντηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a lion
λεόπαρδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leopard
λεπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to peel off the husk, skin or bark
 • Forms:
λεπίς
λέπισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: peeled
 • Forms:
λέπρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leprosy, scaliness
 • Forms:
λεπράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be leprous, become leprous, catch leprosy, become scaly or rough
 • Forms:
λεπρόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to become leprous
 • Forms:
λεπρός
λεπτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mite; something scaled (light), i.e., a small coin
 • Forms:
λεπτός
λεπτύνω
λέπυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shell, husk, rind
λέσχη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inn, tavern
  • rowdy quarrels found in a tavern
 • Forms:
λευκαίνω
λευκαθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be white
 • Forms:
λευκανίζω
λευκός
λευκότης
λεύκωμα
λευκώμασις
λεχώ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: a woman in childbed
λέων
λεωπετρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smooth rock, bare rock
 • Forms:
λιβανόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning: to be mixed with frankincense
 • Forms:
λιθοβολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stone, throw stones, lapidate
 • Forms:
λικμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind to powder, winnow, i.e., (by analogy), to triturate
 • Forms:
λογίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to reckon, calculate
  • to count, take into account
  • to evaluate, estimate, look upon as, consider
  • to think (about), consider, ponder, let one's mind dwell on
  • to think, believe, be of the opinion
 • Forms:
λούω
λυπέω
λυτρόω
λύω


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era