κρ-
left arrow right arrow

κράβαττος, κράββατος
κραδαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quiver, swing, wave, brandish, shake, agitate
 • Forms:
κράζω
κραιπαλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be intoxicated, have a hangover, have a sick headache, have a migraine
 • Forms:
κραιπάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • intoxication, carousing, drunkenness
  • hangover, a headache from drunkenness
 • Forms:
κρᾶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mixture
κρανίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: Calvary, skull
 • Forms:
κράννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hang
 • Forms:
κράσπεδον
κραταιός
κραταιότης
κραταιόω
κραταίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: strength
κραταιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: powerfully, mightily, severely
κραταίωσις
κρατέω
κρατήρ
κράτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: might, power, dominion
κράτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most excellent (noble); strongest, i.e., (in dignity) very honourable
 • Forms:
κράτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • might, power
  • mighty deed
  • strength, intensity
  • power, rule, sovereignty, dominion
 • Forms:
κρατύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strengthen
 • Forms:
κραυγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to utter a loud sound
  • human: to cry out, cry for help, scream, shout, clamour
  • animal: to grunt, whinny, moo, etc.
 • Forms:
κραυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a shout, shouting, clamour of excited people
  • a loud cry, shout
  • loud proclamation
 • Forms:
κρέας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: flesh; (butcher's) meat
 • Forms:
κρεάγρα
κρεανομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to distribute flesh, divide the flesh
 • Forms:
κρεῖσσον
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Neut; Adj: Acc Sing Neut
 • Meaning: better, i.e., greater advantage
 • Forms:
κρείσσων, κρείττων
κρεμάζω
κρεμάννυμι
κρεμαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hung, hung up, hanging, (something) suspended (like a hammock or like a curtain)
 • Forms:
κρεπάλη
κρημνίζω
κρημνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: steep slope, steep bank, steep cliff
 • Forms:
κρημνώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: steep, precipitous
 • Forms:
κρήνη
κρηπίς
κριθή
κρίθινος
κρίκος
κρίμα
κρίνον
κρίνω
κριός
κρίσις
κριτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • law court, tribunal, judgment seat
  • lawsuit, legal action
  • a rule of judging ("criterion"), i.e., (by implication) a tribunal
 • Forms:
κριτής
κριτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: able to judge, discerner, decisive ("critical"), i.e., discriminative
woof
κρόκη
κρόκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the woof, the thread which is passed between the stationary strands of the warp (στήμων)
 • Forms:
κροκόδειλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lizard, crocodile
κρόκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a crocus, saffron
 • Forms:
κροκώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: saffron-yellow
κρόμμυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: onion
 • Forms:
κροσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fringe
 • Forms:
κροσσωτός
κρόταφος
κροτέω
κρουνηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: like a spring, gushing
κρούω
κρυβῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly
κρύπτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: secret place, a hidden place, i.e., cellar ("crypt")
 • Forms:
κρυπτός
κρύπτω
κρυπτῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly
κρυσταλλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be clear as crystal, make (i.e., intransitively, resemble) ice ("crystallize")
 • Forms:
κρυσταλλοειδής
κρύσταλλος
κρυφαῖος
κρυφαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: secretly
κρυφῆ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in secret, privately
 • Forms:
κρύφιος
κρύφος


Motor Era Blog

Auto Service Repair Manuals on Motor Era